Hoppa till innehållet
Familj & barn

Egenmäktighet med barn

Hejsan
Jag har en son på 11 veckor som jag har delad vårdnad om med hans pappa. Tyvärr valde pappa att avsluta relationen men som situationen ser ut så lever vi under samma tak då det inte gått att lösa på annat vis. Under julen som var tog sonens pappa en väska och åkte iväg och lämnade sonen med mig. Han förmedlade inte när han skulle komma hem och då jag hade planer på att besöka min familj som bor i annan kommun, tog jag min son och åkte. Efter ett par dagar skrev pappan och frågade vart jag var och jag svarade. Efter lite sms:ande fram och tillbaka talade pappan om för mig via textmeddelande att jag ”skulle bara våga komma tillbaka”. Nu sitter jag i annan kommun och känner att jag inte kan åka tillbaka då vi måste vara i samma hem och han hotar att anmäla mig för egenmäktighet med barn......
Hur bör jag agera i detta läget?
Är orolig för att det ska bli våldsamt då han har en historik inom både våld och missbruk.

Rådgivarens svar

2021-01-08

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Egenmäktighet med barn

Egenmäktighet med barn regleras i 7 kap. 4 § brottsbalken. Den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn. Detsamma gäller, om den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under femton år utan beaktansvärt skäl egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren eller om den som ska ha vårdnaden obehörigen bemäktigar sig barnet och därigenom själv tar sig rätt.

När två föräldrar har gemensamt vårdnadsansvar har de båda ansvar för barnet och om den ena vårdnadshavaren skiljer barnet från den andre kan ett straffansvar bli aktuellt. Det krävs dock att vårdnadshavaren skiljer barnet utan beaktansvärda skäl. Här måste bedömningen ske med utgångspunkt vad som är bäst för barnet och om det t.ex. finns risker för barnet att utsättas för våld och övergrepp kan detta anses som beaktansvärda skäl som ger den ena vårdnadshavaren rätt att skilja barnet. 

Skyddat boende

Den som inte själv kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, 4:1 socialtjänstlagen. Här handlar det inte bara om ekonomiskt stöd, utan kommunen har även ansvar att erbjuda annat stöd och hjälp, såsom skyddat boende för våldsutsatta.Socialnämnden har även ett särskilt ansvar gällande barn och unga enligt 5:1 socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har i sina föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 204:4, reglerat om skyddat boende för våldsutsatta och barn som bevittnar våld. Socialnämnden vid behov ska erbjuda våldsutsatta vuxna och barn stöd och hjälp. Detta kan vara i form av t.ex. tillfälligt boende. 

Ensam vårdnad

En vårdnadshavare kan alltid väcka talan om ensam vårdnad i tingsrätt, 6 kap. 5 § föräldrabalken. Rätten ska då i sin bedömning ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta och framförallt vad som är bäst för barnet. 6 kap. 2 a § föräldrabalken. När barnets bästa bedöms måste hänsyn tas till risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Om det behövs kan rätten före vårdnadsmålet avgörs interimistiskt besluta om vårdnaden enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken. Detta betyder att tingsrätten gör ett tillfälligt beslut som gäller tills vårdnadsmålet avgörs slutligen. 

Tillämpning

Som framgår ovan kan ett straffrättsligt ansvar bli aktuellt om du skiljer ert barn från den andra vårdnadshavaren. Dock det faktum att du besökt släktingar under en kortare period med barnet när också den andre vårdnadshavaren varit borta torde inte resultera i ett straffrättsligt ansvar. Om du undanhåller ert barn kan det bli aktuellt med ett ansvar, men här vägs även in om du haft beaktansvärda skäl. Då kan t.ex. risker för barnet att utsättas för våld och övergrepp vägas in. 

Om du känner att du och ditt barn är hotade kan du kontakta din kommun för hjälp. De kan t.ex. hjälpa dig med skyddat boende. 

Du kan även ansöka om ensam vårdnad i tingsrätt. Det finns givetvis inga garantier på att tingsrätten kommer att döma ensam vårdnad till dig. Rätten gör en helhetsbedömning av vad som är bäst för barnet. 

Jag rekommenderar dig att kontakta din kommun eller en jurist för vidare hjälp med ditt ärende. Familjens jurist är experter inom dessa områden och hjälper dig gärna vidare i ditt ärende. Du kan givetvis även ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen. 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden