Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vårdplan vid placering av barn i familjehem

Hej! Jag har en lite annorlunda fråga tror jag. Träffade nyligen en kvinnlig kompis som har två barn. Hon har varit norsk medborgare, men hennes mor är svensk och båda bor på samma ort som jag.Min kvinnliga kompis kände sig för en tid sedan "utbränd" som det heter. Hon kontaktade vad jag förstår sociala omsorgsnämden. Allt verkar ha slutat med att hennes två barn blev placerade hos ett familjehem. Hon förklarade att det var på något sätt frivilligt ändå. Hon kände sig illa till mods över att vara separerad från sina barn. Hur länge ska barnen vara hos familjehemmet(en) frågade jag henne.Hon sa att när hon frågade en person på nämden så fick hon till svar att "de är där tills du har blivit starkare". Hon och jag tyckte att svaret var lite luddigt. Min fråga är: Ska det finnas någon skriven uppgörelse i detta fall som kvinnan kan ta del av? Kvinnan är osäker och orolig över uppgörelsens innehåll. Vart vänder man sig i frågor gällande familjehem? Kan nämnas att kvinnan är arbetslös för tillfället och känner sig lite "överkörd".Jag höll med henne och sa att hon bör reda ut detta.

Rådgivarens svar

2017-07-21

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

Att vara separerad från sina barn är aldrig kul och det är helt förståeligt att din kompis är orolig. Vårdnadshavaren har ansvar för barnets omsorg, uppfostran och utveckling, det finns dock även ett rådande samhällsansvar i form av kompletterande och ersättande insatser. Det är socialnämnden som griper in om ett barn behöver tas emot i ett familjehem. Regler kring detta finns i 6 kap och 11 kap socialtjänstlagen och i 3 kap socialtjänstförordningen.

Vad gäller enligt lagen?  
Socialnämndens insatser enligt socialtjänstlagen är frivilliga och görs i samförstånd med barnet och dennes vårdnadshavare. Samtycke från vårdnadshavaren krävs. Om barnet har fyllt 15 år krävs även samtycke från denne. Ett familjehem är ett hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran, se 3 kap 2 § socialtjänstförordningen. Detta hem kan antingen vara i barnets nätverk, t.ex. en släkting eller familjevän eller ett hem som inte har någon tidigare koppling till barnet.

När ett barn vårdas i ett familjehem ska en vård- och genomförandeplan upprättas, se 11 kap 3 § socialtjänstlagen. Vårdplanen ska upprättas innan socialnämnden fattar beslut om vård och den ska undertecknas av vårdnadshavaren. Om barnet har fyllt 15 år ska även barnet underteckna vårdplanen. Syftet med vårdplanen är att tydliggöra mål och medel för vården utifrån barnets enskilda behov. Vidare ska vårdplanen stadga vilka insatser som behövs, varaktigheten av vården och på vilket sätt umgänge med vårdnadshavare ska ordnas, se 5 kap 1 a § socialtjänstförordningen.

När barnet vårdas i ett familjehem har vårdnadshavaren fortfarande kvar den juridiska bestämmanderätten i frågor som rör barnet. Familjehemmet kan bestämma i frågor som rör barnets dagliga omsorg, så som barnets mat, kläder och sovtider. Vårdnadshavaren ska dock besluta i frågor av mer ingripande karaktär så som barnets framtid, skolgång och bosättning.

Vad gäller i kvinnans fall?
Jag förstår det som att kvinnans barn har placerats i ett familjehem på uppdrag av socialnämnden. I er kommun kan denna nämnd kallas Sociala Omsorgsnämnden. Kvinnan har själv sagt att det skedde frivilligt varför socialtjänstlagens regler kring vård blir tillämpliga. Innan socialnämnden beslutade om vården ska kvinnan ha undertecknat en vårdplan. Vårdplanen är den ”uppgörelse” du pratar om. Vårdplanen utgör ett viktigt dokument för vårdnadshavare så att denna ska kunna följa och förstå syftet med vården. Vårdnadshavaren ska alltså ha tagit del av vårdplanen och den ska finnas tillgänglig. Din kompis har rätt att få klarhet i vad som gäller angående placeringen i familjehemmet.

Vart kan kvinnan vända sig?
Kvinnan kan vända sig till samma ställe som beslutade om vården. Detta bör vara socialnämnden i hennes kommun. Kontakta dem igen och be dem ge ett utförligare svar än förra gången, hon ska i vart fall få ta del av vårdplanen. Om kvinnan inte är nöjd med beslutet om vård kan hon återkalla sitt samtycke, hon kan alltså säga att hon inte längre vill placera sina barn i ett familjehem. När samtycke inte längre finns måste vården upphöra. Om det däremot finns fortsatt behov av vård kan vård utan samtycke bli aktuellt. Om kvinnan har ett beslut från socialnämnden som hon vill överklaga kan hon göra det vid Förvaltningsrätten. Överklagan skickas dock in till socialnämnden.  

Då jag inte har alla omständigheter kan jag tyvärr inte reda ut saken vidare, men jag hoppas att du fick lite klarhet i vad som gäller. Behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta Familjens Jurist.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden