Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vårdnadshavare vägrar medgivande till pass

Ett barn 12 år har två vårdnadshavare som är separerade sen flera år, nu vill ena vårdnadshavaren resa på utlandssemester med barnet men den andra vårdnadshavaren vägrar medverka till att barnet får ett pass.

Hur gör man här?
Kan man gå till vårdnadstvist och hävda att den vägrande parten vägrar samarbeta för barnets bästa?

Rådgivarens svar

2017-07-21

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Din fråga rör bestämmanderätt vid gemensam vårdnad och regleras i föräldrabalken (FB) samt avseende medgivande av pass i passlagen.

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad
Vid gemensam vårdnad är utgångspunkten att vårdnadshavarna ska fatta beslut om barnet tillsammans, 6:13 FB. Den förälder som har barnet hos sig har dock rätt att ensam fatta beslut avseende frågor som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Hit räknas beslut som hör till den dagliga omsorgen. Daglig omsorg innefattar exempelvis frågor om barnets sovtider, kläder och hur barnet ska tillbringa sin fritid.

Pass
Vad gäller beslut av mer ingripande betydelse som inte kan hänföras till den dagliga omsorgen gäller att vårdnadshavarna är eniga. Beslut om pass anses vara en sådan fråga. Detta stadgas i 7 § p.2 passlagen där det framgår att om barnet är under 18 år krävs som huvudregel medgivande från båda vårdnadshavarna. I samma bestämmelse finns dock ett undantag, pass kan utfärdas utan samtycke från vårdnadshavare om det finns synnerliga skäl. Undantaget ska dock tillämpas med stor försiktighet. Ett synnerligt skäl kan exempelvis vara om en av föräldrarna vistas i ett annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle lämnats. Står det klart för passmyndigheten att vårdnadshavaren direkt motsätter sig att pass utfärdas för barnet bör det endast under helt speciella omständigheter komma i fråga att pass ändå utfärdas.

I rättsfallet RÅ 1987 ref 127 avgjordes en liknande fråga där fadern vägrade medverka till utfärdande av pass. Som skäl för vägrandet anförde fadern att den gemensamma vårdnaden fungerade dåligt mellan föräldrarna. Domstolen ansåg inte att detta var ett sådant synnerligt skäl som krävs för att pass ändå ska utfärdas.

Sammanfattningsvis kan det bli svårt för vårdnadshavaren att utfärda pass om den andra vägrar medverka. Man kan alltid försöka få igenom en passansökan med hänvisning till synnerliga skäl men detta är som sagt svårt att ha framgång med.

Ensam vårdnad
Som utgångspunkt ska barnets bästa ligga till grund för alla beslut om vårdnad, umgänge och boende enligt 6:2a FB. En annan utgångspunkt är att det är bäst för barnet att ha god kontakt med båda sin föräldrar och detta anses tillgodoses bäst genom gemensam vårdnad. Vid bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam fäster rätten vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det krävs stora samarbetssvårigheter för att man ska gå från gemensam vårdnad till ensam. Om oenighet bara rör passfrågan är detta inte tillräckligt.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kommentera i kommentarsfältet eller kontakta våra familjejurister 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden