Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnad om barn - IP rätt

    Om man har varit ihop med nån och skaffat barn utan att vara gifta och senare gjort slut, vad händer med vårdnaden av barnet.
    Mamman till barnet är från Danmark och pappan är från Sverige. Är det samma regler där och här.
    Jag läste att är man inte gift så får mamman omvårdnaden av barnet. Men hur ska man göra för att få en del av vårdnaden med tanken på pappan är i Sverige och mamman i Danmark. Hur går jag tillväga?

    Rådgivarens svar

    2018-07-15

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Vad som gäller enligt svensk rätt
    Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har hand om barnets personliga förhållanden, dvs. att man har rätt och skyldighet att besluta om frågor som exempelvis rör barnets skolgång och sjukvård, 6:2 st 2 föräldrabalken (FB).

    Huvudregeln enligt svensk rätt är att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet ifall föräldrarna vid barnets födsel är i ett äktenskap, om så inte är fallet är det mamman som har vårdnaden om barnet, 6:3 FB. Ifall föräldrarna inte är i ett äktenskap men skulle vilja ha gemensam vårdnaden om barnet, är detta möjligt att genom ansökan hos tingsrätten få ett beslut om gemensam vårdnad, 6:4 FB.

    Beslut om barns vårdnad, boende eller umgänge tas av den tingsrätten i den ort där barnet har sitt hemvist, 21:1 st 2 FB. Nedan kommer mer om detta redogöras. I dessa beslut är det alltid barnets bästa som ska beaktas.

    Är barnet fött utomäktenskap och det är en fråga om vårdnad måste faderskapet dessutom vara fastställt. Detta sker antingen genom bekräftelse, 1:4 FB, eller genom dom, 1:5 FB. Faderskapet kan bekräftas även om det inte är fråga om vårdnad eller inte.

    Vad händer om mamman bor i Danmark?
    Din fråga rör ett internationellt spörsmål och därför måste vi även, om inte i första hand, ta hänsyn till de internationella reglerna. Den här delen av min redogörelse blir således av störst betydelse för din fråga. 

    När det gäller föräldraansvar (vårdnad) är det främst Bryssel II a-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar som blir aktuell för stater inom EU, dock med undantag från Danmark. Därmed är Bryssel II-förordningen inte tillämplig i det här fallet, utan 1996 års Haagkonvnetionen som gäller som svensk lag.

    Enligt artikel 5 i konventionen ska talan väckas hos domstol eller annan myndighet där barnet har sin hemvist. Om barnet bor med sin mamma i Danmark så är det Danmark som har behörighet. Vidare kommer dansk lag tillämpas på frågan om vårdnaden enligt artikel 15 i konventionen. Det beslut som en dansk myndighet eller domstol tar gäller direkt för de andra staterna som är bundna av Haagkonventionen, dvs. även Sverige.

    Om pappan vill få svensk domstol att handlägga frågan om vårdnaden kan detta ske om vissa förutsättningar som nämns i artikel 8 är uppfyllda. De olika förutsättningarna, som kan grunda en behörighet för svensk del och enligt svensk rätt, är:

    1. en stat i vilken barnet är medborgare,
    2. en stat i vilken egendom som tillhör barnet finns,
    3. en stat vid vars myndigheter talan har väckts om äktenskapsskillnad eller hemskillnad eller om annullering av äktenskap mellan barnets föräldrar,
    4. en stat till vilken barnet har en väsentlig anknytning.

    Sammanfattningsvis kan sägas att huvudregeln är att talan om att försöka få vårdnaden om barnet bör ske i Danmark och enligt deras lag. Om barnet alltid har bott med sin mamma och går i skolan där anses barnet rent objektivt stadigvarande bosatt i Danmark.

    Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och om någonting känns oklart är du välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister här på Familjens jurist.

    Mvh,
    Asal Gohari

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden