Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har jag rätt att besluta om omsorgsplats utan godkännande av den andra vårdnadshavaren? Har båda ett lika stort ansvar för att hämta och lämna barnet?

    Skild sen 2 år. Vår son har sedan skilsmässan bott 2 veckor hos mig och 1 vecka hos pappan (hans önskan), jag har flyttat från orten (4 mil) fått jobb på det hållet så halverar min resväg till jobbet i och med flytten. I dagsläget går min son (3 år) kvar på pappans ort, men jag ska försöka byta adress för min son ( utredning hos skatteverket). Mina frågor:
    1. Då jag är boendeförälder, kan jag besluta om omsorgsplats utan godkännande av pappan? vill gärna få till en normalt fungerande vardag (pappan vägrar att skriva på ansökan om 2 förskoleplatser) ändå jag försökt via samarbetssamtal. Jag har i och med mitt nya jobb 11 mil enkel väg till arbete för att lämna min son på pappans ort och sen vidare till jobbet.
    2. Angående hämtning och lämning så säger pappan att han bara har skyldighet att köra till läns gränsen vid lämning, så i praktiken så ska jag lämna sonen på Söndagen hos honom (4 mil enkel) sen när jag ska få hem honom igen så kör han till länsgränsen så då får jag "bara köra 3 mil enkel. Jag har accepterat detta sen vi skilde oss men anser att vi borde ha lika stort ansvar för att umgänget ska fungera och då isåfall dela på resorna? Men han anser att det är jag som ska köra då jag valt att flytta från orten.

    Rådgivarens svar

    2020-08-31

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Inledningsvis kommer jag gå igenom regleringen, för att därefter besvara på dina frågor och vad du kan göra. Frågorna aktualiserar i första hand Föräldrabalken (FB). Då du inte skriver något särskilt om vårdnaden utgår jag ifrån att du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad över barnet. 

    Allmänt om vårdnad av barn 

    Den grundläggande vårdnadsskyldigheten för vårdnadshavare är att dels ett ansvar för barnets personliga förhållanden, och att barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (FB 6 kap. 2och 1 §§). Vidare finns även ett ansvar för barnets tillsyn samt att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. För alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som är avgörande (6 kap. 2 a §). Skyldigheterna är delade om vårdnaden är gemensam. 

    Utövande av vårdnaden

    Vårdnadshavarna har både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 och 13 §§). Endast om den ena vårdnadshavaren under vissa omständigheter är förhindrad att ta del i beslut om vårdnaden får den andre bestämma ensam. Dessa beslut får i princip inte heller vara av ingripande betydelse för barnets framtid, där typexemplet är beslut om barnets skolgång. Även val av förskola bör nog anses vara av sådan betydelse.  Det enda undantaget är om barnets bästa uppenbarligen kräver att det beslutet tas.

    Ändring av vårdnad 

    Om båda föräldrarna är vårdnadshavare till barnet och någon av dem vill få ändring i vårdnaden kan en prövning göras av domstol där rätten anförtror den ena eller båda vårdnaden (FB 6 kap. 5§). Vid bedömningen av om båda föräldrarna ska anförtros vårdnaden, eller endast den ena, läggs särskild vikt vid föräldrarnas samarbetsförmåga om barnet.  

    Ändring av boende 

    Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna, kan den ena väcka talan vid domstol om att barnet ska bo endast hos den ena föräldern. Rätten får besluta vem barnet ska bo hos, och kan även besluta att det skall vara ett växelvis boende om det anses vara barnets bästa. Normalt sett anses detta kräva att föräldrarnas samarbetsförmåga är särskilt god. Andra omständigheter som är av vikt är att föräldrarna ska bo förhållandevis nära varandra. Därtill har barnets egen inställning stor betydelse.  

    Vad du kan göra 

    Om du och barnets andra förälder har gemensam vårdnad om barnet har du inte rätt att själv ta beslut om en ändring av barnets förskola. Om du gör det finns det en risk att en domstol vid en talan om ändring av vårdnad eller boende lägger vikt vid att ett sådant byte skett utan den andra vårdnadshavarens medgivande eller deltagande. Det är inte heller säkert att det är barnets bästa att byta förskola. I första hand är det istället samarbetssamtal, som du skriver att ni gått på, som är lösningen. Om samarbetsproblemen kvarstår i den grad att det påverkar barnet negativt kan det vara barnets bästa att en ändring av vårdnaden eller boende görs. Jag rekommenderar att du tar kontakt med en av Familjens Jurists duktiga jurister för att berätta mer om situationen och få rådgivning om vilka åtgärder som kan vara lämpliga i just ditt fall.

    Daniel Lönnberg
    Teamledare Uppsala
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden