Hoppa till innehållet
Familj & barn

Sekretess mot vårdnadshavare

Jag undrar om de som jobbar på ungdomsmottagningar har tystnadsplikt mot barns föräldrar när ett ungt barn skaffar preventivmedel och barnet inte vill att de ska veta.

Rådgivarens svar

2017-07-12

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

Vad säger lagen
Din fråga rör sekretess gentemot vårdnadshavare och regleras i offentlighet- och sekretesslagen (OSL), se här. 
Sekretess innebär enligt 3:1 OSL ett förbud att röja en uppgift. I 12:3 OSL regleras ett barns rätt till sekretess i förhållande till sina vårdnadshavare och uvudregeln är att sekretess till skydd för barnet ska gälla även mot vårdnadshavaren.

Även om sekretess och därmed tystnadsplikt är utgångspunkten ska emellertid sekretesskyddet enligt 6:11 föräldrabalken (FB) begränsas i den utsträckning vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavarens bestämmanderätt begränsas i takt med barnets stigande ålder och utveckling och det ska tas allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Samtidigt som bestämmanderätten tunnas ut kommer rättigheten att ta del av sekretessbelagda uppgifter för att uppfylla vårdnadsansvaret att minska och barnets integritetsskydd i förhållande till vårdnadshavaren att öka.

I 12:3. p. 1-2 OSL stadgas två undantag där sekretess gäller mot vårdnadshavaren trots att vårdnadshavaren har att fullgöra sina åligganden enligt FB. Det ena undantaget är om det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det andra är om det annars anges i OSL att sekretess ska gälla.

Sammanfattning och tillämpning i din situation
Sammanfattningsvis görs en avvägning i två steg vid bedömning om sekretess föreligger i förhållande till vårdnadshavaren. I det första steget avgörs om barnet nått en sådan ålder och mognad enligt 6:11 FB att barnet själv kan disponera över sekretessen. Förutom att bedömningen här grundas på barnets ålder och mognad tas hänsyn till frågans beskaffenhet.

Hänsyn togs till frågans beskaffenhet i JO 1992/93 s. 439 där en barnmorskas utskrivning av p-piller till en 13-årig flicka utan vårdnadshavarens vetskap kritiserades. JO uttalade att det ”vid den åldern får förutsättas att patienten inte har tillräcklig mognad för att själv fatta ett sådant beslut”. Detta bland annat mot bakgrund av att den sexuella självbestämmanderätten inträder först vid 15 års ålder. Motsatsvis ansåg JO att det inte är rimligt att kräva att vårdnadshavaren till en 17-årig informeras i samma fråga.

Av din fråga framgår ingen specifik ålder men jag hoppas du fått viss vägledning av JO fallen ovan angående preventivmedel samt hur en sekretessprövning gentemot vårdnadshavare görs. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta våra erfarna jurister här.
 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden