Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kan man ändra bodelningsavtal i efterhand?

    Har jag möjlighet att väcka åtal mot min fd man gällande: Vi hade ej skrivit något äktenskapsförord, vid vår skilsmässa så sade min fd man till mig att skriva under papperna på vår bodelning med 80/20 fördelning på hus samt allt lösöre, han sade att om jag ej gick med på detta så kommer vi att vara osams för resten av våra "liv". Pappret jag skev på är ett som han har tagit fram utan vittnen, gäller detta? Det har nu gått 4 år. Vi har 2 gemensamma barn vilket gjorde att jag gick med på detta. Med facit i hand idag då han fortfarande sätter käppar i hjulet för mig så ångrar jag att jag gick med på 80/20 delningen till hans fördel. Kan jag ta upp ärendet igen? Tacksam återkoppling!

    Rådgivarens svar

    2017-10-31

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Regler om bodelning vid äktenskapsskillnad hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB) och nedan kommer jag kort redogöra för vad som gäller i just din situation.

    Bunden av bodelningsavtal
    När makar skiljer sig ska egendomen fördelas genom en bodelning, vilket framgår av 9:1 ÄktB. Av 9:5 ÄktB framgår vidare att makarna tillsammans ska förrätta bodelningen och att det ska upprättas en handling över bodelningsresultatet som undertecknas av båda två. Det finns således inga krav på att bodelningsavtalet ska se ut på ett visst sätt eller att det ska bevittnas för att vara giltigt mellan makarna. Makarna har alltså full avtalsfrihet mellan sig, då lagstiftaren inte ställt upp några krav för bodelningsavtalet utöver att det ska vara skriftligt och att det ska undertecknas av båda makarna. Ett bodelningsavtal bör dock innehålla information om hur egendom och skulder fördelats.

    I ditt fall innebär detta att avtalet som din fd man upprättade och som du skrev under är giltigt trots den skeva fördelningen, även om han tagit fram den och ni skrev på utan vitten. Frågan blir då istället om det går att angripa detta avtal på något sätt.

    Åtal
    Åtal är en form av talan som väcks i domstol om ansvar för brott och väcks vanligen av en åklagare. För att åtal ska kunna väckas så krävs det att den tilltalade misstänks för att ha begått en brottslig gärning. I ditt fall har din man hotat dig med att om du inte skriver på bodelningsavtalet så kommer ni att vara osams. Brottet som ligger närmast till hands för bedömning är olaga tvång (4:4 brottsbalken). För att olaga tvång ska vara tillämpligt krävs dock att gärningsmannen genom misshandel, våld eller hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något.

    I ditt fall kan inte din fd mans uttalande om att ni kommer att vara osams för resten av era liv utgöra en brottslig gärning eftersom hotet inte grundar sig i ett annat brott, även om han genom att uttrycka sig som han gjorde också förmådde dig att skriva under bodelningshandlingen. Åtal kan därför inte komma ifråga.

    Tvist – avtalsrättslig jämkning
    I 36 § avtalslagen finns en möjlighet att jämka avtalsvillkor helt eller till viss del. Jämkas ett avtal till noll så innebär det i princip att avtalet blir ogiltigt. För att kunna angripa ett avtal genom nämnda paragraf krävs det att avtalet eller avtalsvillkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Även om regeln öppnar upp för flera vägar att angripa ett avtal så används möjligheten ändå restriktivt. Anledningen är att avtal ska hållas, vilket är en allmän avtalsrättslig princip. Det krävs alltså en helhetsbedömning av avtalsförhållandet för att kunna bedöma om avtalet är oskäligt.

    Det enda sättet för dig att ta upp ärendet igen vore således genom att ta upp frågan om jämkning till domstolsprövning i tvistemål.

    Sammanfattning och rekommendation
    Bodelningsavtalet mellan dig och din fd man är giltigt och ni är således bundna av avtalsinnehållet. Vid upprättandet av avtalet så har du emellertid förfördelats och fått mindre av giftorättsgodset än vad du haft rätt till, vilket står i strid med likadelningsprincipen (jfr 11:3 ÄktB). Det finns således en möjlighet att försöka jämka avtalet i domstol, men det finns inga garantier för att du får rätt i sak även om vissa omständigheter talar för att det vore möjligt.

    Min rekommendation är att du tar kontakt med en jurist för att vidare diskutera dina möjligheter så att ni gemensamt kan gå igenom bodelningsavtalet och se över dina förutsättningar för en eventuell tvist. Önskar du komma i kontakt med någon av våra duktiga jurister på Familjens Jurist kan du boka tid HÄR.


    ​​​​​​​Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig all lycka till med ditt ärende.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden