Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man avsäga sig faderskapet samt skyldighet att betala underhåll?

    Jag har en två månader gammal son. Pappan gjorde klart för sig att han inte ville vara delaktig och inte ha med barnet att göra och jag har inte hört något från honom på 9 månader nu. Jag ska skicka in hans uppgifter nu så att han ska betala underhåll och göra faderskaps test osv. Men jag undrar om han på något sätt kan avskriva sig som pappa ? så att han inte kan komma tillbaka om 3 år och bestämma saker osv... han vill ju inte ha med barnet och göra har han ju själv sagt. Sen undrar jag om jag kommer behöva prata med honom privat eller på något möte angående underhåll eller sköts det mellan försäkrings kassan och honom ? Då jag inte vill ha med honom att göra

    Rådgivarens svar

    2019-10-29

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga

    Regler om faderskap och vårdnad hittas i föräldrabalken (FB). 

    Faderskap till barnet 
    Enligt barnets bästa ska ett barn ha två föräldrar. I svensk rätt finns en presumtion att om modern, vid barnets födsel, är gift med en man ska denne anses vara fader till barnet enligt 1 kap. 1 § FB. Om modern inte var gift vid barnets födsel måste faderskapet fastställas genom bekräftelse eller dom, 1 kap. 3 § FB. Att faderskap fastställs genom bekräftelse innebär att fadern skriftligen bekräftar att denne är fader till barnet. Bekräftelse ska sedan skriftligen godkännas av modern och socialnämnden. Om ingen bekräftar faderskapet ska socialnämnden genomföra en faderskapsutredning som sedan kan sluta i att faderskapet fastställs genom dom. Socialnämnden är således skyldiga att utreda vem som är fader till barnet. Utredningen görs bland annat genom DNA-test. 
    Det går inte att avsäga sig faderskapet eller att tvinga någon att på annat sätt avskriva sig faderskapet. Faderskapet kan dock hävas faderskapspresumtionen om det visar sig att en annan man är fader till barnet. Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse kan denna ogiltighetförklaras om fadern inte är den biologiska fadern till barnet. Föräldraskap är dock inte samma sak som att vara vårdnadshavare. 

    Vårdnadshavare
    Om modern var gift vid barnets födsel får båda föräldrarna automatiskt vårdnaden om barnet och om modern inte var gift får hon ensam vårdnad, 6 kap. 3 § FB. Ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad eller en av dem, 6 kap 2 § FB. Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda dvs. omvårdnad, trygghet och en god fostran enligt 6 kap. 1 § FB. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. 
    Föräldrarna kan avtala om barnets vårdnad dvs. huruvida de ska ha gemensamt vårdnad eller om en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet, avtal ska sedan godkännas av socialnämnden enligt 6 kap. 6 § FB. Alla beslut som rör barnet ska överensstämma med barnets bästa. 

    Underhåll
    I 7 kap. FB regleras föräldrarna underhållsskyldighet. Båda föräldrarna har således skyldiga att betala underhåll för barnet oavsett om båda föräldrarna är vårdnadshavare eller inte, 7 kap. 2 § FB. Underhållsskyldigheten innebär att föräldrarna ska betala ett underhåll utifrån vad som anses vara skäligt i förhållande till barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Underhållsskyldighet gäller fram tills barnet är 18 år gammalt. När barnet stadigvarande bor hos ena föräldern så blir den andra föräldern skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget ska betalas i förskott. Om föräldern inte kan betala underhållsbidraget kommer försäkringskassan att träda in och utbetala ett underhållsstöd enligt 7 kap. 2a FB. Föräldern kommer dock att bli återbetalningsskyldig till staten för underhållsstödet som fått betalas ut. 

    Umgänge
    Barnet har rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor med, 6 kap. 15 § FB. Båda föräldrarna har ett ansvar över att barnet får träffa föräldern som barnet inte bor med. Om ena föräldern hindras från umgänge med sitt barn kan föräldern väcka tala i domstol och låta rätten besluta om umgänge. Föräldrarna kan, oavsett om båda eller ena förälder har vårdnaden, avtala om barnets umgänge med föräldern som inte bor tillsammans med barnet, 6 kap. 15a § FB. Avtal måste dock godkännas av socialnämnden och stämma överens med barnets bästa. 

    Sammanfattning
    Jag förstår att du befinner dig i en svår situation. Det viktiga är att ditt barns bästa beaktas i alla beslut som rör barnet. Som jag förklarar ovan kommer fadern till barnet att fastställas som fader antingen genom bekräftelse eller genom dom. Hursomhelst kommer faderskapet att fastställas för barnet. I svensk rätt har barnet rätt till båda sina föräldrar vilket anses stämma överens med principen om barnets bästa. Faderskapet kan således inte avsägas eller avskrivas. Detta innebär dock inte att fadern till ditt barn ska ha vårdnaden om barnet, det är en stor skillnad på föräldraskap och att vara vårdnadshavare. Du och fadern kan ingå ett avtal om att du ska ha ensam vårdnad om ditt barn, avtalet kommer dock att behöva godkännas av socialnämnden. Om du har ensam vårdnad kan fadern inte komma tillbaka och ta beslut som rör barnet. Fadern kan ändra sig i framtiden och ansöka om gemensam vårdnad enligt 6 kap. 5 § FB. Det går således att ordna så att du har ensam vårdnad om barnet vilket innebär att du tar alla beslut som rör ditt barn. Ditt barn har dock en lagstadgad rätt till umgänge med sin fader eftersom barnet inte bor med honom. För barnets skull behöver ni till viss del ha kontakt eftersom barnet har rätt till umgänge med sin far. Om du skulle förhindra att fadern träffar barnet kan väcka talan i domstol och få umgänget beslutat av rätten. Det finns självklart undantag ifall umgänge med föräldern inte stämmer överens med barnets bästa dock krävs det ganska mycket för att en sådan situation ska föreligga. 

    Hoppas du känner att du fått svar på din fråga och att det känns lite klarare i hur du kan lösa situationen för dig och ditt barns bästa. Om du har fler frågor eller behöver mer hjälp med ditt ärende kan jag rekommendera att ta kontakt med en av våra duktiga familjejurister på Familjens Jurist, här

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden