Hoppa till innehållet
Familj & barn

Omhändertagande av barn

Mina barn är familjehemsplacerade sen 26/5-17 och är fortfarande, och jag och min sambo har gjort allt soc bett om, dem ville att vi skulle lämna drogtest, vilket vi båda gjort i lite mer än 1 år och alla prover har varit negativa. Vi fick också ett barn nyligen, och samma enhetschef på soc som tog beslut om att mina äldsta flickor skulle omhändertas tog också beslut ang vårt nyfödda barn, att där skulle de inte öppnas någon utredning. Så på något sätt ser dem ju att det inte finns något att anmärka på oss. Så min fråga är, hur ska jag göra för att få hem flickorna? För som sagt hade det varit något fel med oss som föräldrar eller hemmet, så hade det öppnats en utredning inom soc på vår nyfödda dotter. Tacksam för svar

Rådgivarens svar

2017-08-19

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

Vad tråkigt att höra att er situation ser ut som den gör. Vård av barn kan antingen ske med samtycke från vårdnadshavaren eller utan sådant samtycke. När vården sker med samtycke blir 6 kap socialtjänstlagen tillämplig. I ditt fall verkar det som att dina flickor har omhändertagits utan samtycke, vården har alltså inte skett i samförstånd med dig och din sambo. I detta fall blir lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tillämplig. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller enligt LVU och hur ni kan gå vidare i er situation.

Förutsättningar för vård enligt LVU
Vård enligt LVU kan beredas på två olika grunder, miljöfallen eller beteendefallen. Miljöfallen regleras i 2 § LVU och innebär att vård ska beslutas om den unge på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller annat förhållande i hemmet utsätts för en påtaglig risk att dennes hälsa eller utveckling skadas. Bestämmelser om beteendefallen finns i 3 § LVU, där stadgas att vård ska beredas om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. Utifrån din fråga verkar det som att det i ert fall rör sig om de så kallade miljöfallen enligt 2 § LVU. När man beslutar om vård ska alltid den unges bästa beaktas. Hänsyn ska tas till den unges vilja och till faktorer så som att upprätthålla barnets befintliga tillvaro.

Upphörande av vård
Enligt 21 § LVU ska vården upphöra när vård enligt ovanstående bestämmelser inte längre behövs. Socialnämnden ska då förbereda den unges återförening med dess vårdnadshavare. I mål om upphörande av vård ska förvaltningsrätten och kammarrätten hålla muntlig förhandling om det behövs. En muntlig förhandling ska alltid hållas om någon av parterna begär det, se 35 § LVU. Syftet med en muntlig förhandling är att komplettera den skriftliga handläggningen som finns för att se till att målet blir ordentligt utrett. Lagen säger även att mål och ärenden ska handläggas skyndsamt, se 33 § LVU.

Vad gäller i ditt fall?
Eftersom jag inte vet vilka omständigheter som ledde till att era flickor omhändertogs eller hur er situation ser ut i dagsläget kan jag inte säga om behovet av vård har upphört eller inte. Om behov av vård enligt 2 § (eller 3 §) inte längre föreligger ska vården upphöra. Det faktum att ni har varit drogfria och att ingen utredning startades för ert nyfödda barn är såklart till fördel för er.

Hur kan ni gå vidare?
Om ni har fått ett beslut att vården av era flickor ska fortsätta kan ni överklaga detta beslut. Beslut om fortsatt vårdnad överklagas hos förvaltningsrätten, se 41 § LVU. I överklagandet ska ni tala om varför ni vill att socialnämndens beslut ska ändras och vilken ändring ni vill ha. Uppge även omständigheter och bevis som ni vill att domstolen ska känna till. Överklagandet ska även innehålla era personuppgifter. Förvaltningsrättens beslut kan i sin tur överklagas till kammarrätten. Om ni inte har fått något beslut från socialnämnden gäller att nämnden minst en gång var sjätte månad ska överväga om vård fortfarande behövs, se 13 § LVU. Nämnden ska alltså kontinuerligt pröva om behov av vård finns, om behovet inte finns ska beslut tas om att vården ska upphöra.

Jag hoppas att du fick vägledning i din fråga och att ni får hem era flickor snart. Behöver ni ytterligare hjälp är du välkommen att kontakta våra duktiga jurister på Familjens jurist.

Med vänlig hälsning,
Sofia Berg

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden