Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Enskild egendom som säkerhet för lån till gemensam bostad

    Hej,
    2006 köpte vi ett hus, 4095000kr. Min man (då sambo) tog då ett lån på 1 miljon med en annan fastighet (enskild egendom) som säkerhet. 2007 såldes den fastigheten och han löste lånet med delar av hans vinst från den försäljningen. Kan man då betrakta den miljonen mer som en "kontantinsats"? Idag är vårt hus värderat till ca 8 milj och vi håller på att bodela. Är den miljonen att betrakta som enskild egendom? Har han rätt att "få tillbaka" 1 milj innan vi delar vinsten lika? Kan han kräva att den ska räknas upp med någon värdeökning? Isf vilken?

    Vi hade ett samboavtal där det står att vid ev avyttring av vårt hus så ska han först få teckning för sitt lån.Som det är nu är vi dels gifta (skilda och då gäller väl egentligen inte samboavtalet längre) samt att lånet ju löstes 2007.

    Rådgivarens svar

    2021-01-17

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för gällande rätt och sedan vad som gäller i din specifika situation.

    Enskild egendom

    Frågor som rör enskild egendom, giftorättsgods och bodelning regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 1 § ÄktB utgör all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Av 7 kap. 2 § st. 1 p. 6 ÄktB framgår att även sådant som trätt i den enskilda egendomens ställe utgör enskild egendom. Det innebär att om någon ärver t.ex. en tavla med villkor om enskild egendom och denna tavla sedan byts in mot ett smycke så blir smycket därigenom enskild egendom. Avkastning av enskild egendom utgör dock giftorättsgods, 7 kap. 2 § st. 2 ÄktB.

    Bodelning

    En bodelning går till på så sätt att giftorättsgodset delas upp i vardera makes tillgångar och skulder, 11 kap. 1 och 2 § § ÄktB. Vem som tillförs vilken tillgång beror på vem som äger tillgången. För skulder gäller att den som ansvarar för skulden ska tillföras denna. Skulderna dras sedan av mot tillgångarna. Skulder som har stark koppling till enskild egendom ska dock dras av mot den enskilda egendomen istället.

    Sedan läggs de återstående värdena samman och delas lika, 11 kap. 3 § ÄktB. Det är detta hälftenvärde som vardera maken har rätt till. Den make vars giftorättsgods överstiger dennes hälft ska sedan överföra så mycket som krävs för att det ska bli jämt, vilket sker genom lottläggning enligt 11 kap. 7 § ÄktB.

    Samägda tillgångar

    Tillgångar som ägs av båda makarna ska fördelas på båda makarnas tillgångar utefter deras andelar. Om ena maken t.ex. äger 70 % och den andre 30 % av en viss tillgång så ska den ene tillföras 70 % av värdet som en tillgång och den andre 30 % av värdet.

    Ofta är det dock oklart hur stor andel varje make äger. Inom familjerätten finns därför en sedan länge gällande grundsats om ”dold samäganderätt”. Det innebär att egendom som en make köper för parets gemensamma bruk antas även vara avsedd att ägas tillsammans. Äganderätten antas då vara fördelad 50/50, om inte en annan fördelning kan bevisas. För att dold samäganderätt ska föreligga krävs alltså inte att båda står som formella ägare, men den som inte står som formell ägare måste ha gjort ett betydande ekonomiskt bidrag till förvärvet.

    Din situation

    Lånet som tagits med fastigheten som säkerhet innebär inte att lånet trätt i fastighetens ställe, eftersom fastigheten fortfarande ägdes av din make efter upptagandet av lånet. Miljonen utgör alltså inte enskild egendom.

    Indirekt har den enskilda egendomen visserligen genererat en ekonomisk vinst genom att möjliggöra ett köp av ett hus som ökat i värde. Det rör sig alltså eventuellt om någon slags avkastning, även om kopplingen mellan värdeökningen och den enskilda egendomen är väldigt svag. Avkastning av enskild egendom utgör i vilket fall, som jag förklarat ovan, giftorättsgods. Så inte heller detta är något som kan undandras bodelningen.

    Eftersom lånet redan är slutreglerat så påverkar det alltså inte bodelningen. Hade det funnits kvar hade han dessutom troligtvis ändå inte fått dra av detta mot sitt giftorättsgods eftersom det har så stark koppling till hans enskilda egendom.

    Eftersom du skriver att ni köpt huset tillsammans utgår jag ifrån att ni även äger detta tillsammans, om inte annat så lär ni göra det enligt principen om dold samäganderätt (under förutsättning att du bidragit ekonomiskt till köpet). Vid bodelningen ska ni då vardera tilldelas hälften av husets värde såsom tillgång.

    Frågan om lånet ska betraktas som kontantinsats eller inte saknar därmed betydelse. Likaså frågan om rätt till värdeökning på miljonen.

    Om ni vill ha vidare hjälp med bodelningen kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på bodelning.

    Hoppas du fick svar på din fråga!

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden