Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Frågor om gemensam vårdnad, kostnader och beslutanderätt

    Hej.
    Jag har idag ensam vårdnad för barnen av olika anledningar. Jag och pappan har precis skilt oss. Han har flyttat ca 45mil från oss. Han vill nu ha gemensam vårdnad. 
    Han tycker jag kan vara boendeförälder och han umgängesförälder. Vad har jag som boendeförälder för skyldighet resp han som umgängesförälder? Har förstått att båda ska skriva på allt tillsammans som rör barnen hur fungerar sånt när man bor långt i från varandra?
    Jag har idag barnbidrag och underhållsbidrag för barnen. Vid gemensam vårdnad ska väl båda föräldrarna dela på alla kostnader. Gäller även det när man bor så långt i från varandra och barnen inte kommer bo växelvis hos den andra föräldern?
    Om något skulle hända mig och jag inte kan ta hand om barnen får pappan då vårdnaden eller någon annan?
    Pappan har rätt att vara med på skolmaten, läkarbesök m.m hur gör man med allt sånt när man bor så långt ifrån varandra och man har gemensam vårdnad? Ska jag ta kontakt med honom varje gång möten med skola ska vara eller när barnen måste till läkare? Känns som allt blir krångligt med gemensam vårdnad när man bor så långt i från varandra. Man kan ju informera pappan ändå om allt och bestämma tillsammans men att jag skriver på allt.
    Till saken hör att pappen inte varit särskilt engagerad i barnen innan skilsmässan. Men nu är gemensam vårdnad superviktigt. Det känns väldigt konstigt.

    Rådgivarens svar

    2020-05-24

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Föräldrars skyldigheter

    I föräldrabalken (FB) finns regler om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn. Ett barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte heller utsättas för kroppslig bestraffning (FB 6 kap. 1 §).  Den som har vårdnaden för ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att behoven enligt FB 6 kap. 1 § blir tillgodosedda. Vidare ansvarar även vårdnadshavaren för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (FB 6 kap. 2 § st. 2).

    Det ovannämnda utgör s.k. rättslig vårdnad (d.v.s. juridiskt ansvar) och sammanfaller ofta med den faktiska vårdnaden (d.v.s. den faktiska vårdnaden av barnet). Ifall ni får gemensam vårdnad har ni båda ett juridiskt ansvar för barnet, men du som boendeförälder kommer att få ett större ansvar för den faktiska vårdnaden eftersom barnet bor hos dig.

    Kostnaderna

    Underhållsskyldigheten för barn framgår också av föräldrabalken. Föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). En förälder är underhållsskyldig gentemot barnet om föräldern har gemensam vårdnad med den andra föräldern, men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (FB 7 kap. 2 §).

    Om ni får gemensam vårdnad för barnen, kommer den andra föräldern fortsättningsvis vara underhållsskyldig, fastän han flyttat 45 mil från er. Kostnaderna för barnet kommer fortfarande att delas mellan er, flytten medför inte att det upphör.

    Vårdnaden när den ena föräldern inte kan ta hand om barnet

    Om barnet står under vårdnaden av båda förädlarna, men en av dem är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, ska domstol anförtro vårdnaden åt den ena föräldern ensam (FB 6 kap. 8 a §). Detsamma gäller även om du i fortsättningen har ensam vårdnad över barnet, men skillnaden blir att domstol kan, om det anses lämpligare, flytta över vårdnadsansvaret till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap. 8 a § st. 2). Med ”varaktigt förhindrad” avses att den ena föräldern under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet.

    Om barnet står under vårdnaden av båda föräldrarna och en av dem dör, ska den andra föräldern ha ensam vårdnad (FB 6 kap. 9 §). Om barnet står under vårdnaden av endast en av föräldrarna och den föräldern dör, ska domstol på ansökan av den andra föräldern eller på anmälan av socialnämnden anförtro vårdnaden åt den andra föräldern eller om det är lämpligare, åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (FB 6 kap. 9 § st. 2).

    Om du blir varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, kommer den andra föräldern att få vårdnadsansvaret. Detta gäller oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam. I det senare fallet kan dock en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare få vårdnadsansvaret om domstolen finner det lämpligare. Om du skulle gå bort kommer vårdnadsansvaret att flytta över till den andra föräldern. Även detta gäller oavsett om vårdnaden är gemensam eller ensam. I det senare fallet kan dock domstol flytta över ansvaret till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om det anses lämpligare.

    Beslutanderätt

    Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare gäller detta dem tillsammans (FB 6 kap. 13 §). Föräldrar med gemensamt vårdnadsansvar ska alltså fatta beslut tillsammans i frågor som rör barnet. Det framgår dock av förarbetena (som alltså anger hur lagen ska tolkas) att om föräldrarna inte bor tillsammans måste utav nödvändighet den föräldern som har barnet hos sig bestämma de flesta vardagliga besluten. Det kan t.ex. vara frågor om barnets mat, sovtider och hur barnets ska tillbringa sin fritid.

    Om en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak är förhindrad att ta del i beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andra föräldern ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnet om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (FB 6 kap. 13 § st. 2). Detta innebär att om den andra föräldern är förhindrad att delta i beslut som inte kan skjutas upp, kan du ensam fatta beslut i frågan. Dock kan du inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. Beslut av ”ingripande betydelse” kan t.ex. vara byte av skola. Vad som är ”barnets bästa” avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

    Ni ska alltså gemensamt fatta beslut som rör barnet. Eftersom du är boendeföräldern och avståndet är stort mellan er måste du dock utav nödvändighet själv fatta beslut som rör barnet, t.ex. att ta barnet till läkare. Däremot får du inte själv fatta beslut som är av ingripande betydelse, t.ex. flytta barnet till en annan skola.

    Sammanfattning

    Sammanfattnings gäller följande. Om vårdnaden blir gemensam har ni båda ett juridiskt ansvar för barnet. Däremot kommer du som boendeförälder ha ett större ansvar avseende den faktiska vårdnaden. Detta medför även att du utav nödvändighet själv kan fatta beslut i vardagsärenden utan att samråda med den andra föräldern. Du kan även själv fatta beslut om den andra föräldern är förhindrad att delta och beslutet inte utan olägenhet kan skjutas upp. Du kommer däremot behöva samråda med pappan i frågor som är av ingripande betydelse. Oavsett om vårdnaden blir gemensam eller inte, kommer pappan behöva betala underhåll till barnet och dela kostnaderna med dig. Detta gäller även om ni bor långt ifrån varandra och barnet inte bor växelvis mellan er. Slutligen kan pappan få ensam vårdnad om du varaktigt är förhindrad från att utöva vårdnaden eller om du skulle gå bort. Vårdnaden kan även tillfalla en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare om domstolen finner det lämpligare.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du känner behov av mer juridisk hjälp i vårdnadsfrågor kan du vända dig till Familjens Jurist för mer hjälp.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden