Hoppa till innehållet

Integritetspolicy – Familjens Jurist i Sverige AB

To read our privacy policy in English, click here.

 

För att utöva dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen, fyll i vårt formulär.

Sammanfattning

 • Vår integritetspolicy beskriver hur Familjens Jurist behandlar dina personuppgifter när  du är kund hos oss eller när du besöker vår hemsida eller kontaktar oss på olika sätt.

 • Familjens Jurist i Sverige AB, org.nr 556835–4566, är personuppgiftsansvarig så länge inte vår integritetspolicy anger annat.

 • Vi behandlar personuppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster.

 • Vi delar dina personuppgifter med leverantörer, samarbetspartners och bolag inom koncernen för att exempelvis kunna leverera den tjänst du efterfrågar.

 • I samband med att vi delar dina personuppgifter enligt ovan kan vissa uppgifter komma att överföras till tredjeland.

 • Som registrerad har du alltid vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

 • Informationen i vår integritetspolicy kan komma att uppdateras löpande. Du hittar alltid den senaste versionen på denna sida.

 • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, hör av dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Du hittar fullständig information om behandlingen av dina personuppgifter under rubrikerna nedan.

Inledning

Vem gäller policyn för

Vår integritetspolicy förklarar hur Familjens Jurist behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss på olika sätt, till exempel i egenskap av kund till oss, besöker vår hemsida eller använder någon av våra digitala tjänster utan att bli vår kund. Vår integritetspolicy gäller inte hur Familjens Jurist behandlar dina personuppgifter när du är anställd hos oss eller söker arbete hos oss.

Vem ansvarar för vad

Familjens Jurist i Sverige AB, org. nr 556835–4566, med adress Ringvägen 100, 118 60 Stockholm och postadress Box 4036, 102 61 Stockholm, tel.nr. 0771–77 10 70, är personuppgiftsansvarig om inget annat anges nedan.

Del av Fonuskoncernen

Familjens Jurist ingår i Fonuskoncernen, som bland annat driver Sveriges rikstäckande begravningsbyrå Fonus. Trots att Familjens Jurist och Fonus ingår i samma koncern är vi som utgångspunkt självständigt ansvariga för vår personuppgiftsbehandling.

Franchisekontor

Familjens Jurist består av juristkontor som drivs av oss själva och genom franchisetagare. När vi i vår integritetspolicy refererar till ”Familjens Jurist” och ”oss” så inkluderar det även våra franchisekontors personuppgiftsbehandling.

Övriga samarbetspartners

Familjens Jurist existerar i ett nätverk av relaterade tjänster från koncernbolag och andra samarbetspartners. Som utgångspunkt ansvarar Familjens Jurist för behandlingen av dina personuppgifter som vår kund. Ibland delar vi dina personuppgifter med samarbetspartners, till exempel när du uttryckligen ber oss göra det för att få ta del av förmånliga erbjudanden. Då ansvarar aktuell samarbetspartner för dina personuppgifter i enlighet med deras policy.

Vi ingår alltid avtal för delningen av dina personuppgifter med våra samarbetspartners och vi säljer aldrig dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Familjens Jurist har adressen Magnus Ladulåsgatan 65, 118 27 Stockholm och postadress Box 4063, 102 61 Stockholm och telefonnummer 0771–771 070.

För att övervaka hur vi behandlar personuppgifter har vi utsett ett Dataskyddsombud som du alltid kan kontakta med frågor gällande hantering av dina personuppgifter på e-post till dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Du hittar våra olika kontor på följande sida.

Personuppgifter som Familjens Jurist behandlar

I detta avsnitt beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar.

För det första delar vi in informationen i kategorier av personuppgifter. För det andra delar vi in informationen utifrån varifrån den kommer. Dessa uppdelningar gör vi för att vår integritetspolicy ska vara begriplig.

Kategorier av personuppgifter

Familjens Jurist behandlar olika typer av personuppgifter om dig som vi väljer att kategorisera på följande sätt:

 • Identitetsinformation (exempelvis för- och efternamn samt ditt personnummer)

 • Kontaktuppgifter (exempelvis e-postadress, telefonnummer och adress)

 • Betalningsinformation (exempelvis uppgift om din bank samt dina kontouppgifter)

 • Ärendedata (exempelvis uppgift om pågående och avslutade ärenden)

 • Enhetsinformation (exempelvis IP-adress och webbläsarinställningar)

 • Arbetsrelaterad data (exempelvis yrke och arbetsplats)

 • Information om anhörig (exempelvis kontaktperson eller namn på dödsbodelägare)

 • Känsliga personuppgifter (exempelvis uppgift om politisk utsatthet eller uppgifter om missförhållanden i visselblåsarärenden)

Varifrån vi hämtar personuppgifter

Information som du ger till oss

I samband med att du kontaktar Familjens Jurist på olika sätt, till exempel genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller genom att boka en tid med en av våra jurister kommer du att ge information till oss direkt. Exakt vilken information som vi får beror på sammanhanget.

Som exempel kommer vi alltid att begära in ditt namn, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter när du önskar boka en tid med en av våra jurister. I samband med ärende/bokad tid kommer vi att skapa ett ärende kopplat till dig där vi fortlöpande uppdaterar vad vi gör på uppdrag av dig.

Information som vi noterar om dig

Utöver information som du aktivt ger oss så lämnar du även ifrån dig information till oss på andra sätt, medvetet eller omedvetet. Till exempel använder vi olika typer av spårningsteknik på vår hemsida och i vissa av våra e-postutskick, främst när vi bjuder in dig till kundundersökningar, som syftar till att ge oss statistik och hjälpa oss att förbättra våra tjänster och vårt erbjudande.

Mer information om hur vår hemsida använder cookies och hur du stänger av dessa, hittar du här.

Information som vi får från andra källor

Vi kan komma att hämta information om dig från allmänt tillgängliga källor. Exempelvis inhämtas uppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vi kan även samla in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag, i de fall det är nödvändigt.

Om det krävs av lag kan vi genomföra kontroller av tillämpliga sanktionslistor samt listor med personer i politiskt utsatt ställning i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig och ditt ärende när du gör en bokning genom någon av våra franchisetagare, eller våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund berättar att du vill bli kontaktad av oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen “beror på”

Familjens Jurist behandlar aldrig mer personuppgifter om dig än vi behöver. Vilka personuppgifter vi behöver om dig och varför beror på din situation. Till exempel kommer behandlingen av dina personuppgifter att skilja sig åt beroende på om du nyttjar våra gratistjänster eller köper ett avtal från oss. På samma sätt kommer din ärendedata vara beroende av vilken typ av ärende du har hos oss och vad du önskar hjälp med.

Vår integritetspolicy gäller för dig som är kund, besöker vår hemsida eller nyttjar våra digitala tjänster. I vissa fall kommer du att omfattas av flera behandlingar som, helt eller delvis, överlappar varandra. Till exempel kan du boka tid hos en av våra jurister direkt via vår hemsida för att därefter nyttja våra digitala tjänster. I dessa fall är du såväl ”kund” som ”hemsidebesökare”.

För att skapa översikt över hur vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål har vi tagit fram översiktskartor i slutet av vår integritetspolicy som beskriver ändamål (varför vi behandlar dina uppgifter), rättslig grund (vilken rätt vi har att behandla dina personuppgifter), lagringstid (hur länge vi sparar dina personuppgifter) samt kategorier av personuppgifter och mottagare av personuppgifter.

För en exakt bild av hur vi behandlar just dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Familjens Jurists Dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Ändamål (varför) och rättslig grund (stöd)

Familjens Jurist behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. Det innebär att vi alltid definierar ”varför” vi behandlar dina personuppgifter. För varje ändamål har vi identifierat en rättslig grund.

De vanligaste rättsliga grunderna för vår personuppgiftsbehandling är:

 • Avtal med dig;

 • Rättsliga skyldigheter som åvilar Familjens Jurist; samt

 • Familjens Jurists berättigade intresse.

I undantagsfall, till exempel för att få berätta om flera av våra tjänster till dig genom vårt nyhetsbrev, inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke till att behandla din kontaktinformation för detta ändamål. I dessa fall kan du när som helst återkalla ditt samtycke och då kommer vi att sluta att behandla dina personuppgifter för marknadsföring.

För mer information om varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilken rättslig grund vi stödjer oss på i varje behandling har vi tagit fram översiktskartor i slutet av vår integritetspolicy.

Du kan också alltid vända dig till vårt Dataskyddsombud med frågor på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Ärendehantering hos Familjens Jurist

Familjens Jurist erbjuder dig möjlighet att beställa produkter eller tjänster, använda våra digitala tjänster, göra förfrågningar och boka ett personligt möte för rådgivning om juridik. När du vill boka ett möte och fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra hemsidaer, använder rådgivaren informationen inför ert möte.

När vi hanterar ditt ärende behandlar vi dina uppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera den tjänst du beställt, inbegripet kvalitetssäkring. Vi behandlar dina personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtal eller för att vidta åtgärder innan avtal ingås. Om vi behöver uppgifter från någon annan än dig som är avtalspart behandlar vi uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla den tjänst vi erbjuder till dig.

Om det behövs för att kunna tillvarata dina rättsliga anspråk kan vi också samla in känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om etniskt ursprung eller uppgifter som sexuell läggning.

Om vi, inom ramen för vårt uppdrag för dig, ska hantera en utbetalning eller på annat sätt hjälpa till med en finansiell transaktion behöver vi behandla uppgift om din bank, ditt bankkonto samt i vissa fall uppgifter om inkomst och medels ursprung.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in teknisk information såsom din IP-adress och teknisk information om den utrustning som används om detta krävs.

Särskilt om digitala möten

I flera ärenden erbjuder vi dig möjlighet att välja mellan att träffa våra jurister och rådgivare fysiskt på plats på våra kontor, eller digitalt. När du väljer att träffa oss via ett digitalt möte, förlitar vi oss på vårt gemensamma berättigade intresse av att tillhandahålla digital mötesform, avseende de personuppgifter som Familjens Jurist behandlar om dig i samband med det digitala mötet. I övrigt följer behandlingen samma som gäller ovan angående ärendehantering hos Familjens Jurist.

Möjligheten till digitala möten är särskilt uppskattad av våra kunder när det gäller bouppteckningsärenden där det finns ett behov av att så många som möjligt ska ha möjlighet att närvara vid förrättningsmötet. Du kan delta i ett förrättningsmöte som sker antingen fysiskt på plats på ett av våra kontor, eller digitalt. Varje dödsbodelägare har möjlighet att välja mellan fysiskt deltagande och deltagande på distans.

Särskilt om jävskontroll och åtgärder i enlighet med penningtvättslagen

Vi behöver behandla ditt personnummer eller samordningsnummer för att kunna genomföra en jävskontroll. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna identifiera dig på ett säkert sätt.

Jävskontrollen gör vi med det berättigade intresset av att undvika en intressekonflikt. Intressekonflikt uppstår om vi tidigare har hjälpt en person eller ett företag som du nu inte är kommer överens med, till exempel vid en tvist om pengar eller ett arv.

Om det krävs av lag kan vi även genomföra kontroller av tillämpliga sanktionslistor samt listor med personer i politiskt utsatt ställning i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa kontroller mot sanktionslistor gör vi för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Särskilt om våra Digitala tjänster

Familjens Jurist tillhandahåller digitala tjänster som gör det möjligt för dig att upprätta juridiska handlingar helt på egen hand. Det är till exempel Bouppteckna.se, Legalite.se, Livspusslet.se och våra gör det själv-tjänster.

Utöver de uppgifter som du själv anger i de juridiska handlingarna, behandlar vi din e-postadress, ditt namn, och ditt telefonnummer för ändamålet att tillhandahålla den digitala tjänsten, eventuellt boka möte med en av våra jurister och, när vi har ditt samtycke till detta, för marknadsföringsaktiviteter. Observera att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke till att ta emot reklam från oss. Det gör du antingen genom att klicka ”avregistrera mig från utskick” längst ner i mottaget e-post från oss eller genom att kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Vi behöver också ditt personnummer eller samordningsnummer för att identifiera dig på ett säkert sätt vid inloggning till de digitala tjänsterna, exempelvis genom BankID.

Särskilt om Juristförsäkringen

Om du vill använda en försäkring via ditt fackförbund som täcker juridisk rådgivning kommer vi att behandla uppgift om vilken fackförening du tillhör. Detta gör vi på uppdrag från försäkringsbolaget som vill kontrollera att rådgivningen täcks av din försäkring. Denna personuppgiftsbehandling regleras av försäkringsbolagets personuppgiftspolicy.

Efter att vi har kontrollerat att du har en försäkring som täcker vår rådgivning kommer vi att behandla personuppgifter om dig för att behandla ditt aktuella ärende på det sätt som beskrivs i vår integritetspolicy. Du kan läsa mer om den personuppgiftshantering som sker i samband med användning av våra digitala tjänster i ovanstående avsnitt.

Särskilt om vår Visselblåsarkanal

Familjens Jurist har ett rapporteringssystem för att kunna ta emot information från dig om eventuella missförhållanden i vår verksamhet samt för att kunna följa upp dessa ärenden.

Vi behandlar de uppgifter som du rapporterar in, som kan vara uppgifter om missförhållanden inbegripet brottsmisstanke och/eller känsliga personuppgifter. Uppgifter om missförhållanden som rapporteras in inklusive brottsmisstankar är nödvändiga för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse i den så kallade visselblåsarlagen (lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) samt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Känsliga personuppgifter som rapporteras in ska styrka ett missförhållande och behövas för att fastställa rättsliga anspråk.

Om du väljer att vara anonym säkerställer vi din anonymitet genom både tekniska och organisatoriska åtgärder. Om du väljer att inte vara anonym behandlar vår systemleverantör dina personuppgifter för att kunna göra en initial bedömning av hur ärendet ska tas vidare. Alla uppgifter som rapporteras in som inte är relevanta kommer raderas av leverantören. Läs mer om visselblåsning här.

När ett inrapporterat ärende har behövt följas upp raderas personuppgifterna i ärendet senast två (2) år efter ärendets avslut. Ärenden som kommit in genom systemet och som avser misstänkta överträdelser av penningtvättsregelverket kan komma att lagras minst fem (5) och max tio (10) år i enlighet med penningtvättslagen.

Särskilt om kundnöjdhetsundersökningar

För att kunna följa kundnöjdheten på de tjänster vi utfört skickar vi ut undersökningar per e-post. I dessa undersökningar har du bland annat möjlighet att tala om för oss hur vi kan bli bättre och om du skulle rekommendera oss till någon du känner. Det är helt frivilligt för dig att besvara enkäten och du kan också avregistrera dig från ytterligare utskick direkt via en länk i utskicket. Denna behandling gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att följa upp nöjdheten med våra tjänster.

Ytterligare ändamål

Vår integritetspolicy beskriver hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, genom avsnittet ovan, samt genom de avslutande översiktskartorna. Om Familjens Jurist trots detta skulle önska använda dina personuppgifter på något sätt som inte överensstämmer med denna policy, kommer vi att informera dig om sådan avsedd användning innan, eller, senast, när vi samlar in dina uppgifter. I yttersta undantagsfall, när vi inte har lyckats informera dig om sådan ytterligare användning i samband med insamlingen av dina uppgifter, kommer vi informera dig innan vi börjar använda dina personuppgifter på ett sådant sätt.

Så delar vi dina personuppgifter

Kategorier av mottagare

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av olika lagliga skäl behöver dem. Vi lämnar aldrig ut eller delar dina uppgifter utan ett specifikt rättsligt stöd. Skulle du komma till oss i ett försäkringsärende kommer vi att vid behov vidareförmedla relevanta uppgifter till ditt försäkringsbolag så att de kan fullgöra sina plikter gentemot dig. Varje organisation vi lämnar ut uppgifter till ansvarar för att förvalta dina personuppgifter säkert och enligt lag.

Vi har nedan kategoriserat de mottagare som vi delar eller kan komma att dela dina personuppgifter med i sex (6) olika kategorier. För mer information om när vi delar dina personuppgifter med andra, kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se

Myndigheter

Familjens Jurist kan komma att behöva dela vissa av dina personuppgifter till myndigheter såsom exempelvis Försäkringskassan och Skatteverket. Detta gör vi när vi enligt lag är skyldiga att göra det eller när det krävs för att fullgöra vårt avtal med dig.

Koncernbolag

Ibland behöver Familjens Jurist dela dina personuppgifter med andra företag inom

Fonuskoncernen. Personuppgifter kan komma att överföras mellan våra olika kontor i syfte att utföra jävs- och bakgrundskontroller, utbyta information och kunskaper samt för att allokera resurser.

Försäkringsbolag

Familjens Jurist har egna avtal med olika försäkringsbolag som innebär att vi behöver dela vissa typer av personlig information om dig och din behandling hos oss. Dessutom kan vi behöva dela dina personuppgifter med ditt aktuella försäkringsbolag för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig vid exempelvis ansökan om rättsskydd.

Banker

När vårt uppdrag för dig så kräver kommer vi att dela dina personuppgifter med banker, till exempel dödsboets bank eller banken som Familjens Jurist använder för våra klientmedel. Det handlar då om din identitetsinformation (ditt namn och ditt personnummer), kontaktuppgifter, kontoinformation samt uppgift om vårt uppdrag för dig.

Samarbetspartner

I de fall vi behöver, för att fullgöra vårt avtal med dig, dela dina personuppgifter till en tredje part som inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner, är den tredje parten självständigt personuppgiftsansvarig för behandlingen. Det gäller till exempel vid utlämnande av dina personuppgifter till tredje part som inte är våra personuppgiftsbiträden såsom exempelvis mäklarfirmor och auktionshus.

Sociala medier

Familjens Jurist använder Facebook, Linkedin, Youtube och Instagram och när du kontaktar oss via dessa sociala medier kommer dessa bolag att motta dina personuppgifter. För själva delningen av dina uppgifter är vi ansvariga tillsammans med dem, men dessa aktörer ansvarar sedan själva för hur de behandlar dina personuppgifter hos sig efter att de har mottagit dem. Denna behandling regleras av respektive sociala mediers egen personuppgiftspolicy.

Tjänsteleverantörer

Tjänsteleverantörer är en kategori av mottagare av personuppgifter som utgörs av bolag som bara kommer att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner, så kallade personuppgiftsbiträden. Denna kategori av mottagare kan handla om systemleverantörer, juridiska ombud samt affärskonsulter och deras behandling av dina personuppgifter regleras enligt särskilda avtal samt denna integritetspolicy.

Tredjelandsöverföring

Vi strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES. När vi behöver dela dina personuppgifter med mottagare utanför EU/EES säkerställer vi att det endast sker till länder som är tillräckligt säkra (har adekvat skyddsnivå) eller att vi vidtar andra lämpliga skyddsåtgärder. Dessa lämpliga skyddsåtgärder inkluderar bland annat att vi använder oss av standardavtal som godkänts av EU-kommissionen (EU-kommissionens standardavtalsklausuler) och att vi alltid analyserar och utvärderar mottagarlandets lagstiftning. När vi anser att mottagarlandets lagar inte ger ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter vidtar vi särskilda åtgärder så att skyddet för dina uppgifter kvarstår vid överföringen av dessa till aktuellt land utanför EU/EES.

För mer information om våra överföringar och skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till mottagare utanför EU/EES kan du kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@familjensjurist.se.

Dina rättigheter

GDPR ger dig som enskild ett flertal olika rättigheter till din personliga information. Familjens Jurist har rutiner på plats för att du ska kunna utöva dina rättigheter. Du har dessutom alltid rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Mer allmän information om dina dataskyddsrättigheter hittar du på IMY:s hemsida tillsammans med myndighetens kontaktuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter, eller har frågor kring dina rättigheter i förhållande till Familjens Jurist, vänder du dig till vårt Dataskyddsombud på dataskyddombud@familjensjurist.se.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till information

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar dig genom vår integritetspolicy och genom att svara på frågor från dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att få ofullständiga uppgifter kompletterade.

Rätt att göra invändningar

Du har av personliga skäl rätt att invända mot Familjens Jurists personuppgiftsbehandling som sker med grund i ett allmänt intresse, eller i ett av våra berättigade intressen. I en sådan situation upphör behandlingen om det inte föreligger tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen eller om syftet med behandlingen är att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot direktmarknadsföring

Behandling som sker för direktmarknadsföring upphör omedelbart om du invänder mot sådan behandling. Observera att du alltid har rätt att återkalla ditt samtycke till att ta emot reklam från oss. Det gör du antingen genom att klicka ”avregistrera mig från utskick” längst ner i mottaget e-post från oss eller genom att kontakta oss eller vårt Dataskyddsombud.

När du invänt mot direktmarknadsföring kommer vi att spara information om detta på vår interna spärrlista för att kunna tillgodose din begäran om att inte bli kontaktad av oss.

Invända mot profilering

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande som har rättsliga följder eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad. Rätten föreligger inte om det är nödvändigt för fullgörande av avtal, tillåts enligt unionsrätt eller nationell rätt som träffar oss eller är grundat på ditt samtycke. Automatiserat beslutsfattande, eller profilering, innebär behandlingar som Familjens Jurist gör för att till exempel kartlägga din ekonomiska situation, din hälsa. Observera att Familjens Jurist inte ägnar sig åt automatiserat beslutsfattande.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om uppgifterna behandlas fel, till exempel inte är korrekta, om behandlingen är olaglig, om uppgifterna inte längre behövs för ändamålen. Rätten gäller även i väntan på en bedömning av om det påstådda felet föreligger.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du som registrerad har i viss utsträckning rätt att få dina personuppgifter raderade av oss. Observera att detta inte gäller för uppgifter som vi behöver för ändamålet att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att försvara oss mot rättsliga anspråk, däribland information om att du har varit kund hos oss och ditt ärende hos oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut uppgifter som du tillhandahållit oss och att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller när vi behandlar personuppgifter automatiserat och med stöd av ditt samtycke eller med grund i avtal.

Säkerhet och datalagring

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla avtalet med dig samt för att uppfylla lagkrav i exempelvis bokföringslagen och penningtvättslagen. De juridiska dokument du köper av oss och din ärendejournal sparar vi i upp till tio (10) år för vårt berättigade intresse av att bevaka våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist.

Säkerhet och sekretess

Det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter om dig som Familjens Jurist behandlar. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att försäkra oss om att dina personuppgifter endast behandlas på korrekt sätt. Det innebär bland annat att vi begränsar tillgången till dina personuppgifter så att endast de som behöver dessa har tillgång till dem. Till exempel har som utgångspunkt bara de kontor som du har kontakt med full tillgång till ditt ärende hos oss medan andra av våra medarbetare endast har begränsad information om ditt ärende för att, exempelvis, utföra jävskontroller avseende andra kunder.

Familjens Jurist testar och utvärderar våra säkerhetsåtgärder årligen och i händelse av någon typ av säkerhetsincident för att ständigt försäkra oss om att dina uppgifter åtnjuter det höga skydd som de förtjänar.

Uppdateringar och ändringar

Familjens Jurist arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet och våra digitala tjänster. Det innebär att vi även kommer att uppdatera denna integritetspolicy löpande i samband med att vi planerar att ändra hur vi använder dina personuppgifter.

När vi gör större uppdateringar av hur vi behandlar dina personuppgifter, till exempel för ändamålen med behandlingen kommer vi att särskild kontakta dig om detta innan behandlingen påbörjas.

     
     
     

Versionsnummer

Datum för ändring

Beskrivning av ändring

 2

 2023-05-12

Tillägg av beskrivning om digitala möten

 

 

 

 

Översiktskartor

Nedan framgår en detaljerad beskrivning om varje personuppgiftsbehandling. Särskilt beskrivs behandlingens ändamål, vilka personuppgifter som behandlas för ändamålet, vilken rättslig grund som föreligger för behandlingen, vilka externa parter som kan komma att ta del av personuppgifterna samt hur länge personuppgifterna behandlas för ändamålet.

Ändamål: Tillhandahålla Familjens Jurists digitala tjänster

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsinformation

 • Ärendedata som kan inkludera:

  • Arbetsrelaterad data
  • Information om anhörig
  • Känsliga personuppgifter
 • Enhetsinformation

Rättslig grund

Huvudsakligen avtal. Delningen av dina personuppgifter med angivna kategorier av mottagare sker när vi är skyldiga enligt lag eller när du ber oss om detta.

Kategorier av mottagare

 • Myndigheter

 • Koncernbolag

 • Försäkringsbolag

 • Tjänsteleverantör

 • Banker

 • Samarbetspartner

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter i maximalt tio (10) år för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Vi sparar bouppteckningsärenden i maximalt fem (5) år. Uppgifter som inte behövs för att tillhandhålla Familjens Jurists digitala tjänster gallras löpande efter att relevant information har förts in i ditt ärende hos oss.

Ändamål: Tillhandahålla juridisk rådgivning

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsinformation

 • Ärendedata som kan inkludera:

  • Arbetsrelaterad data
  • Information om anhörig
  • Känsliga personuppgifter

Rättslig grund

Huvudsakligen avtal. Delningen av dina personuppgifter med angivna kategorier av mottagare sker när vi är skyldiga enligt lag eller när du ber oss om detta.

Kategorier av mottagare

 • Myndigheter

 • Koncernbolag

 • Försäkringsbolag)

 • Tjänsteleverantör

 • Banker

 • Samarbetspartner

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter i maximalt tio (10) år för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Vi sparar bouppteckningsärenden i maximalt fem (5) år. Uppgifter som inte behövs för att tillhandahålla juridiska rådgivning gallras löpande efter att relevant information har förts in i ditt ärende hos oss.

Ändamål: Uppfylla rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsinformation

 • Ärendedata som kan inkludera:

  • Arbetsrelaterad data
  • Information om anhörig
  • Känsliga personuppgifter

Rättslig grund

Uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar Familjens Jurist, till exempel enligt penningtvättsregelverket samt bokföringslagen.

Kategorier av mottagare

 • Tjänsteleverantör

 • Myndigheter

 • Koncernbolag

 • Banker

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter i maximalt tio (10) år för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Personuppgifter som Familjens Jurist måste spara enligt gällande lag, såsom penningtvätts- och bokföringslagstiftning, sparas i normalt fem (5) respektive sju (7) år.

Ändamål: Bemöta rättsliga anspråk

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Betalningsinformation

 • Ärendedata som kan inkludera:

  • Arbetsrelaterad data
  • Information om anhörig
  • Känsliga personuppgifter

Rättslig grund

Berättigat intresse. Det ligger i Familjens Jurist berättigade intresse att kunna försvara oss i händelse av en tvist med dig eller annan part.

Kategorier av mottagare

 • Tjänsteleverantör (t.ex. Familjens Jurists juridiska ombud i en tvist)

 • Myndigheter

 • Försäkringsbolag (t.ex. för Familjens Jurists ansvarsförsäkring)

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter i maximalt tio (10) år för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. Observera att det innebär att vi inte använder uppgifterna för oförenliga ändamål under denna period.

Ändamål: Säkerhet för våra tjänster och vår hemsida

Kategorier av personuppgifter

 • Enhetsinformation

 • Uppgift om tidigare interaktion med oss

Rättslig grund

Det ligger i Familjens Juristsberättigade intresse att bibehålla säkerhet hos våra tjänster och våra webbsidor.

Kategorier av mottagare

 • Koncernbolag

 • Tjänsteleverantör

 • Myndigheter (för utredning av eventuell brottslig verksamhet)

Lagringsperiod

Denna behandling pågår under den tid du använder en tjänst. Därefter sparar Familjens Jurist besöks- och användningsloggar i maximalt 30 dagar.

Ändamål: Utveckla vår verksamhet

Kategorier av personuppgifter

 • Betalningsinformation

 • Enhetsinformation

 • Ärendedata som kan inkludera:

  • Arbetsrelaterad data
  • Information om anhörig

Rättslig grund

Det ligger i vårt berättigade intresse att föra statistik och mäta kundnöjdhet om till exempel utförd rådgivning för att utveckla vår verksamhet och kunna erbjuda relevanta produkter och tjänster till dig som kund.

Kategorier av mottagare

 • Koncernbolag

Lagringsperiod

Personuppgifterna sparas i maximalt tio (10 år) för ändamålet att utveckla vår verksamhet, till exempel genom att följa din kundresa.

Ändamål: Marknadsföra våra produkter

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Enhetsinformation

 • Ärendedata (uppgift om t.ex. tidigare köpta produkter/tjänster)

Rättslig grund

Vi inhämtar ditt samtycke till att få skicka reklam till dig i den utsträckning som krävs enligt lag. Det utgör ett berättigat intresse att marknadsföra våra ytterligare relaterade produkter till dig som vår kund.

Kategorier av mottagare

 • Sociala medier

 • Tjänsteleverantör

Lagringsperiod

Vi sparar dina personuppgifter för marknadsföring till dess att du avregistrerar dig från våra e-postutskick, t.ex. genom att klicka på länken längst ner i e-posten, eller maximalt i två (2) år.

Ändamål: Kommunikation med dig som inte omfattas av övriga ändamål

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsinformation

 • Kontaktuppgifter

 • Andra personuppgifter som du tillhandahåller till oss i din kommunikation med oss

Rättslig grund

Det ligger i Familjens Jurist berättigade intresse att kunna kommunicera med dig, till exempel för att ge dig relevant information.

Kategorier av mottagare

 • Tjänsteleverantör

 • Koncernbolag

Lagringsperiod

Information som vi inte behöver spara för andra skäl, till exempel för att försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, raderar vi löpande. Ingås inget avtal mellan dig och Familjens Jurist eller om uppgifterna inte behövs för uppfyllandet av ett lagkrav, sparas uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt för att fullfölja respektive syfte med vår behandling (oftast tre (3) månader).

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden