Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur säkerställer jag att min sambo får hela mitt nya bolag vid min bortgång eller demens?

    Hej. Jag bor i villa tillsammans med min sambo. Vi har två gemensamma barn. Jag har sålt en del av mitt bolag där jag hade 30% av aktierna. Nu har jag 15% kvar. Pengarna jag fick har jag i ett nystartat bolag där jag har 100% av aktierna. Min fråga är hur jag säkerhetsställer att min sambo får hela mitt nya bolag om jag skulle gå bort eller blir tex dement. 

    Rådgivarens svar

    2021-02-10

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för aktuella lagregler och förslag på hur du kan gå vidare i ditt fall.

    Om du går bort…
    Eftersom man inte ärver sambos är du hänvisad till att skriva ett testamente för att säkerställa att din sambo får alla aktier i ditt bolag vid ditt frånfälle. Regler om testamente finns i Ärvdabalken. Testamentet ska vara skriftligt, skrivas under av testator och två vittnen. (10:1 ÄB) Enligt 10:2 ÄB bör också testamentsvittnena anteckna yrke och hemvist samt ange datum. Enligt 11:1 ÄB ska din vilja beaktas vid arvskiftet. Det torde vara oproblematiskt att testamentera ditt bolag till din sambo, så länge det finns tillräckligt med andra tillgångar som täcker dina barns laglotter. Dina barn är nämligen berättigade att få ut minst hälften av sin laglott, i detta fall ¼ av din kvarlåtenskap vardera (se 7:1 ÄB) förutsatt att de två är dina enda barn. Den andra halvan är du alltså fri att testamentera hur du vill.

    Om du blir dement…
    Ärvdabalken aktualiseras först vid någons bortgång. Vid demens förlorar inte en person sin rättshandlingsförmåga, varför det hade varit möjligt för dig att ge bort dina aktier i gåva till din sambo i det fall du blir dement och känner att du inte kan ta hand om ditt bolag. Utan att behöva ge bort aktierna kan det även bli aktuellt att med hjälp av tingsrätten förordna en god man eller förvaltare som kan hjälpa den demente med dennes angelägenheter, exempelvis rörande bolaget. (Se 11:4 respektive 11:7 i Föräldrabalken) Nu för tiden finns även en möjlighet att utfärda en framtidsfullmakt som i förväg pekar ut en person som ska ha rätt att hjälpa en person med vissa angelägenheter vid exempelvis demens. Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Av 1 § framgår att en framtidsfullmakt gäller för det fall huvudmannen på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och undertecknas av fullmaktsgivaren samt två vittnen. Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och vilka övriga villkor som gäller. Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år vid upprättande av framtidsfullmakten. (3-5 §§) Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft. Det gäller dock inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning. (9 § 2 st)

    Rekommendation
    För att försäkra dig om att din sambo ärver ditt bolag rekommenderar jag dig att skriva ett testamente. Det kan även vara en god idé att utfärda en framtidsfullmakt där du utser din sambo till fullmaktshavare gällande bolaget om du så önskar. På Familjens Jurists hemsida kan du boka en tid med jurist för att få hjälp med detta. Du kan även upprätta ett testamente eller en framtidsfullmakt online.

    My Lindén
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden