Hoppa till innehållet
Familj & barn

Underhållsskyldighet

Hej!!

Jag har en fråga kring beviljade av bistånd i relation till 7 kap 1 § Föräldrabalken och 4 kap 1 § Socialtjänstlagen.

Tidigare har socialtjänsten hänvisat till Föräldrabalken 7:1 och använt det förlängda föräldraansvaret som argument för att bevilja fortsatt bistånd till ensamkommande ungdomar till och med dagen de fyller 21 år under förutsättning att de har en pågående skolgång. Detta då de inte har några föräldrar i landet som kan ansvara för det förlängda föräldraansvaret.

Det har nu visat sig att socialtjänsten endast kan återsöka pengar från Migrationsverket till och med vårterminens slut det året ungdomarna fyller 20 år. Migrationsverket tittar nämligen på om ungdomarna erhåller studiebidrag eller studiemedel och gör en skillnad där.

Min fråga är därför; kan socialtjänsten avsluta ungdomarnas ärenden och avslå deras ansökningar om fortsatt bistånd (oftast i form av placering i stödboende) från och med sommaren det år de fyller 20 år (oavsett om de fyller 20 år i januari eller december) trots att de är under 21 år och går i gymnasiet? Vad är det egentligen som menas med ”underhållsskyldighet” i Föräldrabalken 7:1? Ligger inte ansvaret på kommunen fram till och med 21 årsdagen oavsett om socialtjänsten kan återsöka pengar eller inte?

Med vänlig hälsning Lova Borna, lova.borna@gmail.com

Rådgivarens svar

2018-05-21

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad gäller?
Det finns något som heter underhållsstöd, detta är en statlig förmån som betalas ut till barn som inte varaktigt bor med sin förälder och som inte fyllt 18 år. Har man fyllt 18 år och studerar så kan man ha rätt till så kallad förlängt underhållsstöd. Detta kan, som längst, betalas ut till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Enligt FB 7 kap. 1 § finns en underhållsskyldighet för föräldrarna till sina barn. Med underhållsskyldighet menas att föräldrarna ska tillgodose barnets grundläggande försörjning. Det handlar vanligen om att föräldern ska betala barnets mat, kläder, boende med mera. OM detta inte görs ska föräldern istället betala ut ett underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 2 §. Om föräldrarnas ekonomiska försättningar motiverar det kan det ställas högre krav på försörjningen. Denna underhållsskyldighet gäller fram till att barnet fyller 18 år eller, om barnet går i skolan efter denna tidpunkt, längst till barnet fyller 21 år.

4 kap. 1 § Socialtjänstlagen stadgar vilka personer som har rätt till bistånd. Det som skiljer denna paragraf från ovan 7 kap. 1 § FB är att bistånd enligt socialtjänstlagen ges direkt till den biståndsbehövande medan 7 kap. 1 § föreskriver en skyldighet för föräldern gentemot sina barn. Av lagmotiven till 4 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att barn kan vara berättigade till bistånd om dessa riskerar att utvecklas ogynnsamt, är sjuka, handikappade eller saknar medel till sin försörjning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Behöver du vidare hjälp eller om du har ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss igen så hjälper vi dig vidare. Är det något annat du behöver hjälp med kan du enkelt boka tid hos våra erfarna jurister på Familjens jurist https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden