Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan man frångå samboavtal?

    Jag har en fråga angående ett upprättat samboavtal.
    I avtalet står:

    Undertecknad Sambo ett och Sambo två lever i ett samboförhållande och kommer härmed överens om att Sambolagens regler för bodelning inte ska gälla för oss.
    Lägenheten som Sambo ett äger tillfaller enbart Sambo ett, gemensamt inköpta lösören delas
    sinsemellan efter överenskommelse.

    Samboavtalet skrevs då Sambo två flyttade in i Sambo etts lägenhet.
    Efter detta avtal upprättades har paret sålt lägenheten, tillsammans köpt en fastighet och på den byggt ett hus. De har även fått två gemensamma barn.
    Sambo ett står som ensam ägare till fastigheten och det nya huset då sambo två vid köptillfället var föräldraledig och inte fick låna några pengar.
    Nu ska paret gå skilda vägar och sambo ett hävdar bestämt att samboavtalet gäller och att ingen bodelning ska göras då de friskrivit sig från detta.
    Sambo två har under årens lopp varit den som stått för alla andra kostnader förutom kostnader som rör boendet, dvs. mat, barnomsorg, allt som rör barnen, försäkringar m.m. och går nu helt lottlös ur samboskapet.
    Vad gäller angående avtalet? Är det som Sambo ett säger att Sambo två skrivit på att bodelning inte ska göras på huset? Även fast man i avtalet skrivit att det gäller lägenheten de bodde i för flera år sedan.

    Mycket tacksam för hjälp!

    Rådgivarens svar

    2021-03-05

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! Nedan följer en redovisning av aktuella lagregler och förslag på hur man kan gå vidare i detta fall.

    Samboavtal och möjlighet till jämkning
    Den för samborna aktuella lagregeln är 9 § Sambolagen. Där stadgas att sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Genom ett nytt avtal får de ändra vad som tidigare överenskommits. (st 1) Om ett villkor i avtalet är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt, får det jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. (st 3)
    Sambornas vilja vid samboavtalets tillkomst förefaller vara tydlig – Att sambolagens regler om likadelning inte ska gälla mellan dem. Eftersom situationen förändrats och samborna inte ändrat vad man då kom överens om är det dock rimligt att se avtalet i ljuset av den förändrade situationen. De jämkningsgrunder som brukar beaktas vid bodelning är samboförhållandens längd och ekonomiska förhållanden. Eftersom frågan inte innehåller mycket information är det svårt att göra en bedömning, men det är möjligt att en jämkning till sambo tvås fördel är aktuell i detta fall.

    Dold samäganderätt
    I rättspraxis har också utvecklats en princip om så kallad dold samäganderätt. Den innebär att bland annat en sambo, under vissa förutsättningar, kan ha rätt till en andel (vanligtvis hälften) i viss egendom, trots att den andre sambon står ensam som avtalspart. Det krävs då att egendomen förvärvats för gemensamt bruk, att den ”dolda ägaren” bidragit ekonomisk vid förvärvet och att det mellan samborna förelegat en gemensam partsavsikt att egendomen skulle ägas gemensamt. Den dolde ägaren har ingen rätt till egendomen förrän denne har framställt sitt krav på att få bli öppen ägare och den dolda samäganderätten därefter har omvandlats till en öppen samäganderätt. Det kan göras genom att det mellan samborna upprättas ett överlåtelseavtal, eller genom att en dom om samäganderätt vinner laga kraft.
    Av det som framkommer i frågan finns det indikationer på att det i detta fall skulle kunna finnas dold samäganderätt i bostaden för sambo två. Denne behöver i sådant fall framställa ett krav om att den vill bli öppen delägare till egendomen snarast, för att det ska kunna få en betydelse för bodelningen.

    Rekommendation
    Eftersom det saknas viktig information för att kunna bedöma situationen rekommenderar jag samborna starkt, såvida de inte kan komma överens om en lösning själva, att koppla in en jurist. Familjens Jurist är kunniga på området och du kan läsa mer om det här, eller boka tid med jurist genom denna länk. Vid oenigheter om bodelning kan även en sambo ansöka om att förordnas en bodelningsförrättare hos domstol, enligt 26 § Sambolagen. Du kan läsa mer om det på denna länk och ansöka om bodelningsförrättare här.

    My Lindén
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden