Hoppa till innehållet
Familj & barn

Rättigheter och skyldigheter vid växelvist boende

Hej,

Jag och mina barns pappa är separerade sedan 7 år tillbaka med delad vårdnad. Våra barn är 11 och 14 år och skrivna hos mig. Vi bor idag på promenadavstånd från varandra i X. Mitt ex har nu valt att köpa hus i Y vilket innebär att min 11-åring kommer att pendla 50 min enkel resa varannan vecka, inkluderat ett tågbyte. Idag har hon ca 10 min gångväg till skolan från sin pappa.

Pappan har valt att fatta beslut om att flytta utan att konsultera mig. Jag är orolig hur det kommer att påverka min yngsta dotter då hon har det lite kämpigt på vissa områden. Jag har dock valt att acceptera detta då barnen behöver båda sin föräldrar. Däremot vet min yngsta dotter att hon får bo extra hos mig om hon vill.

Min fråga gäller istället mina skyldigheter. Om mitt ex väljer att dra upp sina bopålar, ändra förutsättningarna för mina barn och även vårt samarbete som föräldrar, är jag med detta skyldig enligt lag att köra till Österskär en gång i veckan för att lämna barnen och deras prylar? Om det är så, vilka rättigheter har jag att vara med att bestämma/ändra dagar för lämning/hämtning osv.

Stort tack på förhand,
 

Rådgivarens svar

2021-03-17

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Regler som aktualiseras i situationen du beskriver finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). För att göra frågan anonym har jag bytt ut namnet på platserna till X och Y. 

Barnets bästa
Jag vill börja med att ta upp principen om att barnets bästa alltid ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Principen finns reglerad i 6 kap. 2 a § FB. Där står att vid bedömningen av vad som är barnets bästa ska man fästa särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp samt vid risken för att barnet förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Man ska också fästa särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska också tas till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och utveckling. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella omständigheterna.

Beslut kring barnets boende
Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vid gemensam vårdnad, vilket är fallet i situationen du beskriver i din fråga, gäller det som står i 6 kap. 11 § FB för båda vårdnadshavarna gemensamt, se 6 kap. 13 § FB. Vid växelvist boende får dock en förälder när barnet bor hos denne ta vissa beslut själv, om besluten inte utan olägenhet går att skjuta upp. Sådana beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid får den ena vårdnadshavaren inte ta ensam utan de besluten måste tas av vårdnadshavarna gemensamt. Exempel på sådana beslut är var barnet ska bo och gå i skolan. Ju mer betydelsefullt ett avgörande är, desto viktigare är det att båda vårdnadshavarna tar del i beslutet. Enligt FB finns möjlighet för vårdnadshavarna kan skriva ett avtal angående om vem barnet ska bo hos om avtalet godkänns av socialnämnden, men om de inte kan komma överens kan man vända sig till domstol som kan besluta om med vem av föräldrarna barnet ska bo hos, se 6 kap. 14 a § FB

Regler kring just hämtning och lämning
Om ett barn endast bor den ena föräldern och ska träffa den andra föräldern för umgänge aktualiseras 6 kap. 15 b § FB som behandlar kostnadsfördelning av resor till den föräldern som barnet inte bor med. I sådana fall som uppfattar din fråga, det vill säga när föräldrarna har gemensam vårdnad och barnen bor växelvist hos båda föräldrarna finns dock inga specifika regler i FB om hämtning och lämning från och till de två hemmen. Istället gäller som ovan nämnt att utgångspunkten är att vårdnadshavarna ska ta beslut kring barnet gemensamt. Som svar på din fråga så har du alltså baserat på 6 kap. 13 § FB rätt och skyldighet att tillsammans med den andra vårdnadshavaren ta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Enligt FB finns det även som ovan nämnt möjlighet att få till ändring i barnets boende både genom avtal och i domstol.

Rekommendation
Trots att FB föreskriver att beslut ska tas av föräldrarna gemensamt kan det såklart uppstå situationer där det kan vara svårt att komma överens om exempelvis barnets boende. En lösning kan då vara att vända sig till sin kommun och där få hjälp att nå enighet genom samarbetssamtal, se 6 kap. 18 § FB. Socialnämden kan även hjälpa föräldrar att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge. Jag kan även hänvisa till Familjens jurist som kan hjälpa till vid juridiska frågor som rör just barn. Om samarbetssamtal skulle bli aktuellt erbjuder Familjens jurist juridisk rådgivning både före och efter samarbetssamtalen. Det går att boka tid för ett möte på deras hemsida. Familjens jurist har även en allmän rådgivning man kan vända sig till. 

Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.


 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden