Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Strikt skadeståndsansvar för hundägare

Hej,

Jag har blivit biten av en hund när jag var ute på promenad! Det skedde när hunden var kopplad och tillsammans med sin ägare. Bettet ledde till att jag behövde uppsöka läkarvård genom att dels akut ta en stelkrampsspruta och dels sy i fingret. Jag har ägarens namn och telefonnummer och undrar nu vad det är som gäller. Kan jag få betalt för de kostnader som har uppstått av hundägaren och spelar det någon roll att hunden faktiskt var kopplad?

Rådgivarens svar

2017-07-03

Hej och stort tack för att du vänder dig till Juridiktillalla med din frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation samt en rekommendation till efterföljande handlingsplan.

Inledningsvis bör konstateras att du har drabbats av en skada på utomobligatorisk grund vilket innebär att skadan inte har någon grund i ett avtalsförhållande och därmed behandlas helt i enlighet med skadeståndslagen (SkL) och allmänna skadeståndsrättsliga principer. I frågan aktualiseras även hundägares ansvar enligt lag om tillsyn över hundar och katter.

 

Hundägares strikta skadeståndsansvar

Huvudregeln enligt SkL är att endast den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en personskada är skyldig att ersätta denna, 2 kap. 1 § SkL. Det finns emellertid situationer då en person även ansvarar för skador som denne inte själv har orsakat, varpå skador orsakade av en hund är ett sådant exempel. Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter, föreligger det ett så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägare, vilket innebär att man som hundägare ansvarar för alla skador som hunden orsakar på annan och annans egendom och är därmed även skyldig att ersätta dessa. Detta gäller oavsett om hunden var kopplad eller gick lös.

Avseende personskada, vilket är den skadetyp enligt skadeståndslagen som du har drabbats av, kan du kräva ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för sveda och värk eller lyte och men, 5 kap. 1 § SkL. Med sveda och värk avses fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur varpå eventuellt psykiskt lidande måste vara medicinskt påvisbart för att kunna ersättas genom exempelvis ett läkarintyg. Med lyte och men avses lidande av bestående art, exempelvis ärrbildning eller stadigvarande rörelseinskränkning.

Ett skadestånd som baseras på en personskada kan även jämkas, sättas ned, om den skadelidande själv har medverkat till att skadan har uppstått. I detta fall skulle det exempelvis kunna vara om du genom uppsåt eller grov vårdslöshet provocerat fram hundens beteende, 6 kap. 1 § SkL. Huruvida hundens agerande har provocerats fram eller ej kan jag emellertid inte svara på då jag inte har tillräckligt mycket information om hur händelsen gick till.

 

Sammanfattning och rekommendation till vad du kan göra härnäst

Hundägare har således ett strikt skadeståndsansvar och svarar därmed för samtliga skador som dennes hund orsakat vilket följer av 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Du har till följd av hundens agerande lidit en ersättningsgill personskada och har enligt min uppfattning mycket goda förutsättningar för att kunna erhålla skadestånd därav. Till följd av en uppkommen personskada kan du likt ovan anfört enligt 5 kap. 1 § SkL få ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt sveda och värk eller lyte och men.

Min rekommendation är primärt att kontakta hundägaren privat för att se om ni kan komma överens om lämplig ersättning. Om ni inte är ense om beloppet för skadeståndet eller om hundägaren inte vill ta ansvar för den uppkomna situationen, kan du ta ärendet vidare till domstol genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om du vill ha hjälp med att utforma en fullgod stämningsansökan eller annars vill ha ytterligare juridisk hjälp råder jag dig att kontakta våra verksamma jurister på Familjens jurist för vidare kontakt här

Jag hoppas att du fick svar på din juridiska frågeställning!

Vänligen

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden