Hoppa till innehållet
Trygga min framtid

Hur kan vi se till att fastighet stannar i släkten?

Vi äger en fritidsfastighet med skogsmark som vi ämnar överlåta till våra 2 barn att äga gemensamt som enskild egendom. Vår önskan är att fastigheten framgent genom arv ska stanna i släkten. Hur kan vi säkerställa detta?

Rådgivarens svar

2021-02-08

Hej och stort tack för att ni vänder er till oss med er fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Det framgår inte av er fråga om ni ämnar överlåta fastigheten genom testamente eller arv först vid er bortgång eller vid en tidigare tidpunkt genom gåva. Nedan följer därför främst en allmän redogörelse för vad som gäller i olika situationer.

Enskild egendom
Enskild egendom är sådan egendom som inte kommer att ingå i en bodelning vid en eventuell äktenskapsskillnad. Det innebär att sådan egendom med stor sannolikhet inte kommer att kunna tas över av den andra maken vid en skilsmässa. Sådan egendom regleras i äktenskapsbalken. Enskild egendom skapas bland annat genom att en person får egendomen i gåva, arv eller testamente med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda, äktenskapsbalken 7 kap. 2 §. Ni skriver att era barn kommer att få fastigheten som enskild egendom. Detta är ett lämpligt steg för att se till att fastigheten inte kommer att kunna tas över av mottagarens make vid en skilsmässa. Era barn kan sedan också införa sådana villkor i sina testamenten eller eventuella gåvobrev när fastigheten ska överlåtas nästa gång. Vill mottagaren säkerställa att fastigheten inte heller kan ärvas av mottagarens make vid mottagarens död bör mottagaren upprätta ett testamente som föreskriver vem som ska ärva den istället.

Överlåtelseförbud
Något ytterligare som ni kan göra för att försöka säkerställa att fastigheten stannar i släkten är införa ett överlåtelseförbud i gåvobrevet eller testamentet. Vid överlåtelse av fastighet gäller formkraven i jordabalken 4 kap. 1 §. Dessa gäller oavsett om det rör sig om köp eller av gåva, jordabalken 4 kap 29 §. Enligt jordabalken 4 kap. 3 § ska ett villkor som innebär att köparens rätt att överlåta fastigheten inskränks intas i köpehandlingen för att vara giltig. Det finns alltså en möjlighet att ställa upp ett sådant giltigt villkor. Det har dock diskuterats vilken verkan ett sådant villkor har gentemot mottagarens borgenärer (fordringsägare), vid överlåtelse genom köp. Om ett överlåtelseförbud införs i ett gåvobrev eller testamente är det dock giltigt både mellan parterna och gentemot andra, såsom borgenärer. Det krävs också att villkoret antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel när lagfart sökes hos Lantmäteriet, jordabalken 20 kap. 14 §. Det bör även observeras att ett överlåtelseförbud kan medföra att fastigheten inte heller kan pantsättas om inte annat framgår av själva villkoret.

Er situation
För att försöka säkerställa att fastigheten stannar kvar i släkten kan ni alltså överlåta den med villkor om att den ska utgöra mottagarens enskilda, precis som ni skrivit. Detta kan ske antingen genom testamente eller gåvobrev. Utöver detta kan ni även införa ett överlåtelseförbud i testamentet eller gåvobrevet. Vid upprättande av testamente eller gåvobrev är det av stor vikt att det blir korrekt utformat, särskilt när specifika villkor ska införas. Vill ni ha vidare hjälp i det hänseendet rekommenderar jag att ni kontaktar en jurist hos Familjens Jurist.

Jag hoppas ni känner att ni har fått svar på er fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får ni gärna återkomma till oss med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden