Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning vid upphörande av sambohörhållande

    Jag och min pojkvän har bott tillsammans i en hyresrätt sedan förra sommaren. Nu har det varit knackigt till och från under en längre tid och funderar nu på att göra slut… Vi har ju köpt massor av inredning och liknande till lägenheten då jag har betalat mycket mer än vad han har gjort. När vi flyttade ihop hade jag med mig ganska mycket sedan innan, det är bland annat min soffa, alla mina köksredskap och även säng som vi sedan har delat på. Sen fick vi även en fin och värdefull tavla av min mormor i våras, som var en present till oss båda (men främst mig antar jag såklart). Mina frågor är, hur ska man dela på 1) det vi har köpt nu under förhållandet, 2) det vi hade innan förhållandet och 3) den present som jag fick av farmor? Tack!

    Rådgivarens svar

    2017-07-12

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din juridiska frågeställning! Nedan följer en redogörelse för vilka regler som är aktuella samt hur de ska tillämpas och slutligen en individuell redogörelse för vad som gäller i just ditt fall.

    Frågor kring samboförhållanden och vad som händer när ett samboförhållande upplöses regleras i sambolagen.

    Allmänt om samboförhållande samt dess upphörande
    Inledningsvis bör i enlighet med 1 § sambolagen konstateras vad som enligt lagens mening avses med sambor, varpå svaret är ”två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”, 1 § 1 st. sambolagen. Härtill hör även en presumtionsregel vilken förenklar att bevisa att ett samboförhållande föreligger, vilket är i de fall då de två personerna är folkbokförda på samma adress. I ert fall har jag ganska lite information kring just era boendeförhållanden, men det faktum att ni har bott tillsammans under ett års tid talar onekligen för att ett samboförhållande har uppstått med följd att sambolagen är tillämplig!

    När ett samboförhållande upphör kan vara svårt att avgöra eftersom avslutet ofta inte är lika tydligt som vid en äktenskapsskillnad. Därför finns regler i 2 § sambolagen om när ett samboförhållande upphör, vilket är om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande ska enligt 2 § 2 st. sambolagen också anses ha upphört om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

    När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som ni hade den dag då samboförhållandet upphörde (enligt 2 §), 8 §. En framställan om bodelning ska framställas senast ett år från det att samboförhållandet upphörde.

    Den egendom som ska ingå i bodelningen är samboegendom, vilket utgörs av gemensam bostad och bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning och annat inte följer av 4 eller 9 §§, vilket framgår av 3 § sambolagen. I 4 § stadgas att från samboegendom utesluts bland annat egendom som sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendom ska vara mottagarens enskilda. Det finns även en möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelning då samboförhållandet upplöses, 9 § sambolagen.

    Härvid ska alltså konstateras att endast den gemensamma bostad samt det gemensamma bohag ni har, er samboegendom, ska upptas vid en eventuell bodelning. Med bakgrund i detta ska jag nedan utreda vad som gäller i just ditt fall!

    ”Hur fördelas det vi har köpt nu under förhållandet?”
    Med utgångspunkt i det som sagts ovan utgör den inredning och liknande som ni har köpt för gemensam användning under samboförhållandet samboegendom, vilket därmed kommer att ingå i en framtida bodelning. Detta oavsett om det är du, din sambo eller ni gemensamt som har betalt för inredning, som sagt dock under förutsättning att den är avsedd för er båda. Den samboegendom ni under ert samboförhållande har anskaffat, delas sedan lika mellan er båda.

    ”Hur fördelas det vi hade innan förhållandet?”
    Egendom som införskaffades innan samboförhållandet uppstod och därmed inte för ert gemensamma bruk, utgör inte samboegendom. Detta innebär att exempelvis din soffa, din säng samt dina köksredskap inte utgör gemensamt bohag med följd att dessa heller inte kommer att ingå vid en framtida bodelning.

    ”Vad händer med tavlan jag fick i gåva av min farmor?"
    Egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkoret att egendom ska vara mottagarens enskilda utgör i enlighet med 4 § sambolagen inte samboegendom. Vad gäller den gåva du har fått av din farmor framgår inte av omständigheterna om denna har givits till dig med villkor om att tavlan ska vara din enskilda egendom eller ej. Om tavlan har överlåtits till dig med förbehåll om att denna ska utgöra din enskilda egendom är den undantagen från er samboegendom och därmed från en framtida bodelning. Om tavlan däremot har givits till dig/er i syfte att utgöra en present för gemensamt nyttjande, genom att ni exempelvis satte upp tavlan i er gemensamma bostad, kommer den med största sannolikhet att ingå i ert gemensamma bohag och därmed även i bodelningen.

    Sammanfattning och råd
    Endast samboegendom kommer att ingå vid en framtida bodelning. Samboegendom utgörs av gemensam bostad samt bohag, vilket utgörs av bostad och exempelvis inredning som ni har köpt för gemensam användning. Av 4 § sambolagen framgår när viss typ av egendom är undantagen från samboegendomen och därmed även bodelningen. Om du vill försäkra dig om att exempelvis tavlan förblir din vid en separation, är det möjligt att genom samboavtal avtala bort sambolagens regler om bodelning alternativt att avtala att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Formkraven för att upprätta ett samboavtal följer av 9 § sambolagen men jag rekommenderar dig att ta hjälp av någon av våra jurister på Familjens jurist för att få detta avtal upprättat samt med korrekt innehåll här.

    Jag hoppas att du är nöjd med det svar du erhöll. Om du undrar över någonting ytterligare är du varmt välkommen att kommentera nedan i kommentarsfältet!

    Bästa hälsningar,
    Erik Tyrbo

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden