Hoppa till innehållet

Uppsats med förhoppning om reviderad lagstiftning

I slutet av september var Oskar Augustsson en av stipendiaterna som mottog Familjens Jurist-stipendiet inom familjerätt. Hans uppsats analyserar ärvdabalken 3:8 och i ett samtal med oss berättar han om sitt arbete och vad han hoppas det leder till.

Hur känns det att vinna ett stipendium för din uppsats?

– Det är jättekul att bli uppmärksammad för nedlagd tid och engagemang. Särskilt kul tyckte jag det var att få nyheten eftersom jag inte ens visste om att min uppsats blivit nominerad. Det var min handledare för uppsatsskrivandet som hade nominerat mig, säger Oskar Augustsson.

Vad inspirerade dig till att välja ditt uppsatsämne?

– Inspirationen väcktes när jag läste den avancerade kursen “Boutredning, arv och testamente” som leddes av Göran Lind. Under hela min utbildning har jag aldrig mött en lika passionerad, inkluderande och pedagogisk eldsjäl som Göran. Hans engagemang ökade mitt redan stora intresse för familjerättsliga frågeställningar, och fick mig att välja mitt uppsatsämne, säger Oskar.

Varför blev det just ärvdabalken 3:8?

– Under Görans kurs kom jag i kontakt med lagregeln 3:8 ÄB och den kontrovers som präglat den juridiskt orienterande litteraturen efter lagens införande. Jag fann bestämmelsen och dess tillämpning något irrationell, och blev nyfiken på att nysta i detta, säger Oskar.

Vad var svårast under ditt arbete med uppsatsen?

– Det svåraste var att hålla isär olika typer av frågeställningar och resonemang vid beskrivning av de lege lata, “hur rätten är”, och diskussion de lege ferenda, “hur rätten borde vara”. En annan svårighet var att lagregelns utformning vid lagstiftningsarbetet inte fick den uppmärksamhet och inträngande analys som ämnets komplexitet krävt. Det gjorde att det inledningsvis inte fanns så mycket att gå efter. Diskussionen i doktrinen var lite spretig då det varit svårt att enas om de ursprungliga premisserna, säger Oskar.

Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med?

– Uppsatsen har utformats med förhoppning om att resultatet i slutändan, direkt eller indirekt, ska vara av värde för rättstillämpningen och bistå praxis. Om det kommer att ske eller inte är en annan fråga. Men jag tror inte att vi har hört det sista i diskussionen och skulle inte bli förvånad om lagstiftaren, inom en inte alltför överskådlig framtid, överväger att revidera nuvarande lagstiftning till en, enligt mig, lämpligare sådan, säger Oskar.

 Vad är det som är så intressant med familjerätt?

– Det jag tycker är mest intressant är att familjerätt reglerar något så konkret och vardagligt som familjerättsförhållanden. Det handlar om saker som verkligen berör vanliga människors liv; de rättigheter, skyldigheter och konsekvenser vissa vanliga företeelser har i en familj såsom giftermål, ingående av samboförhållande eller arvsskiften. Det är stora frågor i det lilla, som spelar en central roll för alla inblandade, säger Oskar.

 

Titel: Analys av ärvdabalken 3:8

Författare: Oskar Augustsson

Juryns motivering: Ämnet är synnerligen komplicerat. Författaren tar ett insiktsfullt grepp på problematiken, som tyder på mycket goda kunskaper. Analysen mynnar ut i ett förslag till ändring av 3 kap. 8 § ÄB som är väl underbyggt. Språket i uppsatsen och dess disposition är mycket bra.

Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden