Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan min man adoptera mina barn utan den andre förälderns samtycke?

    Jag har ensam vårdnad om barnen sen många år tillbaka. Fadern är i stort sett frånvarande i deras liv. Mina barn vill att min nuvarande man ska adoptera dom. Kan barnens far neka dom det? Såvida han inte drar in en advokat och vill göra det till en tvist. Utan rent allmänt, har hans ord nån talan när han inte har vårdnad längre? Jag har pratat med en notarie på tingsrätten och förstår att han har rätt att få veta och säga det han vill. Men är det också allt?

    Rådgivarens svar

    2020-11-15

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Utgångspunkter

    Vid besvarandet av denna fråga utgår jag från att dina barn är minderåriga (dvs under 18 år).

    Krav för adoption av minderårigt barn

    Vårdnadshavarens samtycke

    Frågor om adoption regleras i föräldrabalken. En make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (föräldrabalken 4 kap 6 § andra stycket). För att barnet ska få adopteras krävs dock samtycke från den andre förälder under förutsättning att denne är vårdnadshavare (föräldrabalken 4 kap 8 § första stycket). Detta betyder att om barnet har två vårdnadshavare så måste båda vårdnadshavarna samtycka till adoptionen för att adoptionen ska få ske. Det betyder också att den andre förälderns samtycke bara krävs om denne är vårdnadshavare.

    Barnets bästa och lämplighetsbedömningen

    Samtycke från barnets båda vårdnadshavare är dock inte det enda som krävs för att en adoption ska få ske. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska nämligen barnets bästa ges störst vikt (föräldrabalken 4 kap 1 §). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Trots att barnets bästa ska vara utgångspunkten för bedömningen ska hänsyn också tas till andra personers intressen, t ex till den förälder som genom adoptionen kommer förlora sin rättsliga status som förälder. Det är alltså inte bara barnets utan även föräldrarnas intressen som ska vägas in i bedömningen av om en adoption ska ske. Detta gäller även föräldrar som inte har vårdnaden om barnet.

    Vidare får ett barn adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (föräldrabalken 4 kap 2 § första stycket). Vid denna bedömning ska en helhetsbedömning göras, varav barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt ska beaktas (föräldrabalken 4 kap 2 § andra stycket). Syftet med adoptionen ska vara att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan adoptionssökanden och barnet som ska adopteras som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Förhållandet mellan adoptionssökanden och barnet ska med andra ord motsvaras av en typisk föräldrar-barn-relation.

    Barnets åsikter och samtycke

    Innan en adoption ska även barnet ges information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen (föräldrabalken 4 kap 3 § första stycket). Barnets åsikter ska därvid tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (föräldrabalken 4 kap 3 § andra stycket), vilket betyder att ju äldre barnet är, desto mer betydelse ska barnets åsikter tillmätas. Dessutom får en adoption av ett barn som fyllt 12 år endast ske om barnet självt samtycker till det (föräldrabalken 4 kap 7 § första stycket).

    Avslutning

    Eftersom barnens biologiske far inte är vårdnadshavare så krävs endast ditt samtycke för att din man ska få adoptera dina barn. Observera dock att ditt samtycke inte ensamt är avgörande för att din man ska få adoptera dina söner. Barnens biologiske far kommer även få veta att din man vill adoptera barnen och han kommer få uttala sig, men hans samtycke krävs som sagt inte för att adoptionen ska få ske.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden