Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kostnadsfördelning vid umgängesresor

Vilka rättigheter och skyldigheter har den förälder som barnen bor hos på heltid gällande bland annat resekostnader i samband med umgänge i boendeförälderns hem?

Rådgivarens svar

2021-05-04

Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag ber om ursäkt för det sena svaret. Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Regler som aktualiseras i situationen du beskriver finns i föräldrabalken (FB)

Principen om barnets bästa

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa alltid vara avgörande i alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är ett barns bästa ska det enligt 6 kap. 2 a § FB fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp samt vid risken för att barnet förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Särskilt avseende ska även fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Hänsyn ska tas till barnets egen vilja med beaktande av barnets ålder och mognad, och vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella omständigheterna.

Rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare

Enligt 6 kap. 11 § FB har barnets vårdnadshavare rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, och vårdnadshavaren ska ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med dess ålder och utveckling. Vid delad vårdnad gäller detta för båda vårdnadshavarna tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Om den ena vårdnadshavaren är förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan skjutas upp kan den andra vårdnadshavaren få ta sådana beslut på egen hand om det inte är beslut av ingripande betydelse för barnets framtid.

6 kap. 15 b § FB

När barnet bor hos den ena vårdnadshavaren aktualiseras 6 kap. 15 § FB som klargör att barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern barnet inte bor med. Gällande kostnader för resor i samband med umgänget aktualiseras 6 kap. 15 b § FB. Av paragrafen följer att föräldern som barnet bor med ska ta del i resekostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Enligt en lagkommentar till paragrafen ligger det primära ansvaret för kostnaderna på föräldern som inte bor med barnet, och utgångspunkten för fördelningen ska som sagt vara föräldrarnas ekonomiska förmåga. Även andra omständigheter i det enskilda fallet än den ekonomiska förmågan ska beaktas, vilket gör att det inte går att säga exakt hur kostnaden ska fördelas generellt eftersom alla situationer ser olika ut.

Rekommendation

Enligt 6 kap. 15 b § FB är det alltså så att du som boendeförälder ska ta del i resekostnaderna som aktualiseras vid barnens umgänge med den förälder barnen inte bor hos efter vad som är skäligt, men jag kan inte ge ett exakt svar på hur kostnaden ska fördelas i just ert fall eftersom bedömningen måste ske individuellt och utifrån omständigheterna i varje situation. 6 kap. 15 b § FB handlar om just kostnader i samband med resorna som föranleds av umgänget, i paragrafen står inte hur andra eventuella kostnader ska fördelas. Som ovan nämnt är det ni som vårdnadshavare som tillsammans har rätt och skyldighet att ta de beslut som rör barnens personliga angelägenheter. Föräldrar kan genom samarbetssamtal få hjälp att nå enighet i frågor om bland annat umgänge, se 6 kap. 18 § FB. För det kan man vända sig till familjerätten i sin kommun. Jag kan även tipsa om att kontakta en jurist här hos Familjens jurist som dels kan ge rådgivning före och efter samarbetssamtal, och dels hjälpa till vid juridiska frågor som handlar om just vårdnad, boende och umgänge.

Jag hoppas ändå att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden