Hoppa till innehållet
Familj & barn

Ta med barnen hem till Sverige utan andra vårdnadshavarens samtycke?

Sonen med familj flyttade till Shetland för 11/2 år sedan. De är fortfarande svenska medborgare. Sonen har nu fåttveta att hustrun varit otrogen en tid och efter konfrontation lämnade hon hemmet. Han undrar nu om han har rätt ta med barnen tillbaka till Sverige? För gott eller för en tid? 

Rådgivarens svar

2017-08-31

Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar verkligen den situation som din son och dina barnbarn befinner sig i. Nedan kommer jag kort redogöra för gällande rätt, samt försöka ge dig råd och tips om hur han kan gå vidare med sitt ärende.

Inledningsvis vill jag upplysa dig om att jag inte kommer kunna besvara din fråga fullt ut eftersom jag tyvärr saknar kännedom om shetländsk lagstiftning. Jag kommer därför utgå från vad som gäller i svensk rätt.

Gemensam vårdnad
Som jag förstår av de omständigheter du angett så har föräldrarna gemensam vårdnad i enlighet med föräldrabalken (FB) 6:3. Gemensam vårdnad innebär som utgångspunkt att föräldrarna gemensamt ska fatta beslut i frågor som rör barnet och om barnets personliga angelägenheter, vilket framgår av FB 6:13 st. 1 (med hänvisningar). Detta innebär alltså att ena föräldern inte ska kunna resa utomlands med barnet utan den andre förälderns samtycke.

I vissa situationer finns det dock möjlighet för en förälder med gemensam vårdnad att ensamt fatta beslut i frågor som rör barnet, men det förutsätter att den andre vårdnadshavaren på grund av frånvaro, sjukdom eller av annan orsak är förhindrad att ta del i beslutet, eller att beslutet inte kan skjutas upp utan besvär eller till nackdel för barnet (FB 6:13 st. 2). Av stycket framgår även indirekt att boendeföräldern har rätt att fatta vissa beslut ensam, exempelvis sådana beslut som rör barnets dagliga omsorg. Beslut om att ta med barnet på en kortare utlandssemester anses generellt falla under beslut som hänför sig till den dagliga omsorgen. Beslutet får dock inte vara till men för barnets bästa, vilket en kortare semesterresa vanligtvis inte är. Om det istället är fråga om en längre utlandsresa bör det krävas att båda vårdnadshavarna är överens. Det saknas emellertid en tydlig gräns för vad som anses vara en kortare respektive längre resa och i din sons fall tycks hans avsikt vara att komma hem till Sverige med barnen, antingen för viss tid eller för gott. En sådan resa anser jag inte utgöra en sådan kortare tillåten semesterresa som en boendeförälder har ensamrätt att besluta om.

Egenmäktighet med barn
Om din son ändå skulle ta med sig barnen hem till Sverige för viss tid eller för gott kan han göra sig skyldig till brottet egenmäktighet med barn som återfinns i brottsbalken 7:4. Egenmäktighet med barn kan begås på flera sätt, men i din sons fall begås brottet genom att en vårdnadshavare skiljer ett barn under 15 år från den andra vårdnadshavaren utan beaktansvärda skäl. Att skilja barnen från vårdnadshavarens närhet genom att ta med barnen till Sverige utan moderns samtycke är således ett brott, om det inte föreligger beaktansvärda skäl. Även fast ett godtagbart beaktansvärt skäl, enlig den juridiska litteraturen, kan vara en avsikt att skydda barn mot skadliga intryck exempelvis i samband med en makes otrohet så verkar faran för eventuella skadliga intryck vara över eftersom hustrun lämnat hemmet. Jag rekommenderar således inte att sonen tar med sig barnen till Sverige. Brottet skulle även kunna komma att rubriceras som grovt eftersom sonen avser att lämna boendelandet, vilket räknas som ett bortförande till utlandet. Det spelar alltså ingen roll att hela familjen har svenskt medborgarskap.

Sverige har tillsammans med ett flertal andra länder antagit 1980-års Haagkonvention, där bland annat Shetland innefattas som en del av Storbritannien. Haagkonventionen är en internationell överenskommelse som ska underlätta för de anslutna länderna att återförena bortförda barn med sina vårdnadshavare. Det finns alltså en risk att din son både blir lagförd för brottet, samt att barnen skickas tillbaka till modern på Shetland.

Rekommendation
Till att börja med vill jag rekommendera din son att inte göra något så drastiskt som att ta med barnen till Sverige vare sig för en tid eller för gott. Istället rekommenderar jag honom att ta kontakt med en jurist som är duktig på utlandsfrågor. Det vore bra om din son fick mer kvalificerad juridisk rådgivning med tanke på den situation han befinner sig i. Familjens Jurist har en riktigt bra utlandsenhet belägen i Stockholm som handlägger ärenden och hanterar juridiska promblem för svenska medborgare som bor utomlands. Ni kan komma i kontakt med någon därifrån genom att boka tid via vårt webbaserade bokningsformulär som ni hittar HÄR.

Skulle det vara så att hustrun inte kommer tillbaka och därigenom brister i sitt vårdnadsansvar gentemot barnen kan sonen ansöka om ensam vårdnad, vilket skulle ge honom ensam beslutanderätt kring barnens juridiska angelägenheter. Om han har ensam vårdnad har han alltså också rätt att flytta utomlands med barnen.

 

Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar din son och dina barnbarn all lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Sara

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden