Hoppa till innehållet
Familj & barn

Utredning av orosanmälan och ensam vårdnad

Hej, för 1,5 år sedan blev det en utredning via socialtjänsten på min son. Jag hade separerat och hade en tung separation, samtidigt så skadade jag mig, förlorade saker, min sons pappa blev sjuk i Cancer och min nya sambo var utmattad, blev sjukskriven och hade tappat tålamodet några gånger och skrikit och gråtit av frustrationen när hans ena barn trotsade och utmanade hans tålamod, han var väldigt skör. Min son under denna tid börjar må dåligt och då blir denna utredning via soc. Mitt ex som jag har med min son ställer sig emot mig, och min son som ogillar den nya konstellationen och redan mår dåligt av allt som händer väljer att bo hos sin pappa, vilket jag då förstår. Allt går sakta framåt, min sons pappa anstränger sig i början men sedan börjar han förhala, komma på ursäkter samtidigt som han har fortsatt kontakt med soc och baktalar mig på ett sätt så dom inte uppfattar det som att han snackar skit, utan lägger det fint över på mig om varför jag och min son inte träffas så mycket numera. Så pass till den grad att han ringer mig för några dagar sen och vill ha ensam vårdnad. Då har jag under denna tid, tagit det varsamt, som socialtjänsten tyckte med min son, ringt till och från och träffats till o från, på senare tid mindre då vi bor i olika städer och hans pappa ställer in eller förhalar sig när jag föreslår att vi ska ses och fika osv. Så när han säger att han begär ensam vårdnad så ringer jag socialsekreteraren och familjerätten, för jag känner att okej nu har något gått riktigt snett till. Socialsekreteraren beskriver att pappan sagt helt andra saker och att det är dom som lyft med honom att det går att ansöka om ensam vårdnad, jag ifrågasätter varför jag inte blivit informerad om något i detta? Det känns som jag blivit förd bakom ljuset! Så nu hoppas jag pappan vill gå på samarbetssamtal så att min relation med min som inte behöver bli drabbad av pappans skickliga lögner, som tydligt påverkat myndighetskontakten. Vad mer kan jag göra? Det känns som jag behöver någon från lagens sida på min sida i detta, då jag känner mig ganska så ensam då dem upplevs partiska. Annan info: Sonen är 10 år och innan separationen alltid bott växelvis hos mig och när han var mindre oftare hos mig. Vad kan jag få för hjälp rent juridiskt i detta? 

Rådgivarens svar

2021-03-12

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Utredning av orosanmälan

Reglerna om socialnämndens arbete och handläggning av ärenden finns i socialtjänstlagen (SoL). Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas, 1 kap. 2 § SoL. Regeln anger en skyldighet för socialnämnden och den innebär att socialnämnden måste iaktta ett barnrättsperspektiv i utredningar, beslut, planeringar och uppföljningar enligt lagen som rör barn och ungdomar.

När socialnämnden får in en orosanmälan ska socialnämnden utan dröjsmål inleda en utredning, 11 kap. 1 § SoL. En utredning bör kännetecknas av objektivitet och skyndsamhet och ska vara slutförd inom fyra månader. Men om det finns särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid, 11 kap. 2 § 2 st. SoL. Hur socialnämnden ska fullgöra sin utredningsskyldighet framgår inte av lagtexten. Om det finns anledning att inleda en utredning får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Vidare ska utredningen bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet, 11 kap. 2 § 1 st. SoL.

Klagomål 

Om man är missnöjd med socialnämndens handläggning av ett ärende är det bäst att i första hand vända sig till socialnämnden. Om det inte hjälper kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det finns också en möjlighet att vända sig till Justitieombudsmannen (JO) som granskar olika statliga och kommunala myndigheter. JO uttalar kritik mot en myndighet om myndigheten inte följer lagstiftningen.

Vårdnad om barn

Gemensam vårdnad förutsätter normalt att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete i frågor som rör barnet. Det innebär inte att föräldrarna alltid måste ha samma uppfattning men de måste kunna hantera sina delade meningar på ett sätt som inte drabbar barnet. Med växelvist boende menas att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna. Det innebär att barnet oftast är folkbokfört hos den ena föräldern men spenderar lika mycket tid med båda föräldrarna. Om föräldrarna inte kommer överens kan de ta hjälp hos familjerätten i kommunen. Där kan föräldrarna få hjälp med att nå en lösning och det kan även vara bra att reglera överenskommelsen kring barnet i ett avtal. Det förhållandet att samarbetet fungerar så dåligt att barnen drabbas negativt av det kan alltså tala emot att vårdnaden bör vara gemensam. Då kan någon av föräldrarna ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för barnet.

I ditt fall och rekommendation

Om du är missnöjd med hur socialnämnden har hanterat utredningen bör du i första hand vända dig dit. Som nämndes ovan ska utredningen kännetecknas av objektivitet. Domstolen kan besluta att vårdnaden ska vara ensam om det är bäst för barnet. Vad som är barnets bästa i ditt fall kan jag tyvärr inte uttala mig om, eftersom domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Jag skulle rekommendera att du vänder dig till en jurist för vidare hjälp i ärendet. På Familjens Jurist arbetar jurister med stor kunskap och erfarenhet inom familjerätt.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden