Hoppa till innehållet
Familj & barn

Umgänge, underhåll och vårdnad

Pappan är umgängesförälder, mamman boförälder. Gemensam vårdnad.
Dom från tingsrätten som överklagats av pappan, men som ska gälla ändå.
Pappan håller kvar barnen efter umgänge, förtalar mamman grovt inför barnen. Fått barnen att vända sig mot mamman, och fått ett av barnen att hålla med om att mammans pojkvän slagit till honom.
Nu vägrar pappan betala underhåll, och kräver både underhåll och barnbidrag för tiden för undanhållandet. Kommer mamman mista vårdnaden och måste hon betala tillbaka underhåll och barnbidrag, för tiden.( Nu tre månader.)Är det lagligt att göra som pappan gör ? Räcker det att få ett av barnen att hålla med om påstådd misshandel?,för att han skall undgå följder.

Rådgivarens svar

2017-09-10

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en rekommendation i din situation.

Din fråga rör umgänge, underhåll och vårdnad och regleras i föräldrabalken(FB), se här.

Umgänge
Om en dom som reglerar umgänget inte följs av ena föräldern kan den andra föräldern söka om verkställighet hos tingsrätten enligt 21:1 FB. En sådan ansökan kan leda till att tingsrätten förpliktar den som inte följer domen att vid vite rätta sig efter den. I vissa fall kan domstolen också besluta om polishämtning av barnet enligt 21:3 FB, detta sker dock bara i undantagsfall. Då pappan i denna situation håller kvar barnen efter umgänge kan mamman alltså ansöka om verkställighet av domen. Om den ena föräldern vid gemensam vårdnad utan beaktansvärda skäl för bort barnet riskerar föräldern att dömas för brottet egenmäktighet med barn enligt 7:4 brottsbalken.

Underhåll
En förälder som har gemensam vårdnad, men där barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, ska betala underhållsbidrag till barnet, 7:2 FB. Den förälder som varaktigt bor med barnet fullgör sin underhållsskyldighet genom att endast ha barnet boende hos sig. Underhållsbidraget minskas däremot enligt 7:4 FB genom ett så kallat umgängesavdrag. Detta kan ske om umgängesföräldern har barnet boende hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad haft barnet hos sig minst sex hela dygn. I den aktuella situation verkar pappan ha haft kvar barnen olovligen varför ett umgängesavdrag för hans underhållsskyldighet förmodligen inte är att anse som giltigt. Då mamman är boendeförälder kan han inte kräva tillbaka underhåll och bidrag.

Vårdnad
Utgångspunkten när det gäller frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa enligt 6:2a FB. Av bestämmelsen framgår vissa omständigheter som man framför allt ska ta hänsyn till i en vårdnadstvist. Det som omnämns är risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Det är svårt att svara på huruvida mamman kommer mista vårdnaden. Det finns en del omständigheter i frågan som talar emot att mamman skulle mista vårdnaden. Genom att ha kvar barnen bryter pappan mot tingsrättens dom vilket visar på att han inte är samarbetsvillig. Den förälder som försöker  samarbeta och följa en tidigare dom får en fördel gentemot den andra föräldern i en eventuell framtida vårdnadstvist. Att få barnen att vända sig emot mamman tyder också på att pappan inte försöker tillgodose barnens behov av en god kontakt med båda föräldrarna. En påstådd misshandel är något som en domstol får utreda och som sagt tas hänsyn till risken att barnet far illa när barnets bästa ska avgöras. Det är många omständigheter som spelar in och en prövning görs i det enskilda fallet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vidare rekommenderar jag att du vänder dig till våra familjejurister som är specialiserade på frågor om vårdnad, boende och umgänge och som kan hjälpa er att ansöka om verkställande av dom samt se över möjligheterna i en potentiell vårdnadstvist. Du kan enkelt boka tid här.

Vänligen,
Sofia Bergendal

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden