Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnadstvist

    Hej! Jag har en vårdnadstvist där min sambo tagit vårt enda barn på 2,5 år och flyttat till annan förort samt vägrar att låta mig träffa mitt barn.. Vad gör jag? Hon verkar vägra att samarbeta eller kommunicera utan kastar bara ur sig kränkningar sk umgängessabotage. Till saken hör att hon misshandlat mig flera ggr (finns polisanmälan) och barnet (psykiskt). Sos är inkopplat men har inte hört av sig ännu och jag har bett familjerätten om ett möte men det har nu gått 20 dagar. Vad gör jag? Behöver jag advokat eller jurist för att få se mitt barn?

    Rådgivarens svar

    2020-01-14

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Jag kommer att gå igenom relevanta lagregler och sedan ge dig råd för hur du kan gå vidare.

    Vårdnad om barn och barns boende

    Att vara vårdnadshavare handlar om att vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 och 13 §§ föräldrabalken, FB). Vill en förälder få vårdnadsfrågan ändrad kan den även vända sig till domstol och domstolen beslutar då om vårdnaden ska vara gemensam eller hos en av föräldrarna (6 kap 5 § FB). När rätten bedömer om vårdnaden ska vara gemensam eller inte lägger den särskilt stor vikt om föräldrarna kan samarbeta i frågor som rör barnet. Som förutsättning för att gemensam vårdnad ska fungera brukar det anses att föräldrarna måste kunna samarbeta tämligen konfliktfritt så att eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår inte drabbar barnet negativt. Rätten fattar beslutet om vårdnadsfrågan utifrån det som antas vara barnets bästa (6 kap. 2a § FB).

    Har man gemensam vårdnad får en av föräldrarna ensam inte besluta om var barnet ska bo eftersom det ses som en så stor fråga. Att utan den andra vårdnadshavarens samtycke flytta med barnet ses som så allvarligt att det kan leda till att den vårdnadshavaren som flyttade med barnet riskerar att förlora vårdnaden om barnet i en eventuell framtida vårdnadstvist. Man kan väcka talan i domstol om barns boende. Domstolen kan bestämma att barnet ska bo hos en av föräldrarna eller växelvis hos båda. Rätten beslutar alltid i boendefrågan utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). 

    Kan ena föräldern vägra den andra föräldern att träffa sitt barn?

    Barnet ska ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § FB). Utgångspunkten för umgänge är att i första hand tillgodose barnets behov, och bedömningen utgår från vad som är barnets bästa (6 kap. 2a § FB). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § 2 st. FB). Boendeföräldern (föräldern som barnet bor tillsammans med) ska verka för att umgänge blir av, och att vägra umgänge eller att på annat sätt förhindra det kan komma att betraktas som umgängessabotage, vilket kan leda till att man förlorar vårdnaden om barnet i eventuellt framtida vårdnadstvist. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med kan även väcka talan i domstol om umgängesrätt (6 kap. 15a § FB). 

    Socialtjänstens ansvar

    När socialnämnden får en orosanmälan om att barn riskerar att fara illa ska utredningen ska bedrivas skyndsamt och oftast vara slutförd senast inom fyra månader (11 kap. 2 § 2 st. SoL). 

    I ditt fall

    Du kan alltid väcka talan i domstol om barns vårdnad och boende, och även om umgängesrätt om det skulle bli aktuellt. Det är förstås alltid svårt att säga på förhand hur en domstol skulle döma och hur utallet skulle bli, men barnets bästa ska alltid vara i första rummet. Socialtjänsten ska även bedriva den här utredningen skyndsamt. 

    Råd

    Är det så att du vill väcka talan i domstol om de här frågorna kan det vara bra att ta hjälp av en jurist. Vill du ha juristhjälp skulle jag rekommendera dig att kontakta Familjens Jurist som är mycket kunniga just i frågor om vårdnad, boende och umgänge och boka en tid

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du undrar över något annat kan du alltid vända dig till Fråga Juristen igen.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden