Hoppa till innehållet

Visselblåsarfunktion

För oss på Familjens Jurist är det viktigt med en transparent företagskultur och att vi beter oss på ett etiskt och lagligt sätt i alla lägen. Med vår visselblåsarfunktion ska det vara enkelt och säkert att kunna rapportera om misstänkta oegentligheter eller andra allvarliga händelser. Vi vill att alla människor som berörs av vår verksamhet ska känna sig trygga och detta är en del i vårt förebyggande arbete mot missförhållanden.

Svensk lagstiftning ställer vissa krav på när det ska finnas en visselblåsarfunktion och skyddar samtidigt de personer som rapporterar om missförhållanden. Du kan läsa mer om detta i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

För att erbjuda ett pålitligt rapporteringssystem har vi anlitat en oberoende extern part, WhistleLink, som tillhandahåller en webbaserad rapporteringskanal och system för uppföljning som möjliggör anonym rapportering.

Visselblåsarfunktionen är ett komplement till övriga interna rapporteringsvägar som vi har på Familjens Jurist.

Vem får rapportera?

Visselblåsarfunktionen kan användas av den som är eller tidigare ha varit anställd, konsult, praktikant, arbetssökande eller annan person i en arbetsrelaterad eller liknande relation till Familjens Jurist. Du kan också vara kund eller en helt utomstående person som ska kunna rapportera om allvarliga händelser med t ex anknytning till överträdelser av penningtvättsregelverket.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarfunktionen ska endast användas vid rapportering av misstänkta oegentligheter eller andra allvarliga händelser.

Exempel på det kan vara:

  • Överträdelse av Penningtvättslagen
  • Misstanke om bedrägerier, korruption eller annan form av ekonomiska brott
  • Grovt åsidosättande av arbetsmiljölagstiftningen
  • Allvarliga former av trakasserier

Kundklagomål ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion utan hänvisas till i första hand den jurist du varit hos, ansvarig chef eller vår Kundombudsman som du kan läsa mer om här 

Hur gör du för att rapportera?

Du rapporterar via nedanstående länk som går till en extern webbplats. Via denna länk kan du rapportera skriftligt via ett formulär eller ringa in till en mottagningsfunktion.

Det är också möjligt att boka ett fysiskt möte med den interna mottagargruppen via rapporteringskanalen. Det fysiska mötet begränsar dock möjligheten till full anonymitet.

En rapport behöver vara så utförlig som möjligt angående den misstänkta händelsen annars blir den svår att utreda. Därför är frågeformuläret i rapporteringskanalen utformat så det hjälper dig som rapporterar att ge fullständig information. Det finns också möjlighet att bifoga dokument.

När du är klar med din rapport får du en särskild verifieringskod som du kan använda för att logga in på ditt ärende och kommunicera med mottagarna.

Vad händer med rapporten?

En rapport som lämnas in via visselblåsarfunktionen hanteras alltid konfidentiellt. Inkomna rapporter tas emot av vår externa part, WhistleLink, som bedömer den inkomna rapporten, och ser till att ärendet hamnar hos Familjens Jurists interna mottagningsfunktion.

Utifrån WhistleLinks inledande rekommendationer bedömer vår interna mottagningsfunktion inrapporterade uppgifter och fattar därefter beslut om eventuell utredning (intern eller extern) samt ytterligare åtgärder i anledning av utredningen.

Den externa mottagningsfunktionen (WhistleLink) ska även se till att potentiella jävsituationer eller intressekonflikter undviks. Om ett ärende inkommer som omfattar någon av Familjens Jurists interna mottagare kommer denna eller dessa personer inte inkluderas i den fortsatta hanteringen. Om alla interna mottagare omfattas av ärendet kommer ärendet vidarebefordras till en alternativ mottagare.

Personerna inom såväl den externa mottagningsfunktionen som den interna mottagningsfunktionen har tystnadsplikt.

Återkoppling till rapporterande person samt gallring av inkomna ärenden ska ske i enlighet med rådande lagstiftning. Det innebär t ex att du som rapporterat får en bekräftelse om att rapporten har tagits emot och får sedan i skälig utsträckning återkoppling om bedömning/hantering/utredning av ärendet.

Skydd för dig som rapporterar

Du kan välja att vara anonym i din rapportering.

Den som i god tro rapporterar, d v s vid rapporteringen har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann, får inte utsättas för repressalier från Familjens Jurists sida.

Den som rapporterar får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, under förutsättning att personen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet eller överträdelsen. I fråga om rapportering av misstänkta överträdelser av Penningtvättslagen gäller dock vad som stadgas om ansvar för brott mot tystnadsplikten enligt 4 kap 9 § PTL.

Undantag från skydd gäller dock

Om den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott. Exempel på sådant brott kan vara obehörig dataåtkomst, inbrott eller utpressning.

Om visselblåsarfunktionen används för att till exempel medvetet misskreditera, trakassera eller förfölja andra utan grund.

Om personen som rapporterar själv har varit involverad i de oegentligheter som rapporteras.

Familjens Jurist är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter genom din anmälan. Läs mer om hur Familjens Jurist behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Klicka här för att göra en anmälan

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden