Hoppa till innehållet
Familj & barn

Vad gör man ifall man inte är överens om barnens boende?

När kan man börja med varannan vecka? Min ex-fru vägrar samarbeta.

Rådgivarens svar

2021-02-14

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Inledning

Jag förstår det som att du och din fru har delad vårdnad och att ni har barnen hos er lika mycket (dvs växelvist boende), men att ni ännu inte har varannan vecka som upplägg. Jag utgår alltså från att ni båda träffar barnet och att problemet snarare är att du vill ha varannan vecka som upplägg samtidigt som hon inte vill ha det.

Finns det lagstöd kring "varannan vecka"-boende?

Frågor om barns boende regleras i föräldrabalken. Föräldrabalken föreskriver visserligen en rad olika bestämmelser som ska beaktas när man beslutar om barns boende, men någon bestämmelse på när boendet måste eller ska övergå till ett "varannan vecka"-boende finns inte. Det finns alltså ingen lag som säger att man måste övergå till varannan vecka vid en specifik tidpunkt.

Däremot kan ett "varannan vecka"-boende vara olämpligt för barn som är mycket små. Barnpsykologer brukar därför kunna ge rekommendationer kring när ett "varannan vecka"-boende är lämpligt för barnet. Om du vill veta när det är dags för ett "varannan vecka"-boende rekommenderar jag dig därför att vända sig till en barnpsykolog eller liknande som kan göra en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Barnpsykologens rekommendation är dock inte heller ett lagstadgat krav utan utgör endast just det: en rekommendation.

Lagstöd kring barns boende i övrigt

Det finns dock som sagt en del bestämmeler kring barns boende och även om just din fråga inte regleras i lag så tänkte jag ändå redogöra för en del av dessa regler som kan vara bra för sig att känna till.

Om föräldrarna är oense kring barnets boende kan man göra något utav följande:

  • Kontakta kommunens familjerådgivning för att ändå försöka komma överens. Familjerådgivningen är gratis och ska finnas hos varje kommun.
  • Skriva ett avtal om boende. Avtalet gäller under förutsättning att det är skriftligt och att socialnämnden har godkänt det (föräldrabalken 6 kap 14 a §). Detta alternativ förutsätter dock givetvis att man kan komma överens om boendet och är därför inte ett lämpligt alternativ om man har samarbetssvårigheter. Det kan dock vara ett alternativ om man får stunden är överens i syfte att förhindra meningsskiljaktigheter i framtiden.
  • Väcka talan vid domstol (föräldrabalken 6 kap 14 a §). Detta rekommenderar jag som en absolut sista utväg. Domstolsprocesser kan bli både tidskrävande och ekonomiskt påfrestande. Barnen kan dessutom fara illa och därför bör man endast väcka talan vid domstol vid svåra fall. Du kan läsa mer om hur man väcker talan vid domstol här.

Avslutningsvis kan sägas att när ett beslut om ett barns boende fattas hos till exempel en domstol så ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

  • risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och
  • barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Därutöver ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (föräldrabalken 6 kap 2 a §).

Avslutning

Jag hoppas du känner att du fick lite vägledning i vad som gäller. Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om barns boende samt även boka tid för juridisk rådgivning via telefon. Har du några fler funderingar är du även välkommen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden