Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan utmätning ske av min lägenhet p.g.a min sambos skulder?

    Hej! Kan jag bli drabbad av min sambos skulder om de blir utmätning? Vi ska gå isär så vad händer då kommer jag ändå bli drabbad? Vi flyttade ihop men jag äger lägenheten kan jag bli av med den?

     

    Rådgivarens svar

    2019-10-08

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Vid samboförhållanden aktualiseras sambolagen (SamboL) och utsökningsbalken (UB) är tillämplig vid utmätning.

    Bodelning mellan sambor
    Vid bodelning mellan sambos gäller sambolagen så länge inte samborna själva avtalat om något annat genom ett så kallat samboavtal (se 9 § SamboL). Det är endast samboegendom som ingår i en eventuell bodelning mellan samborna om förhållandet upplöses och någon begär bodelning (se 8 § SamboL). Med samboegendom menas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning (se 3 § SamboL).

    En gemensam bostad ska alltså anses som samboegendom om den införskaffades med syfte att samborna ska bo tillsammans i den. Om bostaden införskaffades i nära anslutning till att samlevnaden inleddes kan det ibland anses ha skett för att bostaden skulle användas gemensamt. Dock finns det en presumtion att egendom som förvärvats före samlevnaden inte är samboegendom medan sådan som förvärvas under samlevnaden är att anse som samboegendom.

    Räknas bostaden som samboegendom ska den vid bodelning tillfalla den parten med störst behov av bostaden och en eventuell skifteslikvid betalas till den utflyttande parten beroende på värdet av resterande samboegendom (se 16 § SamboL). Om samborna har gemensamma barn som endast ska bo hos den ena föräldern är det oftast hen som får överta bostaden. Anses inte bostaden som samboegendom är huvudregeln att bostaden ska tilldelas den sambo som äger bostaden. Undantagsvis kan den sambon som inte anses äga bostaden ändå ha rätt att ta över bostaden (se 22 § SamboL). Då utgår man också från vem som anses bäst behövande men det krävs synnerliga skäl för övertagande om samborna inte har några gemensamma barn.

    Utmätning under och efter samboförhållande
    När en utmätning sker är det alltid bara gäldenärens (den betalningsskyldigas) egendom som får utmätas (se 4:17 UB). Under ett samboförhållande svarar var och en av samborna för sina egna skulder och den sambon som inte är skuldsatt ska inte behöva betala eller få egendom utmätt på grund av den andra sambons skulder. För att avgöra vilken egendom som tillhör den betalningsskyldige finns vissa presumtionsregler. Allt som gäldenären har i sin besittning förutsätts tillhöra gäldenären (se 4:18 UB). Den som är ägare till egendom som gäldenären har i sin besittning måste då göra en invändning och visa att denne är den rätta ägaren genom exempelvis kvitto eller liknande. Det är dock vanligt att sambor har gemensam besittning över viss egendom. Gäldenären kommer att anses vara ägare till sådan egendom om det inte görs sannolikt att samborna samäger egendomen eller att det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (se 4:19 UB). Detta innebär att all egendom som finns i sambornas gemensamma bostad och som inte kan bevisas tillhöra någon annan ska anses tillhöra gäldenären och kan således utmätas för dennes skuld.

    Din situation
    Om du när du skaffade lägenheten hade som avsikt att ni skulle bo där tillsammans så kommer bostaden att räknas som samboegendom och således ingå i en eventuell bodelning. Bostaden ska då vid lottläggningen tillfalla den parten med störst behov av den och en eventuell skifteslikvid betalas till den utflyttande parten beroende på värdet av resterande samboegendom. Om det inte är så att du skaffade lägenheten med avsikt att ni skulle bo där tillsammans så är bostaden inte samboegendom och den kommer inte ingå i bodelningen. Undantagsregeln om övertagande av bostad kan dock bli tillämplig i vissa fall.

    Eftersom du äger lägenheten kommer den inte ingå i en eventuell utmätning av din sambos egendom. Det bör inte vara svårt för dig att bevisa att lägenheten faktiskt tillhör dig varför du inte ska kunna bli av med lägenheten varken under eller efter samboförhållandet på grund av din sambos skulder.

    Sammanfattning och rådgivning
    Så länge du kan visa på att lägenheten är din så kommer den inte drabbas av någon utmätning för andras skulder. Dock kan din sambo ha rätt att överta bostaden genom en bodelning eftersom att ni ska separera. Det är större chans att din sambo får överta bostaden om den är samboegendom och du införskaffade den för att ni skulle bo där tillsammans än om du ägde lägenheten innan ni träffades. En skälighetsbedömning ska dock alltid göras med hänsyn till vem av samborna som är bäst behövande men utgångspunkten är att den som äger egendom har rätt att behålla den även vid bodelning.

    Begär du eller din sambo att bodelning ska ske kommer ni behöva skriva ett bodelningsavtal och då kan det vara bra att ta hjälp av en jurist som kan säkerställa att allting går rätt till. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet av bodelningar och familjejuridik. Läs mer om bodelning hos Familjens Jurist. Där kan ni boka ett personligt möte eller skriva bodelningsavtal online samt via telefon till ett fast pris. De kan även vägleda er genom en rättslig process om en utmätning skulle ske, läs mer och boka tid hos Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden