Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Allmänna villkor – Familjens Jurist

    Allmänt

    Familjens Jurist tillhandahåller juristtjänster och juridiska dokument online på familjensjurist.se. Tjänsten Familjens Jurist är avsedd för privatpersoner och åldersgränsen är 18 år för att få ingå avtal om köp av tjänst eller juridiskt dokument online.

    Kundstatus och registrering

    För att bli kund hos Familjens Jurist och nyttjatjänsterna krävs dels att användaren registrerar sig på Familjens Jurist, dels att användaren godkänner dessa allmänna villkor, inklusive information kring hantering av personuppgifter. Registrering och godkännande av villkor sker genom att användaren registrerar sitt namn och e-postadress på Familjens Jurist. Kundregistrering kan även ske genom att användaren följer en länk som denne erhållit via företag/organisation som tecknat avtal med Familjens Jurist avseende tjänster på Familjens Jurist för sina kunder/medlemmar. I dessa fall måste dessa allmänna villkor, inklusive information kring hantering av personuppgifter, godkännas i samband med första besöket på Familjens Jurists hemsida för att kundstatus ska uppnås.

    Genom kundregistrering och godkännande av allmänna villkor enligt ovan föreligger ett avtal (”Kundavtalet”) mellan användaren (”Kunden”) och Familjens Jurist, som sålunda omfattar både dessa allmänna villkor och den information som gäller för hantering av personuppgifter, och användaren har härigenom uppnått kundstatus.

    Om Familjens Jurist

    Familjens Jurist tillhandahåller dels allmän information avseende öppen och allmänt tillgänglig juridik, dels erbjuder Familjens Jurist möjlighet att till fasta priser köpa juridiska rådgivningstjänster och skräddarsydda juridiska dokument online (”Dokumenten”). Familjens Jurist tillhandahåller även viss support via e-post. Dokumenten baseras till viss del på information som användaren själv tillhandahåller genom att besvara aktuella frågeformulär. Frågeformulären i sig är öppna och allmänt tillgängliga, men för att kunna skapa ett skräddarsytt juridiskt dokument måste man vara Kund, d v s vara registrerad med namn och e-postadress enligt beskrivning ovan.

    För att Kunden ska kunna skapa ett skräddarsytt juridiskt dokument krävs att Kunden anger efterfrågade förutsättningar genom att svara på i frågeformulären aktuella frågor. Instruktioner som finns i frågeformuläret måste noggrant följas och varningstexter observeras. En sammanfattning över Kundens val redovisas innan Kunden tar ställning till om hen vill köpa det skräddarsydda dokumentet. Köp sker genom att Kunden klickar på någon av knapparna ”Köp” eller ”Skapa dokumenten”.  

    De skräddarsydda dokumenten, anpassade utifrån de förutsättningar som Kunden angivit, skapas automatiskt online efter att Kunden klickat på någon av knapparna ”Köp” eller ”Skapa dokument”. Någon kontroll av faktiska förhållandena som Kunden angivit görs inte av Familjens Jurist. Tillsammans med det skräddarsydda dokumentet skapas även ett instruktionsdokument. Det skräddarsydda juridiska dokumentet och instruktionsdokumentet utgör en integrerad del av Familjens Jurist och genom detta avtal förbinder sig Kunden att även ta del av och följa instruktionerna i instruktionsdokumentet.

    Köp

    Avtal om köp av Dokumenten anses ha träffats när Kund klickat på knappen för ”Köp”.

    Dokumenten debiteras med det fasta pris som angivits hos Familjens Jurist och enligt de villkor som anges i Kundavtalet. Alla priser är angivna inklusive moms.

    Betalning sker med kreditkort, faktura eller genom direktbetalning. Vid fakturabetalning förbinder sig Kund att betala kostnaden för genomförda köp i tid. Vid försenad betalning tillkommer lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta.

    Dokumenten levereras till Kund genom att en länk till de skräddarsydda dokumenten sänds via e-post till av Kunden registrerad e-postadress. Leverans sker så snart Kundens betalning accepterats av Familjens Jurist. Dokumenten finns tillgängliga för Kunden via länken i fyra veckor efter leverans. Om internetuppkoppling eller annan teknisk omständighet medför att Kunden inte erhåller leverans per mail i anslutning till att Kunden fått köpet bekräftat är kunden välkommen att maila digitala.tjanster@familjensjurist.se för att få hjälp. Inkommen e-post besvaras av Familjens Jurist helgfri vardag mellan kl. 9-16.

    Ångerrätt vid köp

    Vid köp av Dokument på Familjens Jurist skapas ett skräddarsytt avtal speciellt utformat efter Kundens informationsinmatning och svar på i frågeformulären aktuella frågor. Eftersom avtalet som erhålls av Kund är av en tydlig personlig prägel, skapat enbart för just denna Kund vid köptillfället, baserat på Kundens val och svar, finns ingen möjlighet till ångerrätt efter avslutat köp (se 2:5 Distansavtalslagen).

    Nöjd-kund-garanti

    Om Kund anser att de dokument som köpts inte håller förväntad kvalitet erbjuder Familjens Jurist Kunden möjlighet att reklamera Dokumenten. Reklamation sker genom att Kund kontaktar Familjens Jurist på digitala.tjanster@familjensjurist.se, senast sju vardagar efter köptillfället. Vid godkänd reklamation återbetalar Familjens Jurist det belopp som Kunden erlagt för Dokumenten om inte kundnöjdhet kan uppnås på annat sätt. Denna garanti gäller endast en gång per Kund och för en omgång Dokument.

    Cookies

    För att underlätta användningen av Familjens Jurist används s.k. cookies. Cookies är små dataenheter som lagras tillfälligt på datorns hårddisk av webbläsaren och som krävs för att det ska gå att använda webbplatsen. Den information som lagras i dessa cookies är avsedd t.ex. för sessionskontroll, särskilt förbättrad navigering, och gör en webbplats mycket mer användarvänlig. Familjens Jurist använder cookies bland annat för att hålla Kunden inloggad. Dessutom används cookies för att möjliggöra för Kund att ha automatisk inloggning till tjänsten. Denna funktion aktiveras genom att Kund kryssar för rutan ”Fortsatt vara inloggad”. Det är dock möjligt att inte tillåta att cookies lagras på hårddisken genom att göra en ändring av inställningarna för webbläsaren. Tillvägagångssättet för att blockera cookies varierar beroende på vilken webbläsare som används. För närmare instruktioner om detta kan Kund välja ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren. För Kund som inte tillåter cookies, kan dock Familjens Jurist inte garantera att alla delar av Familjens Jurist kommer att fungera som avsett.

    Uppgifter och säkerhet

    Vid inloggning på Familjens Jurist lagras information rörande Kunds användning av tjänsten. Överföring av information till eller från Familjens Jurist är krypterad och oåtkomlig för utomstående.

    Kund ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt utnyttjande, bland annat genom att använda erforderliga virusprogram. Det är Kunds ansvar att tillse att Kunds användarnamn och lösenord hålls konfidentiella och inte avslöjas för obehöriga. Varje Kund kan via e-mail till digitala.tjanster@familjensjurist.se begära spärrning av Kunds användarkonto. Familjens jurist förbehåller sig dock rätten att även efter sådan spärrning spara och använda kundinformation som kan behövas för att påvisa otillåten användning av Familjens Jurist.

    Immateriella rättigheter och nyttjanderätt

    Samtliga rättigheter till varumärken och övriga immateriella rättigheter till Familjens Jurist tillhör Familjens jurist. Kund är förbjuden att använda Familjens Jurist varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen i förväg skriftligen medgivits av Familjens Jurist. Familjens Jurist upplåter genom Kundavtalet en icke exklusiv, ej överlåtbar rätt att nyttja Familjens Jurist och Dokumenten för privat bruk i enlighet med Kundavtalet och dessa allmänna villkor.

    Dokumenten utformas speciellt anpassade för Kunden och är avsedda för Kunds enskilda bruk. Kund äger inte rätt att kommersiellt mångfaldiga eller sälja Dokument vidare till tredje part.

    Kundens ansvar

    Kunden förbinder sig att endast använda Familjens Jurist och Dokumenten i enlighet med detta Kundavtal. Kunden äger inte rätt att använda Familjens Jurist på ett sätt som kan överbelasta, störa, skada eller försämra Familjens Jurist eller som kan leda till överföring av skadlig kod såsom virus, timebombs, cacelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Vidare åtar sig Kunden att inte använda Familjens Jurist för att vidta åtgärder eller överföra information i strid med gällande lag, eller annars använda denna på sätt som annars kan uppfattas som olämpliga, kränkande, hotfulla eller rasistiska.

    Kunden har inte rätt att i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Familjens Jurist, utan Familjens Jurists i förväg inhämtade skriftliga medgivande.

    Ansvarsbegränsning

    Familjens Jurist ska ses som ett kompletterande stöd för att på egen hand ta fram juridiska dokument och bli uppmärksammad på de olika juridiska vägval och konsekvenser som bör beaktas. Kunden ansvarar själv för de faktiska förhållanden och förutsättningar som angivits och förutsätts noggrant läsa och följa de instruktioner och varningar som finns både i webbformuläret och i de instruktionsdokument som skapas. Kunden ansvarar därför själv för slutgranskningen av Dokumenten. I de fall registrering av dokument vid myndighet erfordras för juridisk giltighet ansvarar Kunden för det. Familjens Jurist kan aldrig ersätta professionell juridisk rådgivning i det enskilda fallet. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi Kunden att kontakta jurist för rådgivning. Det görs enklast genom att boka ett möte på familjensjurist.se.

    Familjens jurist ansvarar inte för indirekta skador eller förluster hänförliga till användandet av Familjens Jurist eller information som förmedlas i densamma, såvida inte sådan skada eller förlust har orsakats genom Familjens Jurists uppsåtliga handlande eller grova vårdslöshet. Familjens Jurist ansvarar inte för tillgång till eller innehållet på en webbplats som är länkad till eller från Familjens Jurist. Familjens Jurist ansvarar inte heller för Kundens eventuella förlust av data. Familjens Jurists ansvar ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande det pris Kund erlagt för Dokumentet.

    Om anspråk riktas mot Familjens Jurist på grund av Kundens nyttjande av Dokumenten, åtar sig Kunden att, för det fall Familjens Jurist inte är ansvarigt enligt stycket ovan, hålla Familjens Jurist skadeslöst för all skada som Familjens Jurist åsamkas med anledning av sådant anspråk (inklusive men inte begränsat till kostnader med anledning av förlikning eller dom).

    Avtalstid

    Kund kan när som helst avsluta sitt Kundavtal genom att kontakta Familjens Jurist med begäran om att avsluta sitt konto.

    Familjens Jurist förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av användarkonton och säga upp Kundavtalet för Kund som använder Familjens Jurist i strid med gällande lag, Kundavtal eller annars lämnar oriktiga uppgifter vid användandet av Familjens Jurist eller vid uppenbart missbruk av Familjens Jurist.

    Övrigt

    Dessa allmänna villkor kan komma att ändras utan att särskilt meddelade därom gjorts tillgängligt. Det är Kunds skyldighet att själv hålla sig informerad om vid var tid gällande villkor i Kundavtalet.

    Svensk lag ska tillämpas på Kundavtalet.

    Familjens Jurist äger rätt att överlåta sina rättigheter och eller förpliktelser enligt detta avtal i sin helhet. För frågor om support avseende Tjänsten hänvisas till digitala.tjanster@familjensjurist.se.

    Information om behandling av personuppgifter m m

    Familjens Jurist behandlar personuppgifter för att kunna administrera och fullgöra sina skyldigheter i egenskap av leverantör av tjänster inom det familjerättsliga området, men även för att kunna erbjuda andra närliggande tjänster, innefattande även tjänster från samarbetsparter till Familjens Jurist, samt i övrigt i marknadsförings-, produktutvecklings- och affärsutvecklingssyfte. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser.

    Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra och uppdatera registren med sådana personuppgifter som personuppgiftsansvariga bedömer utgör en förutsättning för en god kund- och registervård.

    Genom ingåendet av avtalet godkänner Kund sådan behandling samt mottagande av sådana erbjudanden.

    Kund har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns registrerade samt även anmäla att han eller hon motsätter sig behandling av personuppgifter för direkt-marknadsföringsändamål.

    Ansvarig för behandling av personuppgifter är Familjens Jurist i Sverige AB, 556835-4566, Box 4036, 102 61 Stockholm.

    Kontakt

    Du kan alltid vända dig till Familjens Jurist för frågor och synpunkter via e-post till digitala.tjanster@familjensjurist.se. Inkommen e-post besvaras helgfria vardagar kl. 9-16.

    Det företag som står bakom Familjens Jurist är Familjens Jurist i Sverige AB, 556835-4566.

    Dessa allmänna villkor ändrades senast den 2018-02-20.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden