Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag när den andra föräldern har dålig ekonomi

    Underhåll.
    Mamman sålde sitt hus och gjorde en vinst på ca 200 000kr hon tog även ett banklån på ca 300 000kr hon äger inget och har nu fått skuldsanering på 550,000kr. Vår dotter skall bo varannan vecka men vill inte min dotter åka till mig säger hennes mamma att hon inte behöver. Hon lever nu på existensminimum och får komplettering från Socialen. Soc kräver nu att hon skall söka underhåll ifrån mig för att få rätt till ekonomiskt bistånd. Måste jag betala för hennes osunda ekonomiska leverne? Vad bör jag tänka på när jag överklagar till f-kassan?

    Rådgivarens svar

    2018-08-16

    Hej! Stort tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med dina frågor.

    Barnets egna vilja
    Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Den allmänna utgångspunkt som svensk lagstiftning genomsyras av när det gäller vård av barn är att barn mår bra av en nära och god kontakt med bägge föräldrar. Det är således inte föräldern som har rätt till umgänge, utan det är barnets rätt. Av samma bestämmelse framgår även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Dock finns det ingen sanktion för när en förälder inte tar detta ansvar.

    Vid frågor om umgänge, boende och vårdnad ska även hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets bästa ska vara det avgörande i dessa frågor. Av din fråga framgår det inte hur gammalt ert barn är. Men en generell utgångspunkt är att ett barn som är cirka 10-12 år ska få vara med och bestämma, beroende på mognad.

    Allmänna utgångspunkter gällande underhållsbidrag
    Utgångspunkten är att vardera föräldern ska betala underhåll för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Med föräldrarnas ekonomiska förmåga menas vanligtvis deras inkomst. När underhållsskyldigheten bestäms ska även barnets sociala förmåner räknas in, exempel på en sådan är barnbidraget. Om föräldrarna har det gott ställt ska även barnet ha rätt till att få ta del av detta, vilket framgår av lagstiftarens vilja vid införandet av bestämmelserna om underhållsbidrag. Det finns ingen bestämmelse i lag vad gäller hur stort ett underhållsbidrag ska vara eller vad det ska omfatta. De vanligaste sätten att bestämma storleken av underhållsbidraget är antingen genom att barnets faktiska levnadskostnader räknas ut eller genom att använda sig av schabloner kopplade till prisbasbeloppet baserat på tre av socialstyrelsen fastställda åldersgrupper, 0-6 år, 7-12 och 13+. Prisbasbeloppet år 2018 är 45 500 kr. Underhållsbidraget varierar alltså beroende på barnens ålder utifrån denna metod. Vidare framgår det inte av bestämmelserna vad underhållsbidraget ska räcka till. Men i takt med att ett barn blir äldre blir rimligen även dess kostnader större.

    Ett underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § 2 st. FB. Det finns inga formkrav för avtalet, detta innebär att det inte behöver se ut på ett särskilt sätt eller ha ett specifikt innehåll. Om ni kan komma överens kan ni då istället göra på detta sätt.

    Av 7 kap. 4 § FB framgår att om en förälder som ska betala underhållsbidrag har haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad minst sex hela dygn får denna förälder vid fullgörandet av sin betalningsskyldighet räkna av dessa dygn med 1/40 av underhållsbidraget.

    I er situation
    I den situation som du beskrivit har mamman uppenbarligen en dålig ekonomi. Som jag har beskrivit i stycket ovan avgör detta hur pass mycket hon ska betala för dottern. Om du däremot har det gott ställt har dottern även rätt till att få ta del av detta enligt lag. När du klagar på Försäkringskassans beslut kan det vara bra att försöka istället ta reda på dotterns faktiska levnadskostnader, för att inte mamman ska kunna ”smyga in” annat exempelvis.

    Sammanfattning
    Du behöver alltså inte betala för ”hennes osunda leverne”. Däremot är du skyldig att betala underhållsbidrag för dottern om hon inte bor hos dig och hon är under 18 år (eller fortfarande går i gymnasiet).

    Hoppas att du känner att du har fått vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden