Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Tolkning av samboavtal

    Hej,
    Jag och min sambo ska separera. Vi äger 50% var av vårt hus. Vi har ett samboavtal som lyder:

    1. Vi överenskommer här med om att sambolagen inte ska gälla i vårt förhållande.
    2. Vid en separation ska var och en behålla det han/hon köpt.
    3. Vid en separation eller försäljning ska A endast få tillgång till de pengar hon lagt på fasigheten. D har ensamt betalt ränta och amortering på fasigheten och han ska vid en separation/försäljning endast betala A den summa hon lagt på huset. Summan är idag 60 000 kronor.

    Min fråga handlar om att punkt 2 och punkt 3 egentligen säger emot varandra?
     

    Rådgivarens svar

    2019-12-20

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer först en allmän redogörelse kring samboegendom och därefter en redogörelse för hur ert samboavtal på punkt 2 och 3 kan tolkas. Detta kommer ske utifrån sambolagen, eftersom det är denna lag som reglerar samboförhållande. 

    Sambolagens omfattning vid egendom 
    Sambolagen omfattar samboegendom. Med samboegendom menas bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner och annan egendom som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används endast för den ena sambons bruk), 6 § sambolagen

    All annan egendom, som t.ex. en bil eller egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål, 7 § sambolagen. Vidare omfattas inte heller:
    1. Egendom som någon av er fått i gåva av någon annan än den andra sambon med villkor om att egendomen ska vara den sambons enskilda
    2. Egendom som en sambo fått genom testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild
    3. Eventuell egendom som trätt i stället för sådan egendom som omfattas av punkt 1 och 2, se 4 § sambolagen

    Sambolagen omfattar alltså enbart egendom som sambor har införskaffat för gemensam användning.   

    Fråga – säger punkt 2 och punkt 3 emot varandra i samboavtalet?
    Så som jag uppfattar punkt 2 och 3 syftar de på olika saker. Punkt 2, så som jag tolkar samboavtalet, syftar i huvudsak på bohag och annan egendom och punkt 3 syftar på den gemensamma bostaden, där A ska få tillbaka den summa som hon lagt på huset. 

    Avseende tolkning av punkt 2 
    Punkt 2 tolkar jag rent bokstavligt. Jag tolkar det även som att punkt 2 primärt omfattar gemensamt bohag. A och D ska vardera behålla vad A respektive D har köpt för egna pengar. Är det så att något köpts gemensamt ska A och D behålla den andel som respektive sambo köpt. 

    Avseende tolkning av punkt 3 
    Så som jag tolkar punkt 3 som en eventuell specificering av punkt 2 avseende just fastigheten. 
    Punkten kan tolkas som att A endast ska få tillbaka den summa pengar som A har lagt på fastigheten. Denna summa kan bestå av eventuell insats eller annat förbättringsarbete (som t.ex. renovering) på fastigheten. Den summa som avsågs vid skrivandet av samboavtalet var 60 000, men så som jag tolkar samboavtalet kan denna summa ändras (med hänvisning till att det i avtalet står ”är idag”) och eftersom ni idag äger 50 % var av fastigheten är det mest troligt att A ska få tillbaka 50 %. 

    Detta tror jag är den mest rimliga tolkningen av ert samboavtal. Jag skulle dock önska råda er, att om ni är oeniga om avtalets tolkning, att kontakta en jurist som kan hjälpa er att enas. 

    Är det så att ett villkor i avtalet är oskäligt (orimligt) med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna när ni skrev avtalet eller på grund av omständigheter som har inträffat senare, kan avtalet jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelning, 9 § 3 stycket sambolagen

    Sammanfattning och rekommendation
    Så som jag tolkar avtalet säger punkt 2 och 3 inte emot varandra. Jag uppfattar det snarare som att de olika punkterna syftar på olika saker (punkt 2 – bohag och punkt 3 – fastigheten), men det kan även vara så att punkt 3 specificerar punkt 2. Vid avtalstolkning råder jag er dock, om ni är oeniga, att kontakta en jurist för att få en bedömning. Om så önskas är ni varmt välkomna att kontakta Familjens Jurists jurister för en kostnadsfri livsbesiktning. Denna jurist kan då även bedöma om ett villkor i ert samboavtal är oskäligt och därför bör jämkas eller helt lämnas utan avseende vid bodelning. 

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! 

    Med vänliga hälsningar,

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden