Hoppa till innehållet
Familj & barn

Ena föräldern är ovillig att samarbeta och lyssnar inte på barnet

Jag är orolig för min son. Får hans far tvinga vår 12,5 åriga sonen att delta i hans nya familjs aktiviteter mot sonens vilja? Min son lider oerhört mycket av att fadern inte lyssnar på honom och tvingar honom att umgås med hans nya flickvän fast han inte vill. Sonen vill inte ta upp hur han känner sig för att undvika konflikter mellan oss föräldrar. Hans pappa blir rasande.
Fadern talar inte med sonen utan bara stirrar intimiderande på pojken så att han ska gå med på att delta i deras aktiviteter. Får fadern utöva sådana metoder på sonen? Fadern vill inte ha någon kommunikation med mig angående vår sons situation eller överhuvudtaget inget som rör pojken, fast jag påpekar vikten av det, för pojkens välbefinnande. Sonen känner sig klämd och mår dåligt. Familjerätten har bara sagt att vi måste komma överens för barnets bästa men pappan vill inte samarbeta. Pojken bor en vecka åt gången hos varje förälder. Vi är båda vårdnadshavare.

Rådgivarens svar

2021-02-25

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Barnets bästa

Frågor som rör vårdnad, boende och umgänge regleras i föräldrabalken (FB). Enligt 6 kap. 1 § FB har barn rätt till trygg uppfostran och omvårdnad. Bestämmelsen anger även att barn ska behandlas med aktning och inte utsättas för kränkande behandling. Barnets vårdnadshavare har ansvar för att detta följs.

Enligt 6 kap. 2 a § FB ska barnets bästa vara avgörande i alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Dessutom ska hänsyn tas till barnets egna åsikter och vilja, med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets åsikter ska alltså tas i allt större beaktande ju äldre barnet blir.

Numera utgör även FN:s barnkonvention svensk lag. Det innebär att barnets bästa och vikten av att lyssna på barnets vilja spelar en ännu större roll än förut.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för vårdnaden om barnet och har att gemensamt besluta i frågor som rör barnet.

I de flesta fall är gemensam vårdnad det bästa för barnet. Högsta domstolen har dock uttalat i fallet NJA 2007 s. 382 att det för gemensam vårdnad krävs att det finns en realistisk möjlighet för föräldrarna att lösa konflikter utan hjälp utifrån. Gemensam vårdnad bör inte användas som medel för att ”tvinga” föräldrarna att samarbeta.

Om ena eller båda föräldrarna vill få till en ändring i vårdnaden kan den eller de få frågan prövad i domstol enligt 6 kap. 5 § FB.

I en vårdnadstvist tittar rätten på kriterier såsom:

  • Lämplighet som vårdnadshavare
  • Riskbedömning (Hur stor är risken att barnet far illa?)
  • Barnets behov av båda föräldrarna
  • Barnets rätt att komma till tals (Vad har barnet för åsikt i frågan?)
  • Kontinuitet (Barn har behov av stabilitet, en ändring bör därför inte ske utan starka skäl)

Barnets boende

Var barnet bor är inte samma sak som vem som har vårdnaden. Det är möjligt att barnet bor enbart hos ena föräldern trots att gemensam vårdnad föreligger, eller att barnet bor växelvis hos föräldrarna trots att enbart ena föräldern har vårdnaden.

Även frågan om var barnet ska bo kan prövas av domstolen, 6 kap. 14 a § FB.

Rekommendation

Du beskriver att din son inte mår bra av den situation som råder och känner sig klämd. I en situation där barnet inte mår bra under rådande former för vårdnad och boende så kan situationen behöva ses över för att avgöra om en ändring behöver göras.

Gemensam vårdnad ska som jag beskrivit ovan, inte vara ett medel för att tvinga föräldrarna att samarbeta. Kan inte ett bra samarbete uppnås bör vårdnaden överlåtas helt till den som är bäst lämpad.

En mindre ingripande åtgärd kan vara att se över boendesituationen, så att din son bor färre dagar hos sin far. Det behöver då inte påverka vårdnadsfrågan, utan den gemensamma vårdnaden kan bestå.

Eftersom ni inte verkar nå några större framsteg hos Familjerätten så skulle jag rekommendera dig att vända dig till Familjens jurists experter på vårdnad, boende och umgänge. Där kan en jurist hjälpa dig att se över just din situation för att bättre bedöma vad den bästa lösningen är i ert fall.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden