Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kräver en flytt den andra vårdnadshavarens medgivande?

    Jag och min flickvän har träffats i ca 1,5 år, hon har 2 döttrar, 3 och 8 år. Min flickvän och barnen bor i en kommun och jag i en annan, närliggande kommun. Nu har vi börjat planerat att flytta ihop och undrar vad som gäller.

    Deras far flyttade vid separationen till en ort 10 mil bort, och har barnen varannan helg, dom har delad vårdnad men barnen är skrivna hos mamman.

    Planen är att dom ska flytta in hos mig vilket innebär att tjejerna måste byta skola/dagis, samtidigt kommer dom några mil närmare faderns bostad. Måste han lämna sitt medgivande till en flytt? Eller kan vi fortsätta planera detta? Tilläggas bör att fadern inte engagerar sig i barnen.

    Rådgivarens svar

    2020-05-25

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Nedan följer en redogörelse för vad som gäller vid gemensam vårdnad och råd anpassade till er situation. Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

    Principen om barnets bästa

    Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2a § FB. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det särskilt beaktas om barnet kan komma att utsättas för övergrepp, våld eller på annat vis fara illa. Därutöver fästs stor vikt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Principen om barnets bästa är en av grundpelarna i FN:s barnkonvention som nu också är svensk lag.

    Gemensam vårdnad

    Att ha vårdnaden om ett barn innebär bland annat en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, 6 kap. 11 § FB. Gemensam vårdnad (kallas ibland delad vårdnad) och ensam vårdnad är de två vårdnadsformer som finns i svensk rätt.

    Vid gemensam vårdnad ska föräldrarna fatta i stort sett alla beslut rörande barnet tillsammans, 6 kap. 13 § FB. Om en av vårdnadshavarna motsätter sig en åtgärd får den inte genomföras. Gemensam vårdnad kräver ett långtgående samarbete mellan vårdnadshavarna.

    En vårdnadshavare får dock ensam fatta beslut i frågor som rör barnets dagliga omsorg, 6 kap. 13 § FB. Detta är ett viktigt undantag för att det vardagliga livet ska fungera. En vårdnadshavare får däremot inte ensam fatta beslut i frågor av mer ingripande karaktär, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Att barnets bästa uppenbarligen kräver det är ett högt ställt krav.

    En vårdnadshavare som inte bor med barnet har rätt att motsätta sig att barnet och den andra vårdnadshavaren flyttar. Frågor som rör förskola (dagis) anses däremot höra till daglig omsorg, vilket innebär att boendeföräldern ensam kan bestämma vilken förskola barnet ska söka placering på. Frågor som rör barnets skolgång, fr.o.m. förskoleklass för sexåringar, hör istället till beslut av ingripande karaktär och kräver därmed att vårdnadshavarna är överens.

    Det finns undantag till vad som framgått ovan. Till exempel kan man enligt Skolinspektionen bortse från en vårdnadshavares vilja om föräldrarnas oenighet äventyrar barnets rätt till utbildning. Bedömningarna får göras från fall till fall och alltid med barnets bästa i åtanke.

    Sammanfattning – vad som gäller i er situation

    Din flickvän har inte rätt att flytta med barnen, och allt vad det innebär, utan pappans godkännande. Anledningen till detta är att hon och pappan i princip har samma rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnen i egenskap av vårdnadshavare. I detta avseende spelar det ingen större roll vem barnen bor hos.

    Mamman bör alltså fråga barnens pappa om han godkänner att ni flyttar och att barnen byter förskola respektive skola. Förhoppningsvis har han inget emot flytten, särskilt med tanke på att barnen faktiskt kommer några mil närmare hans bostadsort. Om barnens pappa lämnar sitt medgivande till flytten så råder jag er starkt att dokumentera detta. En sparad mejlkonversation är ett smidigt alternativ att göra detta på. Tanken är att ni i en eventuell framtida tvist i domstol eller liknande ska kunna bevisa att han lämnat sitt medgivande.

    Om pappan motsätter sig flytten kan det vara en god idé att ta kontakt med familjerätten i den kommun där mamman och barnen är folkbokförda. Hos familjerätten kan vårdnadshavarna få hjälp att samarbeta i frågor som rör barnen genom samarbetssamtal. Familjerätten kan också hjälpa till med att upprätta avtal som rör vårdnad, boende och umgänge.

    Om mamman upplever att det vore bättre för barnen om hon ensam kunde bestämma i alla frågor, till exempel på grund av att pappan vägrar samarbeta, så är ensam vårdnad att föredra. Det är dock viktigt att komma ihåg att barnens bästa alltid ska vara avgörande i frågor som rör vårdnad och att barnens rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är en stor del av detta.

    Rekommendation

    Jag råder er att avvakta med flytten till dess att ni fått ett medgivande från barnens pappa. Att genomföra flytten utan pappans medgivande skulle vara till nackdel för mamman i en eventuell framtida domstolstvist om vårdnad, boende eller umgänge. Om barnens pappa motsätter sig flytten är min rekommendation att mamman tar kontakt med familjerätten och därigenom får hjälp vidare.

    I vissa situationer kan det vara klokt att ta hjälp av en jurist. Familjens Jurist har lång erfarenhet av all sorts familjerätt, däribland frågor om vårdnad, boende och umgänge. Våra kunniga jurister kan agera ombud i en eventuell domstolstvist eller bara bidra med värdefull juridisk rådgivning - här kan ni boka en tid. På Familjens Jurists hemsida kan ni även läsa mer om vårdnad, boende och umgänge.

    Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga! Om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden