Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan domstolen besluta om ensam vårdnad på grund av alkoholproblem?

    Frågan gäller umgängesrätten till en minderårigt barn vid en separation där den ena föräldern är alkoholist och dricker periodvis. Kan den ena partnern åberopa detta för att få ensam vårdnad ? eller den andre har lika stor rätt ändå?

    Rådgivarens svar

    2019-04-18

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Frågor om vårdnad, umgänge och boende regleras i föräldrabalken. Nedan kommer en redogörelse för din situation med svar på din fråga.

    Vid en separation eller skilsmässa är utgångspunkten att föräldrarna ska fortsätta ha gemensam vårdnad om barnet, ifall de hade det sedan tidigare. Om båda föräldrarna är överens om det kan man begära att en av föräldrarna får ensam vårdnad. Om föräldrarna är oense kring vårdnaden, vilket verkar vara fallet i din fråga, kan tingsrätten besluta i frågan. En förälder kan då väcka talan om ändring av vårdnaden. Då finns det några olika saker som domstolen utgår från när de dömer i frågan.

    Barnets bästa
    Alla beslut som domstolen fattar kring ett barn ska vara förenligt med barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet på något sätt far illa, samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man tar också hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

    Missbruk under utövandet av vårdnaden
    Lagen anger att om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse, eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling så ska rätten besluta om ändring i vårdnaden och anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Denna bestämmelse blir oftast aktuell ifall ett barn har omhändertagits enligt lagen om vård av unga, eller blivit frivilligt placerat enligt socialtjänstlagen.

    Sammanfattning
    Det framgår inte av din fråga ifall situationen är av sådan karaktär att bestämmelsen om missbruk vid utövandet av vårdnaden kan bli aktuell, men oavsett så ska domstolen beakta vad som är barnets bästa när de beslutar om vårdnad, boende och umgänge. Beslut om ensam vårdnad brukar bli aktuellt först när barnets bästa åsidosätts, eftersom det kan ses som ett undantag från huvudregeln om gemensam vårdnad. Vad som är barnets bästa i just denna situation kan jag tyvärr inte svara på, men en alkoholproblematik skulle sannolikt vara en av de omständigheter som beaktas av domstolen. Det behöver dock inte leda till att barnets bästa åsidosätts, utan samtliga omständigheter i det enskilda fallet beaktas.

    Vid frågor kring vårdnad och umgänge är det alltid bäst att man tar kontakt med socialtjänsten och ber om hjälp att reda ut situationen. Har den ena föräldern ett alkoholproblem finns mycket erfarenhet kring hur man bäst kan gå tillväga. Kanske kan man genom samtal komma fram till en lösning. Skulle man behöva gå till tingsrätten för att få ett beslut är det bra att ta kontakt med en jurist. På Familjens Jurist finns stor erfarenhet och kunskap kring just familjerätt. Du kan komma i kontakt med dem genom att följa denna länk.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

    Med vänliga hälsningar,
    Lovisa Törngren

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden