Hoppa till innehållet
Familj & barn

Verkställighet av dom om umgänge

Hej,
Vad kan man göra om den andra vårdnadshavaren inte följer hovrättens dom om fastställt umgänge för min del? Jag ska ha min dotter från den 23-27 dec. Mamman har gjort precis som hon velat även om det funnits domar från tingsrätten och hovrätten och struntat i allt. Den här gången ska jag enligt henne inte ha min dotter över jul med hänvisning till barnets vilja... Dock det är prövat i tingsrätten och hovrätten att dottern är under otillbörlig påverkan. Vad kan man göra här, starta en ny stämningsprocess ?

Rådgivarens svar

2019-12-17

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag kommer nedan att gå igenom vad som gäller om en av föräldrarna inte följer det som fastslagits i en umgängesdom, applicerar det på ditt fall och ger dig avslutande råd.

Verkställighet av domar om umgänge

Den som har en dom om umgänge kan ansöka om verkställighet av den hos tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist (21 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken, FB). Att ansöka om verkställighet innebär att man ansöker om att den dom om umgänge som finns ska genomföras, alltså att båda föräldrarna ska följa det som beslutades i domen.

Rätten måste ge bifall till ansökan om verkställighet. Vid verkställighet ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (21 kap. 1 § 1 st FB). Har barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa (21 kap 5 § FB). Gällande barn som är tolv år och äldre brukar deras vilja i princip alltid beaktas. Rätten ska vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa (21 kap. 6 § FB). Utgångspunkten är att barnets bästa blir tillgodosett genom att domen verkställs. Även om rätten inte prövar det ställningstagande som den förra domstolen kommit fram till i den dom som finns, så ska rätten ändå alltid göra en riskbedömning fristående till de bedömningar som har gjorts tidigare.

Tanken är först att försöka få föräldrarna att följa domen frivilligt. Som tvångsmedel kan domstolen annars besluta om vite för den förälder som inte följer umgängesdomen eller att hämtning av barnet ska ske med hjälp av Polisen (21 kap. 3 § FB). Vitet är tänkt som ett påtryckningsmedel. Rätten kan också, innan den beslutar om verkställighet, ge i uppdrag att ledamot eller suppleant i socialnämnden, tjänsteman inom socialtjänsten eller annan lämplig person verkar för att densom har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne (21 kap. 2 § FB).

I ditt fall

Du behöver inte starta en ny process i domstol eftersom du redan fått saken avgjord. Istället kan du ansöka om verkställighet av domen du har hos tingsrätten där barnet har sin hemvist. Tingsrätten kommer då eventuellt att besluta om att domen ska verkställas. Eftersom verkställigheten ska vara till barnets bästa beaktas barnets egen vilja och ålder här. Jag vet tyvärr inte hur gammalt barnet är i det här fallet. Tingsrätten utgår i bedömningen från att det som står i den umgängesdom som finns är till barnets bästa. Står det då något där om att barnet är utsatt för otillbörlig påverkan kommer den tingsrätt som prövar verkställigheten med stor sannolikhet att ha det i beaktande när du ansöker om verkställighet. 

Avslutande råd och handlingsplan

Jag skulle råda dig att ansöka om verkställighet av umgängesdomen hos tingsrätten där barnet har sin hemvist (oftast är det tingsrätten där barnet bor). Jag vågar dock inte påstå, tyvärr, att det här går att lösa innan jul. Om det är så att den andra föräldern under en längre tid försvårat för dig att träffa ditt barn kan det ibland vara bra att vända sig till en jurist för hjälp och vägledning vidare. Du kan alltid ta kontakt med en jurist på Familjens jurist som är kunnig i vårdnadstvister, boende och umgänge. Vill du boka tid hos Familjens Jurist gör du det genom den här formuläret.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att vända dig till Fråga Juristen om du har funderingar om något mer.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden