Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad ska underhållsbidraget räcka till?

    Jag har två barn med mitt ex. Vi har gemensam vårdnad men han har aldrig haft ett regelbundet umgänge med barnen och är nu över året sedan de sågs sist. 

    Jag får underhåll på 1,5 tusen per barn.

    Men undrar om den summan ska täcka dotterns kostnad för glasögon på 2600kr och hennes ridning?

    Jag har fått för mig att kostnader utöver det ”normala” skall delas på.

    Med vänlig hälsning, My  

    Rådgivarens svar

    2018-01-26

    Hej!
    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga.

    Allmänt om underhållsbidrag
    Din fråga handlar om underhållsbidrag. Bestämmelserna om underhållsbidrag finns i 7 kap. föräldrabalk (1949:381) (FB). Utgångspunkten är att vardera föräldern ska betala underhåll för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Med föräldrarnas ekonomiska förmåga menas vanligtvis deras inkomst. När underhållsskyldigheten bestäms ska även barnets sociala förmåner räknas in, exempel på en sådan är barnbidraget. Om föräldrarna har det gott ställt ska även barnet ha rätt till att få ta del av detta, vilket framgår av lagstiftarens vilja vid införandet av bestämmelserna om underhållsbidrag. Ett underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § 2 st. FB.
    Det finns inga formkrav för hur avtalet ska se ut, alltså bestämmelser för hur avtalet ska vara upprättat eller vad det ska innehålla. Det finns ingen bestämmelse i lag vad gäller hur stort ett underhållsbidrag ska vara eller vad det ska omfatta. De vanligaste sätten att bestämma storleken av underhållsbidraget är antingen genom att barnets faktiska levnadskostnader räknas ut eller genom att använda sig av schabloner kopplade till prisbasbeloppet baserat på tre av socialstyrelsen fastställda åldersgrupper, 0-6 år, 7-12 och 13+. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. Underhållsbidraget varierar alltså beroende på barnens ålder utifrån denna metod.

    Ridning
    Som ovan nämnt framgår inte av bestämmelserna i 7 kap. FB om underhållsbidrag vad detta ska räcka till. Av vägledning från försäkringskassan (som uppdateras årligen, för det fall du skulle reagera på årtalet) framgår att ridning inte är en sådan hobby som räknas till vanliga levnadskostnader, se här. Detta är dock enbart vägledning och således inget bindande. Ridning är typiskt sett en sådan fritidsaktivitet som hör till det dyrare slaget, en överenskommelse härom vore eventuellt mer förenligt med skälighetsbedömningen som finns fastslagen i 7 kap. 1 § FB.

    Glasögon
    Till hjälp för att få ett hum om rimliga kostnader för barn ger konsumentverket ut en rapport varje år som heter ”Koll på pengarna”. I denna räknas basbehov av varor och tjänster ut, vilket kan vara hjälpsamt vid beräkning ut vad som är ett skäligt underhållsbidrag. Glasögon är exempelvis en sådan sak som inte räknas in bland detta basbehov, vilket kan tala för att det ses som en särskild kostnad. Dock vill jag återigen poängtera att detta enbart är rekommendationer och att det är upp till er föräldrar att komma överens om vad som är skäligt.

    Hoppas du känner att du har fått svar på dina frågor. Om du eventuellt skulle vilja ha hjälp med att upprätta ett avtal om underhållsbidraget är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden