Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad krävs för att jag ska få ensam vårdnad?

Jag skulle vilja veta om mina möjligheter för egen vårdnad om mina barn. Barnets pappa flyttade När vi delade på oss för ca 3.5 år sedan flyttade han 20 mil bort. Sedan dess har jag våra två gemensamma barn själv bortsett från att han för det mesta har varannan helg. Pappan har aldrig haft något med skola att göra, hämtat, lämnat, samtal eller liknande. Dels på grund av avståndet då det inte fungerar för honom men också för att intresset inte finns. Min dotter är mobbad i hennes skola, kommer hem gråtande nästan varje dag. Har knappt några vänner. Nu vill jag byta skola till annan kommun där han inte vill skriva på för flytt av skola. Vilket inte hindrar honom vid varannan helg då vi ändå skulle mötas på samma ställe vi alltid gjort.
Dit vi vill byta skola har dottern sina gamla vänner då vi bott här tidigare. Redan idag är större delen av hennes umgängeskrets där. Dottern själv vill väldigt gärna dit.
Vi har idag gemensam vårdnad över barnen.Det jag undrar är möjligheterna att få egen vårdnad över mina barn så jag själv kan flytta och byta skola när jag ändå alltid skött den delen med skola och dagis, läkare och sådant helt själv. Tack så länge!

Rådgivarens svar

2021-01-02

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

För den aktuella frågan är det föräldrabalken (FB) som är tillämplig.

Vårdnad

Enligt 6 kap 11 § FB ska vårdnadshavaren bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare, ska dem bestämma i dessa frågor tillsammans (6 kap 13 §). Det är endast om en av vårdnadshavarna till följd av t.ex. frånvaro eller sjukdom är förhindrad att fatta beslut, som den andra föräldern själv får fatta beslut som rör barnet, om beslutet inte kan skjutas upp. I sådana situationer får vårdnadshavaren dock inte ensam fatta beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Enligt lagkommentaren är beslut av ingripande betydelse b.la frågor som rör barnets skolgång samt bosättning.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem och vill någon av dem få ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna, 6 kap 5 §. Vid bedömningen av vem som ska ha vårdnaden ska rätten särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om den ena föräldern gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför skada för barnets hälsa eller utveckling, ska rätten bestämma om ensam vårdnad, 6 kap 7 §. Domstolen kan även besluta om ensam vårdnad om ena föräldern är varaktigt förhindrar att utöva vårdnaden (tex om denne befinner sig på okänd ort).

Utgångspunkten i vårdnadsfrågor är alltid barnets bästa. Hänsyn ska även tas till barnets egen vilja. Detta beaktas allt mer ju äldre barnet är.

Din situation

Du undrar över dina möjligheter att få ensam vårdnad över dina barn. Du kan ha rätt till ensam vårdnad om domstolen bedömer att barnens pappa är olämplig som förälder. Det krävs ofta ganska mycket för att ensam vårdnad ska ges. Jag kan inte ge dig något exakt svar på hur en domstol skulle bedöma din situation, men det som talar för att du skulle få ensam vårdnad över dina barn är att barnen under hela tiden har bott hos dig, pappan verkar inte ta sitt ansvar vad gäller barnens personliga angelägenheter, samt förhindrar ett byte av skola och detta påverkar ditt barn på ett negativt sätt. Det skulle därmed kunna finnas en möjlighet för dig att få ensam vårdnad, men detta är endast min bedömning och en domstol skulle kunna komma fram till att det inte föreligger skäl för ensam vårdnad. Viktigt att komma ihåg är att även barnens pappa kan ansöka om ensam vårdnad om han vill det, och domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det.

Om du vill ansöka om ensam vårdnad gör du detta hos tingsrätten. Om du behöver mer juridisk hjälp i ärendet kan jag varmt rekommendera att du tar hjälp av Familjens Jurist som är experter på vårdnadsfrågor.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden