Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan en förälder flytta med barnen om man har gemensam vårdnad?

    Hej
    Jag ligger i tvist med min ex man som ör pappa till mina tre döttrar!
    Barnens pappa tar inget ansvar har inga pengar kan inte tillgodose barnens behov vad det gäller köra till o från aktiviteter skola kompisar osv!
    Barnen har vart hos sin pappa varannan helg fre-mån 1,5 år och ska nu på prov ha barnen varannan vecka !  Jag har träffat  en man 15 mil bort och jag och två av barnen vill flytta dels för de får en ekonomiskt tryggare tillvaro ett hem med egna rum bättre skola en till trygg vuxen , jag ser bättre förutsättningar och en tryggare tillvaro vid en flytt!
    Vad händer om jag flyttar utan pappans godkännande?
    Hur ska jag bete mig om jag vill flytta ? Kam jag göra ngt annat än att stämma honom på vårdnaden ?

    Rådgivarens svar

    2018-01-31

    Hej och tack för din fråga!

    Barns boende och barnets bästa

    Om föräldrarna inte bor ihop måste ett beslut tas om barnets boende, och är vårdnaden gemensam ska det beslutet tas tillsammans. Antingen kan ena föräldern utses till boendeförälder eller så kan man bestämma att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Om föräldrarna inte kan enas om var och hur barnet ska bo kan man låta domstolen avgöra detta, se 6 kap. 14 a § FB. I alla beslut som fattas i domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara utgångspunkten, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § föräldrabalken (FB). Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Den principen innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Vid t.ex. förflyttning av barn till en ny och främmande miljö utsätts barnet för omställningar som skulle kunna vara dåliga för barnet. Barnets vilja ska också tas hänsyn till i förhållande till dess ålder och mognad.

    Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnet ska bo kan de även vända sig till kommunen för att få delta i samarbetssamtal. Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende utan att barnet ska hamna i kläm, se 6 kap. 18 § FB. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till rätten, vilket oftast ligger i barnets intresse. För att ett samarbetssamtal ska vara ett alternativ krävs det att båda vårdnadshavarna samtycker till det.

    Vad händer om du flyttar utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

    Egenmäktighet med barn

    Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, se 7 kap. 4 § 1 st. BrB. Då den ena vårdnadshavaren kvarhåller eller undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren ses detta som ett skiljande. För att brottet ska aktualiseras krävs dock att barnet har skilts eller kvarhållits/undanhållits under en längre tid. Syftet från vårdnadshavaren som kvarhåller barnet bör vara att barnet varaktigt ska vara skilt från den andra vårdnadshavaren. Detta innebär att bestämmelsen inte ska tillämpas om en vårdnadshavare är försenad med att överlämna ett barn eller om barnet vid enstaka tillfällen inte överlämnas alls efter umgänget. Bestämmelsen om egenmäktighet med barn ska tillämpas restriktivt.

    Värt att poängtera är att även om du inte skulle anses ha gjort dig skyldig till egenmäktighet med barn så kan det faktum att du flyttar med barnen och därav skiljer dem från sin pappa utan tillåtelse medföra att du i värsta fall förlorar vårdnaden över barnen. Detta skulle nämligen kunna ses som att du försvårar samarbetet mellan dig och pappan samt försvårar barnens rätt att träffa sin pappa.

    Sammanfattning och råd – vad kan du göra?

    Det är alltid svårt när det kommer till barns boende där föräldrarna har gemensam vårdnad. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna fatta beslut som rör barnen (t.ex. barnens boende) tillsammans vilket också innebär att man måste vara eniga om var barnen ska bo. Mitt råd till dig är att försöka få pappans godkännande till en flytt, det bästa är alltid att komma överens sinsemellan utan att blanda in domstol eftersom en domstolsprocess ofta kan bli både dyr, långdragen och känslomässig. Om ni inte kan komma överens själva rekommenderar jag även att ni vänder er till kommunen för att delta i samarbetssamtal. Detta är alltså ett alternativ till att vända dig till domstol och stämma pappan om vårdnaden. Att väcka en talan i domstol finns dock alltid som ett alternativ, antingen kan du stämma honom på hela vårdnaden (vilket kan bli svårt att få igenom då det oftast krävs allvarliga samarbetssvårigheter eller andra problem för att rätten ska döma till ensam vårdnad) eller så kan du väcka talan om att domstolen ska fastställa att dina döttrar ska bo hos dig på den nya orten. Vid en rättegång kommer domstolen ta hänsyn till barnens bästa och de faktorer som jag beskrivit ovan. Jag skulle inte rekommendera dig att flytta med barnen utan pappans godkännande, det skulle kunna utgöra ett brott (egenmäktighet med barn). Även om det inte ses som brottsligt kan det vara en sådan omständighet som ligger till din nackdel om pappan skulle stämma dig på vårdnaden, då det kan ses som att du försöker försvåra barnens rätt att träffa honom och att du visar på samarbetssvårigheter.

    Kort sagt kan man säga att det du i första hand bör göra är att diskutera med pappan och försöka få till ett godkännande. Om ni inte klarar det på egen hand finns samarbetssamtalen hos kommunen som en hjälp. I sista hand kan du väcka talan i domstol där domstolen får besluta om var döttrarna ska bo. Oavsett rekommenderar jag dig inte att flytta utan pappans godkännande, då detta kan ge både allvarliga och tråkiga konsekvenser för dig.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp är du alltid välkommen att boka en tid med någon av våra jurister, det gör du enkelt via den här länken.

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden