Hoppa till innehållet

Bouppteckning

När någon avlider måste det personen lämnar efter sig tas om hand. Bouppteckningen är första steget i avvecklingen av dödsboet. Då det kan vara mycket att tänka på i samband med dödsfallet kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist som har erfarenhet inom dödsboavveckling.

Boka tid med jurist

 • Personlig rådgivning

 • Expertkunskap

 • Löpande timpris

Dokument online

 • Enkelt och prisvärt

 • Skriv först, betala sen

 • Från 1 975 kr

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning som visar vilka tillgångar och skulder den avlidna hade på dödsdagen, och vem eller vilka som ska ärva personen. Ofta brukar bouppteckningen kallas för ”livets bokslut”.

Enligt lag måste alltid en bouppteckning göras om dödsboet har tillgångar kvar efter att kostnaden för begravning har betalats och om den avlidna ägde en fastighet. Om det inte finns tillräckligt med tillgångar för att täcka begravningskostnaderna kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan.

Vem får göra en bouppteckning?

Det är dödsbodelägarna som ansvarar för att avveckla dödsboet. Dödsbodelägare är de personer som enligt lag eller testamente är arvingar till den avlidna. Tillsammans bestämmer de vem som ska utses till bouppgivare och ansvara för att bouppteckningen genomförs. Bouppgivaren brukar vara den som känner dödsboet bäst, vilket vanligtvis är den efterlevande partnern eller någon av den avlidnas barn. Det går också att vända sig till tingsrätten som utser en utomstående boutredningsman som får ansvaret att bouppteckningen blir gjord.

En bouppteckning får inte göras helt på egen hand av dödsbodelägarna, utan kräver två utomstående förrättningsmän med juridiskt ansvar. Det är bouppgivaren som ska utse förrättningsmännen.

Vill du att någon annan ska företräda dig?

Skriv en fullmakt för att ge någon annan tillåtelse att agera för din räkning vid bouppteckningen, under förvaltningen av dödsboet och vid arvskiftet.

Fördelar med att ta hjälp av en jurist

Ibland kan det kännas skönt att låta en expert hjälpa till med det juridiska. Varje år hanterar Familjens Jurist 15 000 bouppteckningar, så hos oss kan ni vara säkra på att den blir korrekt. Vi kan även hjälpa till med hela dödsboförvaltningen och arvskiftet.

Familjens Jurist hjälper er med:

 1. Släktutredning
 2. Värdering av egendom
 3. Fastställa vilka som är dödsbodelägare
 4. Sammanställning av tillgångar och skulder
 5. Kallelse till och genomförande av förrättningsmöte
 6. Juridisk granskning av bouppteckningen samt inlämning till Skatteverket för registrering.

Det går att göra bouppteckningen själv

Via vår tjänst Bouppteckna.se kan ni göra bouppteckningen på egen hand till ett fast pris. Bouppteckna.se är en enkel digital mall för bouppteckning där ni blir guidade, steg för steg, för att kunna fyll i den själva. Tjänsten att framtagen och granskad av våra jurister, så att ni kan vara säkra på att den blir korrekt.

Till Bouppteckna.se

Bouppteckning steg för steg

Den som gör bouppteckning ska samla in information om alla efterlevande som har rätt att ärva den avlidna. Det kan vara utifrån allmänna arvsordningen eller om det står något i ett testamente. Om den avlidna var änka eller änkling kan det finnas arvtagare till den tidigare partnern som nu har rätt till sitt arv.

Inom tre månader ska en bouppteckningsförrättning hållas

Inom tre månader från dödsdagen ska ett bouppteckningsförrättningsmöte hållas. Det är bouppgivaren som ansvarar för att kalla till ett förrättningsmöte. Alla efterlevande som har rätt att ärva den avlidna måste få information om mötet, men det är frivilligt att delta. Tanken med förrättningen är att ge dödsbodelägarna en överblick över dödsboet.

Bouppteckningen skapas och skrivs under av förrättningsmännen

Vid bouppteckningsförrättningen ska två förrättningsmän närvara som antecknar tillgångar och skulder, och som tar juridiskt ansvar för att alla uppgifter som redovisas är korrekta. De ska skriva under bouppteckningen som ett bevis på att bouppgivaren har sammanställt alla uppgifter korrekt. Förrättningsmännen får inte vara någon av dödsbodelägarna och måste ha juridiska kunskaper.

Efter fyra månader ska bouppteckningen skickas in till Skatteverket

Fyra månader efter dödsfallet måste bouppteckningen skickas in till Skatteverket för registrering. Det är då viktigt att skicka med viktiga dokument som tillhör bouppteckningen som exempelvis testamente. Bouppteckningen blir sedan dödsboets identitetshandling och visar vem som får företräda dödsboet i olika sammanhang.

Skatteverket återkommer om bouppteckningen inte är komplett

Om bouppteckningen inte är komplett återkommer Skatteverket med eventuella kompletteringar.

Arvskifte kan ske när allt är godkänt

När bouppteckningen är godkänd av Skatteverket kan arvskifte ske, förutsatt att alla parter är överens.

Söka anstånd

Om ni av någon anledning inte kan lämna in bouppteckningen inom fyra månader behöver ni söka anstånd hos Skatteverket. Det måste göras inom tre månader från dödsfallet.

Tilläggsbouppteckning

Om ni missat att ange något i bouppteckningen efter att ni skickat den till Skatteverket, exempelvis om det visar sig att det finns ett testamente som ni inte kände till, så behöver ni göra en tilläggsbouppteckning. Den genomförs på samma sätt som den första bouppteckningen.

Våra jurister förklarar

Se vår film om

Bouppteckning med Lavinia Dimoftache

Frågor och svar

Vad är en bouppgivare?

Bouppgivarens uppgift är att lämna ut uppgifter om dödsboet, exempelvis tillgångar och skulder, släktförhållanden och om det finns ett testamente. Bouppgivaren ansvarar för att bouppteckningen görs och lämnas in, men det måste inte vara bouppgivaren som gör den själv. Det är dödsbodelägarna som bestämmer vem som blir bouppgivare. Oftast är det den som har bäst koll på egendomen, exempelvis den efterlevande partners eller barn.

Hur lång tid tar en bouppteckning?

Bouppteckningsförrättningen ska hållas inom tre månader från dödsfallet. Inom fyra månader från dödsfallet, det vill säga en månad efter förrättningen, ska bouppteckningens lämnas in till Skatteverket. Om det behövs längre tid för att lämna in bouppteckningen måste anstånd begäras från Skatteverket. När bouppteckningen skickats in till Skatteverket har de en handläggningstid på cirka 4-12 veckor. Behöver man komplettera med uppgifter är den längre.

Vad är skillnaden mellan bouppteckning och boutredning?

Boutredningen är den utredning som görs innan bouppteckningen. Då utreder man och tar fram uppgifter om vem eller vilka som är dödsbodelägare, om det finns ett testamente, vilka tillgångar och skulder den avlidna hade, samt andra omständigheter som är betydande för bouppteckningen.

Bouppteckning är mötet som hålls efter att en person avlidit där dödsbodelägarna har möjlighet att närvara. Bouppteckning är också det som upprättas i samband med mötet och som innehåller uppgifter om vilka dödsbodelägarna är samt vilka tillgångar och skulder som den avlidna hade. 

Vad händer efter bouppteckningen?

När Skatteverket har godkänt bouppteckningen kan man påbörja arvskifte, förutsatt att dödsbodelägarna är överens. Arvskifte innebär att arvet efter den avlidna ska fördelas. Om det finns flera arvingar ska det göras ett skriftligt arvskifte. Avtalet skrivs sedan under av de som ärver för att visa att dem är överens.

Om det bara finns en arvinge behöver det inte göras något arvskifte utan det räcker med bouppteckning.

Relaterade tjänster

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden