Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan vårdnaden flyttas över från den ena föräldern till den andra om den nuvarande situationen innebär bestående fara för barnet?

Hej.
Mamman till mitt barnbarn har ensamvårdnad om barnet(det tvingade hon sig till med en massa otrevligheter) men min son träffar och har flickan nästan mer än vad mamman har henne,( min son bor fortfarande hemmahan blr 24i år ) . Flickans mamma bor oxå hemma men där är det inget bra att vara på grund av mormoderns leverne med missbruk mm.mamman dras med i detta livet som hon är uppväxt i och tror är ett normalt liv hon umgås med konstigt folk och festar mm ganska mycket. (Mamman har vad vi vet fått tre orosanmälningar på sig) Dom blev nyligen vräkta(mormodern blev hemlös) och flickans mamma fick ett kommunkotrakt med socialens insyn med oanmälda besök flera gånger om dagen. Det har visat sig vilket vi redan visste och förstog att hon inte sköter sig (hon har sin mamma boende där, det springer folk där)
Flckans mamma har fått flera klagomål och haft flera möten med socialen. Om det skulle bli så att dom beslutar att ta barnet ftån mamman, går min son en chans att få ta hand om sitt barn eller vad händer? 

Rådgivarens svar

2021-03-10

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för relevanta regler följt av en rekommendation. Regler kring vårdnad av barn finns i 6 kap. föräldrabalken (FB)

Barnets bästa
Jag vill börja med att ta upp 6 kap. 2 a § FB som slår fast principen om att barnets bästa alltid ska vara avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. När man gör bedömningen av vad som är barnets bästa ska man fästa särskilt avseende vid risken att barnet eller annan familjemedlem utsätts för övergrepp samt vid risken att barnet förs bort, hålls kvar eller annars far illa. Samtidigt ska man ta hänsyn till barnets behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella omständigheterna, och hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad. 

När kan det bli aktuellt att vårdnaden flyttas över till den andra föräldern? 
Enligt 6 kap. 7 § FB ska rätten besluta om ändring av vårdnaden ifall en förälder som utövar vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller brister i omsorgen på ett sådant sätt att det medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. Om den föräldern har ensam vårdnad ska vårdnaden enligt paragrafens tredje stycke flyttas över till den andra föräldern. Om det är lämpligare ska vårdnaden istället flyttas över till två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta är alltså något som kan aktualiseras i fall där situationen för barnet hos den förälder som är vårdnadshavare innebär bestående fara för hälsan eller utvecklingen hos barnet. Jag kan inte på rak arm uttala mig om ifall paragrafen kan aktualiseras i just ert fall eftersom det krävs att man går igenom alla omständigheter noggrant, men ett krav i paragrafen är som sagt att det ska handla om bestående fara för barnet. 

Andra sätt att få till ändring av vårdnaden
Enligt 6 kap. 6 § FB kan föräldrar som vill ändra vårdnaden avtala om det. Det avtalet ska vara skriftligt och socialnämnden måste godkänna det. Om endast den ena föräldern vill få till ändring i vårdnaden kan rätten besluta om det, se 6 kap. 5 § FB. Rätten ska i sin bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt den ena föräldern fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Något som kan hjälpa föräldrar att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge är samarbetssamtal enligt socialtjänstlagen, se 6 kap. 18 § FB.

Rekommendation
Som ovan nämnt ska barnets bästa alltid vara avgörande i beslut som rör boende, umgänge och vårdnad. FB innehåller flera möjligheter till att kunna ändra vårdnaden för ett barn. För att få till ett samarbetssamtal kan man vända sig till familjerätten i sin kommun. För ytterligare hjälp i juridiska frågor som rör barn kan jag rekommendera att ta kontakt med en av juristerna vid Familjens jurist, de är mycket kunniga och erfarna inom det här rättsområdet. Det går att boka tid för ett möte på deras hemsida.

Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden