Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan den ena vårdnadshavaren flytta med barnen utan den andre vårdnadshavarens godkännande?

    Jag är separerad från barnens pappa sedan X antal år tillbaka. Vi har två barn tillsammans som är 14 och 15 år gamla. Pappan är gift och har en dotter tillsammans med sin fru. Nu har de köpt hästgård i en stad 80 mil bort. De vill nu flytta dit permanent och ta med sig barnen som lockas med hästar och andra saker. Jag vill absolut inte missa och krympa mitt umgänge med barnen. Har de rätt att flytta trots att jag inte ger mitt medgivande?

    Rådgivarens svar

    2020-03-06

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Utgångspunkter

    Vid besvarandet av denna fråga utgår jag från att ni som barnens föräldrar också är barnens vårdnadshavare.

    Har barnens pappa rätt att flytta med barnen?

    Barnens pappa och hans fru har rätt att flytta vart de vill. Detta är ingenting du som barnens andra förälder kan påverka.

    Situationen blir dock annorlunda om barnens pappa vill flytta med barnen. I brottsbalken stadgas nämligen att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under 15 år egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren utan beaktansvärt skäl och utan tillåtelse och därigenom själv tar sig rätt kan dömas för egenmäktighet med barn (brottsbalken 7 kap 4 §). Det kan alltså vara ett brott att egenmäktigt skilja ett barn under 15 år från den andre vårdnadshavaren.

    Barnens självbestämmanderätt

    Som vårdnadshavare har man förvisso en rätt att bestämma i vissa frågor som rör barnet, men barn har också en s k självbestämmanderätt. I föräldrabalken stadgas först och främst att vårdnadshavarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Med personliga angelägenheter avses t ex vilken skola barnet ska gå i eller var barnet ska bo. Vidare stadgas det dock att vårdnadshavarna i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (föräldrabalken 6 kap 11 och 13 §§). Sammanfattningsvis innebär alltså detta att barn har en självbestämmanderätt som dessutom ökar i takt med att de blir äldre.

    Hur förhåller sig egenmäktighet med barn mot barnets självbestämmanderätt?

    Barn anses enligt föräldrabalken ha en viss självbestämmanderätt, men samtidigt stadgas det i brottsbalken att det kan vara ett brott att flytta med ett barn under 15 år och därigenom skilja barnet från den andre vårdnadshavaren. Här uppstår en krock mellan föräldrabalkens regler om barnets vilja och brottsbalkens regler om vårdnadshavarens rätt till vårdnad om sitt barn. De olika regelverken går med andra ord inte ihop. Frågan är då hur man ska hantera denna krock.

    Här finns ett rättsfall från Högsta domstolen av intresse, nämligen NJA 2017 s 557 (se framför allt punkterna 19 och 20). I domen står det bl a att egenmäktighet med barn är utformat som ett brott mot vårdnadshavaren och inte mot barnet. Det straffrättsliga skyddsintresset är alltså i första hand vårdnadshavaren och dennes rätt samt skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vid bedömningen av egenmäktighet med barn går det dock inte att bortse från barnets vilja. Det finnas därför utrymme för att beakta barnets egen vilja vid bedömningen av om en gärning ska anses vara egenmäktighet med barn.

    Sammanfattning och rekommendation

    Barnens pappa kan göra sig skyldig till egenmäktighet med barn om han utan ditt godkännande flyttar med barnet som är 14 år. Detta gäller dock inte om han flyttar med ditt barn som är 15 år. Båda dina barn är dock relativt gamla och deras självbestämmanderätt är därför relativt stor. Vill de flytta med sin pappa så har de troligtvis en rätt att göra det. Detta är tyvärr inget du kan stoppa, men du kan såklart fortfarande prata med dina barn om vad ett sådant beslut innebär (skola, vänner, etc).

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden