Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Asyl och migration

    Tvingas du fly ditt hemland för att kunna leva utan krig, förföljelse och ständig oro är svensk lag förmodligen det sista du tänker på. Som om det inte är nog med att lagen är komplicerad och på ett annat språk, så lever vi i en tid där rätten till asyl och migration ändras och uppdateras. Med hjälp av en kunnig jurist ökar chansen att nå det beslut du önskar.

    Migrationsrätten behandlar utländska medborgares rättigheter att vara i Sverige. Rättsområdet omfattar bland annat asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap.

    Frågor kring asyl och migration och vilka lagar som gäller kan vara svåra att förstå. Söker man asyl betyder det att man söker skydd i ett annat land än i sitt hemland. För att få skydd i Sverige ska du lämna in ansökan om asyl hos gränspolisen när du reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter.

    Vem räknas som flykting?

    Sverige har undertecknat FN:s flyktingkonvention. Det innebär bland annat att vårt land ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler räknas du som flykting om du har välgrundade skäl till oro för förföljelse på grund av:

    • Ras
    • Nationalitet
    • Religiös eller politisk uppfattning
    • Kön
    • Sexuell läggning
    • Tillhörighet till viss samhällsgrupp

    Alternativt skyddsbehövande

    En alternativt skyddsbehövande person är den som bedöms ha behov av internationellt skydd, det vill säga asyl eller motsvarande skydd. Skillnaden mellan att anses vara flykting eller alternativt skyddsbehövande kan ibland vara hårfin.

    Som alternativt skyddsbehövande bedöms den som:

    • Löper risk att straffas med döden
    • Eller löper risk att utsättas för kroppsstraff, tortyr, annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
    • Som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt

    Skydd i övriga fall

    Den som söker asyl kan i vissa fall få uppehållstillstånd trots att personen i fråga inte behöver skydd mot förföljelse. Men det krävs särskilda omständigheter som innebär att ett beslut att neka uppehållstillstånd skulle strida mot Sveriges internationella skyldigheter. Sådana fall skulle exempelvis kunna handla om personer med ett mycket allvarligt hälsotillstånd, eller som har utsatts för människohandel.

    Asylsökande barn

    Få juridiska frågor är lika känsliga och viktiga som när det gäller barn på flykt. Migrationsverket ska enligt lag ta speciell hänsyn till barnets bästa och asylskälet ska prövas särskilt eftersom barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har. Vid prövning av ett barns asylskäl ska också handläggaren anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa. Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare, en god man eller en jurist.

    När det gäller ensamkommande flyktingbarn ska de tilldelas en god man inom två dagar efter ankomsten till Sverige. På grund av bristande resurser hos kommunerna uppstår fall där det inte sker. Det är då upp till det offentliga biträdet, det vill säga juristen, att kräva att kommunen ordnar en god man. Tills dess att kommunen möter sitt ansvar har juristen ansvaret.

    Uppehållstillstånd – anknytning till anhörig

    Om du är medborgare i ett annat land behöver du ansöka om uppehålls-tillstånd innan du reser till Sverige för att kunna flytta till din familj eller annan anhörig som bor i Sverige. Tillståndet ska beviljas innan inresan till Sverige. I många fall finns också krav på att den som du flyttar till ska kunna försörja dig men också att bostaden är tillräckligt stor för er båda att bo i.

    Enligt huvudregeln ska den som ansöker om uppehållstillstånd kunna styrka sin identitet – något som vanligtvis görs genom att visa upp ett giltigt hemlandspass.

    Arbetstillstånd

    Ett arbetstillstånd behöver du för att kunna arbeta i Sverige. Enligt huvudregeln ska du ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. För vissa länder och yrken gäller dock särskilda regler för ansökan om arbetstillstånd. Om du har haft ett beviljat arbetstillstånd finns det också möjlighet att ansöka om ett förlängt sådant. På Migrationsverkets webbplats kan du läsa mer om hur det fungerar.

    Medborgarskap

    Efter att du har bott en viss tid i Sverige har du möjlighet att ansöka om svenskt medborgarskap. För att uppfylla kraven behöver du:

    • Kunna uppvisa giltigt pass
    • Vara 18 år
    • Ha permanent uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållskort, om du är EU-medborgare eller anhörig till EU-medborgare
    • Ha bott i Sverige en viss tid och därigenom ha uppfyllt kraven för bostad samt ha levt ett skötsamt liv i Sverige

    Du kan läsa mer om förutsättningarna för att få svenskt medborgarskap på Migrationsverkets webbplats.

    Vi kan hjälpa till

    Oavsett om det gäller asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller ansökan om medborgarskap kan vi hjälpa dig. Migrationsrätt är invecklat, men med hjälp av jurister med stor erfarenhet inom området ökar chanserna för ett liv utan flykt.

    Två unga killar
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden