Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vårdnad om barn och föräldrars underhållsskyldighet

Hej! Har 2 barn 16 och 18 år har varit separerade i 10 år. Vi har alltid under dessa år bråkat, dels vill fadern ej hjälpa till att betala för kläder, mobil etc aldrig reser eller badar o köper en glass.. osv. Kommunicerar absolut inte. Min 18 åring har alltid bott hos mig av egen vilja. 16 åring går i princip varannan vecka , oftast mer hos mig. Jag har gjort processen • samarbetssamtal (fadern vägrade) jag fick råd att ta in advokat, sen hos tingsrätten. Jag fick ej ensam vårdnad trots att barnen far illa pga att han vägrar att prata eller sms med mig. Han vägrar skriva på papper gällande barnen exempelvis bank, skola etc. Jag vet inte hur jag ska hantera detta? Får råd • samarbetssamtal , tingsrätten. Men inget av det hjälper?

Rådgivarens svar

2021-02-22

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Principen om barnets bästa

Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Inom familjerätt finns det en grundläggande princip, principen om barnets bästa, 6 kap. 2 a § FB. Barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Den gäller både för domstolen och för socialnämnden. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man beakta risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja ju äldre barnet blir. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena.

Vårdnad om barn

Inom svensk rätt är huvudregeln att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn. Vid gemensam vårdnad har barnet två vårdnadshavare och då har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavarna ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, 6 kap. 11 § FB och 6 kap. 13 § FB. Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet.. Det förhållandet att samarbetet fungerar så dåligt att barnen drabbas negativt av det kan alltså tala emot att vårdnaden bör vara gemensam. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det, 6 kap. 5 § FB. Ett beslut om vårdnad kan överklagas till hovrätten inom tre veckor från det att domen meddelades.

Underhållsskyldighet

Reglerna om underhållsskyldighet finns i 7 kap. FB. Föräldrarna är ansvariga för barnets underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Den ekonomiska förmågan bestäms utifrån förälderns inkomst. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i skolan efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning, 7 kap. 1 § FB. Bidraget ska täcka barnets boende, mat och fritidsintressen. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Om föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet kan barnet ha rätt till underhållsstöd. Stödet betalas av Försäkringskassan. Den bidragsskyldige föräldern ska, helt eller delvis, betala tillbaka det som Försäkringskassan betalat till barnet.

I ditt fall och rekommendation

Om du är missnöjd med tingsrättens dom kan du överklaga domen till hovrätten inom tre veckor. Som nämndes ovan förutsätter gemensam vårdnad att föräldrarna kan samarbeta, vilket verkar vara svårt i ert fall då ni inte kommunicerar med varandra. Underhållsstöd är pengar som du kan ansöka om den andra föräldern inte betalar underhållsbidrag. Du kan läsa mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida.

Om du har ytterligare funderingar, så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist. På Familjens Jurist arbetar jurister med kunskap och erfarenhet inom familjerätt och kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden