Hoppa till innehållet
Familj & barn

Kan min fru flytta till annat land med våra barn om vi skiljer oss?

Gift och har barn tillsammans med en kvinna från ett afrikanskt land. Vad händer vid eventuell skilsmässa. Kan hon ta våra barn och flytta till Afrika?

Rådgivarens svar

2017-07-23

Hej!

Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller. Jag utgår från att ni har och kommer fortsätta ha gemensam vårdnad om era barn då ni idag är gifta. Det är dock möjligt att rätten i ert mål om skilsmässa anförtror vårdnaden om era barn till en av er, se 6 kap. 5 föräldrabalken (FB).

Frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. FB.

Barnens bästa
I alla beslut vad gäller vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar ska barnets bästa vara avgörande. Barnets bästa avgörs i varje enskilt fall och vid bedömningen ska bl.a. särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det finns inte några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet. Bedömningen ska bygga på kunskap och beprövad erfarenhet i kombination med att barnet självt får komma till tals. Hänsyn ska tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Så långt det är möjligt ska såväl kortsiktiga som långsiktiga effekter för barnet beaktas, se 6 kap. 2 a § FB.

Flytta med barn
Då ni har gemensam vårdnad om barnen idag innebär det i princip att alla beslut som rör barnen måste fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna. En vårdnadshavare får inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnens framtid, däribland beslut om bosättning. Förutsättningarna för att din fru ska kunna flytta med barnen till annan ort är att du är överens om det, se 6 kap. 11 och 13 §§ FB. Om din fru flyttar med barnen till annan ort utan din tillåtelse kan hon dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kap. 4 § brottsbalken.

Ensam vårdnad
Om ni inte kan enas om bosättning har både du och din fru möjlighet att begära att vårdnaden ska anförtros endast en av er. Vid bedömning om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam ser man till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör era barn. Gemensam vårdnad anses emellertid vara bäst för barnen, se 6 kap. 5 § FB. Den som har ensam vårdnad om barnen har möjlighet att besluta om bosättning.

Sammanfattning
Kommer du inte samtycka till att dina barn flyttar till Afrika är det inte möjligt för din fru att ta med sig barnen för bosättning där. Kommer ni inte överens får rätten avgöra vad som är barnens bästa. Det är svårt för mig att avgöra vad barnens bästa skulle vara i ert fall då en helhetsbedömning alltid ska göras. Men rätten kommer vid en vårdnadstvist ta hänsyn till barnens möjligheter till en nära och god kontakt med er båda föräldrar. Det är även möjligt att de ser till barnens relationer och etablering där de bor idag och väger in det i bedömningen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att boka tid med någon av våra erfarna familjejurister på ett kontor nära dig om du behöver hjälp vid eventuell skilsmässa och/eller vårdnadstvist, det kan du göra här. Jag önskar dig lycka till!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden