Hoppa till innehållet
Familj & barn

Finns en anmälningsplikt för allmänheten när barn far illa?

Jag studerar socionomprogrammet, t4. Jag har fått veta att ett barn i min närhet försummas. Jag vet att jag som färdigutbildad socionom har anmälningsplikt. Hur fungerar det som student?

Rådgivarens svar

2018-02-20

Hej! Stort tack för att du hör av dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. I svaret börjar jag med att redogöra för den anmälningsplikt som finns i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Därefter följer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

Anmälningsplikt
Precis som du var inne på finns det en bestämmelse som säger att socionomer (bland flera) har en anmälningsplikt vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa, bestämmelsen finner vi i 14 kap. 1 § SoL. Det är exempelvis myndigheter vars verksamhet berör barn och unga (p. 1), andra myndigheter inom hälso- och sjukvården (p. 2) och anställda hos de myndigheter som avses p. 1-2. Orsaken till kännedomen eller misstanken ska ha ett samband med verksamheten. Om en person som är anställd hos en myndighet vars verksamhet berör barn och unga får kännedom om att exempelvis grannens barn blir psykiskt misshandlat i hemmet av en tredje granne är detta inte i verksamheten. Istället blir då 14 kap. 1 c § SoL tillämplig, denna förklaras i avsnitt anmälningsmöjlighet.

Dessa myndigheter, befattningshavare och yrkessamma som 14 kap. 1 § SoL omfattar är skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd. Bestämmelsen bryter således eventuell sekretess som annars kan föreligga myndigheter emellan.

Anledningen till anmälningsplikten är att socialnämnden behöver få veta om ett barn far illa eller misstänks fara illa för att kunna förebygga detta, erbjuda stödinsatser eller vidta skyddsåtgärder till förmån för barnet. Med far illa menas exempelvis psykiskt eller fysisk misshandel, sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk försummelse och kränkningar. Att fara illa kan även bero på barnets egna beteende, så som missbruk.

Anmälningsmöjlighet
Av 14 kap. 1 c § SoL framgår att var och en som får kännedom eller misstänker att ett barn far illa (både inom och utanför hemmet) bör anmäla detta till socialnämnden. Denna bestämmelse syftar till att uppmana allmänheten till att anmäla till socialnämnden, men någon skyldighet att anmäla finns inte. Vidare finns ingen sanktion för det fall en person skulle välja att inte anmäla. Istället kan det uttryckas som att det ligger på var och ens egna samvete att göra det vi anser är rätt i sådana situationer.

Som situationen är nu, alltså att du inte är färdigutbildad socionom, har du ingen skyldighet att anmäla det du fått kännedom om. Men du bör göra detta enligt 14 kap. 1 c § SoL.

I Sverige har vi inga generella bestämmelser vad gäller civilkurage. Det är endast då det uttryckligen framgår av lag att vi har skyldigheter, så som exempelvis skyldighet att avslöja ett förestående eller pågående brott i 23 kap. 6 § brottsbalken (1962:700). Det kan tyckas olyckligt i många situationer att vi inte har någon reglering gällande civilkurage. Norge som annars är rätt likt Sverige rättsligt sätt har exempelvis en civilkuragelag. Men de svenska lagstiftarna har resonerat som så att det varken finns behov för detta eller skulle ge några vidare resultat.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis har du som ej färdig socionom inte någon skyldighet att anmäla detta till socialnämnden. Däremot bör du göra detta.

Hoppas du har fått vägledning i din fråga.

Vänliga hälsningar,
Beatrice

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden