Hoppa till innehållet

Instruktioner och kompletterande information för framtidsfullmakt

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de Allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Information till fullmaktshavaren då fullmakten träder i kraft

Fullmakten träder i kraft först när huvudmannen (den som utställt framtidsfullmakten) har blivit varaktigt och i huvudsak beslutsoförmögen. Det innebär att han/hon inte längre själv kan sköta de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar.

Fullmaktshavaren bedömer själv när den tidpunkten inträffar.

Framtidsfullmakten får börja brukas först då du har informerat huvudmannen, hans/hennes närmaste anhöriga (till exempel make/sambo/barn) och eventuell utsedd granskare om att framtidsfullmakten har trätt i kraft och kommer att börja användas. Meddelar du skriftligt att du nu kommer att börja använda fullmakten så kan du i efterhand visa att du har lämnat informationen och vem som har fått dem.

Som fullmaktshavare är du redovisningsskyldig för huvudmannens tillgångar i den omfattning som ditt uppdrag gäller. Du ansvarar för att huvudmannens medel har använts på det sätt som uppdraget i fullmakten föreskriver. Huvudmannens tillgångar ska hållas avskilda och får inte blandas samman med egna eller andras personers tillgångar. För att kunna redovisa uppdraget som fullmaktshavare, ska alla verifikat sparas avseende inkomster (det kan vara lön, pension, inbetalningar eller andra inkomster), kvitton och annat underlag för utbetalningar samt bankkontoutdrag och deklarationer. Hur omfattande redovisningen ska vara beror på omfattningen av uppdraget och vilken typ av tillgångar huvudmannen har.

Redovisning ska ske på det sätt som anges i framtidsfullmakten. Står inget angivet i fullmakten, ska redovisning ges till utsedd granskare när han/hon begär det eller till närmast anhörig, dock högst en gång om året. Familjens Jurist föreslår att redovisning lämnas senast den 1 april varje år, då kontrolluppgifter och årsbesked har utfärdats och kan användas för redovisning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt med ett beslut av tingsrätt att framtidsfullmakten har trätt i kraft. Ansökan görs då till tingsrätten på ort där huvudmannen är folkbokförd (alternativt vistas) eller vid utlandsboende till Stockholms tingsrätt.

Bevittning av framtidsfullmakt

Originalhandlingen ska dateras och undertecknas av dig som fullmaktsgivare.

Framtidsfullmakten ska bevittnas av två ojäviga (opartiska) personer som båda ska vara samtidigt närvarande. Vittnena behöver inte känna till framtidsfullmaktens innehåll, men de ska känna till att den handling de bevittnar är en framtidsfullmakt. Vittnena ska bevittna din namnteckning och intyga, att du är, som de uppfattar det, kapabel att förordna om framtidsfullmakt. Ta hjälp av några helt oberoende personer, exempelvis grannar, vänner/bekanta eller arbetskamrater.

Framtidsfullmakt får inte bevittnas av följande:

  • Person under 18 år
  • Person som inte förstår betydelsen av bevittningen
  • Maka/make/sambo till fullmaktsgivaren
  • Syskon, eller släkting till fullmaktsgivaren i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel föräldrar, far- och morföräldrar, barn, barnbarn
  • Person som är släkt med fullmaktsgivaren genom giftermål, till exempel svärföräldrar eller svåger
  • Fullmaktshavaren, det vill säga den till vilkens förmån fullmakten gäller eller dennes närstående enligt punkterna ovan
  • Företrädare för juridisk person som erhåller uppdrag genom fullmakten
  • Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för fullmakt till deras huvudman.

När framtidsfullmakten är underskriven och bevittnad ska den förvaras i original av fullmaktshavaren på en säker plats, exempelvis i kassaskåp eller bankfack. En kopia kan lämpligen förvaras i bostaden, samt även hos fullmaktsgivaren, med anteckning om var originalet förvaras.

Vid ändrade förhållanden bör en ny framtidsfullmakt upprättas. Det räcker inte att i efterhand göra ändringar i en redan skriven framtidsfullmakt. Samma formkrav som angetts ovan gäller vid tillägg till framtidsfullmakten. Om en ny framtidsfullmakt ska upprättas måste den tidigare fullmakten återkallas och förstöras.

 

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden