Hoppa till innehållet

Ombud för barn i tvister om vårdnad, boende och umgänge – särskilt viktigt när föräldrarna har svårigheter

Familjens Jurist möter varje dag föräldrar med svårigheter i vårt arbete som ombud i vårdnadstvister. Ofta hamnar barnens rättigheter i dessa tvister i skymundan trots deras lagliga rätt att vara i fokus. Vanliga situationer är att föräldrar har problem med missbruk, psykisk ohälsa och konflikter där det förekommer våld.

En central del i att stärka barns rättigheter vore att ge barn ett eget ombud, vilket skulle ge barn en starkare röst och bättre representation i vårdnadsprocessen. Som ombud för barnet går det att bygga en god relation och fungera som en stabil punkt genom hela processen. Detta ger barnet en möjlighet att diskutera sin situation och forma en egen inställning baserat på oberoende information, vilket är avgörande i en process där föräldrarnas konflikt många gånger kan sätta barnets bästa i skymundan. Detta är särskilt viktigt i de svåra vårdnadsmålen där det förekommer våld eller andra former av missförhållanden.

I betänkandet SOU 2023:40 Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen så menar också utredningen att det är viktigt att barn kan få egen representation och att detta är särskilt viktigt i svåra vårdnadsmål. De barn som utredningen pratat med beskriver som ett genomgående tema en stor frustration över att inte bli lyssnade på och att inte få vara med och bestämma. Utredningen drar slutsatsen att det idag saknas fullgoda möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.  Utredningens slutsats blev dock att frågan om ombud för barn är så omfattande att den kräver särskild utredning.

Familjens Jurist vill understryka vikten av att frågan fortsätter att utredas och vill särskilt lyfta följande aspekter.

  • Som barnens ombud skulle barns röst och vilja på ett bättre sätt representeras i domstol och inte vara beroende av i vilken kommun barnen bor i och om/hur eventuell utredning av socialtjänsten görs. Vi skulle bygga en relation med barnen och vara en trygg punkt genom processen.
  • Som ombud kan vi ge barnet möjlighet att få oberoende information om saken och processen samt att diskutera sin situation innan det avger sin inställning. Detta minskar problematiken med att barnet är helt utlämnad till föräldrarna som är i en situation där barnets bästa ofta får stå tillbaka för tvisten mellan föräldrarna. Vi kan också göra barnkonsekvensanalyser och riskanalyser på ett mer strukturerat sätt.
  • Som ombud skulle vi kunna möjliggöra samförståndslösningar där barnets rättigheter och vilja är i fokus genom att föra dialog med föräldrarnas ombud och att genom ställning som barnets ombud förhoppningsvis nå fram på ett bra sätt vid förhandlingarna.  Vi kommer också kunna stå upp för de barn där vi inte anser att en samförståndslösning är förenligt med barnets bästa t.ex. i mål där det förekommer våld och barnet riskerar att fara illa.
  • Domstolens beslutsunderlag skulle bli bättre och rättssäkerheten för barnen stärkas genom att domstolen ges bättre förutsättningar att fatta beslut som verkligen är förenligt med barnets bästa.

Sammanfattningsvis är införandet av ombud för barn i vårdnadstvister ett viktigt steg mot en mer rättvis och barnfokuserad juridisk process. Genom att säkerställa barnets rätt till representation och opartisk information, kan samhället bättre leva upp till ambitionen om att sätta barnets bästa i främsta rummet.

Barns Röster Behöver Höjas i Vårdnadstvister

I vårdnadstvister är det barnen som förlorar mest, särskilt när föräldrarna kämpar med problem som missbruk, psykisk ohälsa och våldsamma konflikter. Barnens behov hamnar alltför ofta i bakgrunden.

För att förbättra situationen föreslår vi att barn ska få sina egna företrädare i dessa tvister. Det skulle ge barnen en starkare röst och bättre stöd under processen. Genom att bygga en nära relation med barnet kan företrädaren fungera som en stabil stöttepelare och säkerställa att barnets rättigheter beaktas på ett adekvat sätt.

Enligt en statlig utredning saknas det idag effektiva sätt för barn att göra sina röster hörda i enlighet med barnkonventionen. Även om utredningen konstaterade att frågan kräver ytterligare analys, är det tydligt att det finns behov av förbättringar.

Vi på Familjens Jurist vill framhålla följande fördelar med att införa barnombud i vårdnadstvister:

  1. Stärkt representation: Barnets röst skulle få större tyngd i domstolen, oberoende av var barnet bor eller hur socialtjänsten utreder ärendet. Vi strävar efter att skapa en nära relation med barnen för att vara deras trygga stöd genom hela processen.
  2. Tillgång till opartisk information: Som barnombud kan vi förse barnet med oberoende information om processen och hjälpa till att diskutera dess situation. Detta minskar risken för att barnet enbart förlitar sig på föräldrarnas åsikter, särskilt när föräldrarnas egna konflikter tar överhanden.
  3. Främjande av barnets bästa: Vi strävar efter lösningar där barnets rättigheter och vilja prioriteras. Genom dialog med föräldrarnas ombud kan vi arbeta för överenskommelser som gynnar barnet. Samtidigt kan vi agera för barnens bästa i de fall där våld eller andra risker är närvarande.
  4. Stärkt rättssäkerhet: Genom att ge domstolen bättre underlag kan vi säkerställa att dess beslut verkligen gynnar barnet och främjar dess bästa intressen.

Införandet av barnombud i vårdnadstvister är ett viktigt steg mot en rättvisare och mer barnfokuserad rättsprocess. Genom att säkerställa barnets rätt till representation och opartisk information, kan vi bättre uppfylla samhällets ambitioner att prioritera barnets bästa.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden