Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Definition av begreppet "vårdnad"

    Hej, jag och min fd maka har en svensk skilsmässa . Nu har det uppstått en vårdnadstvist utomlands där skillnader i betydelsen av ordet "vårdnad" mellan olika länder har dykt upp. Jag har därför följande frågor:
    1. Vad betyder vårdnad i svensk lagstiftning? Ingår beslut om var barnet skall bo, skolgång, vård och omsorg i begreppet vårdnad?
    2. Brukar vårdnadshavaren också ha ansvaret för det rättsliga representationen av barnet - förvaltning av barnets egendom/ekonomi?
    3. Kan vårdnaden av ett barn skiljas från ansvaret för det rättsliga representationen - förvaltningen av barnets egendom/ekonomi? (Så att personen som har ansvaret för det rättsliga representationen - förvaltningen av barnets egendom/ekonomi inte också är vårdnadshavare för samma barn?)
    4. Om ja vid 3, kallas det fortfarande för vårdnad?
    5. Om ja vid 3, brukar detta vara fallet efter en skilsmässa?
    6. Har den gemensamma vårdnaden efter en skilsmässa något med hur mycket barnet bor hos den ena eller den andra föräldern att göra?

    Tack på förhand för svar

    Rådgivarens svar

    2018-09-30

    Hej, 

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i er situation.

    1. Vad betyder vårdnad i svensk lagstiftning? Ingår beslut om var barnet skall bo, skolgång, vård och omsorg i begreppet vårdnad?

    Svar: Med begreppet ”vårdnad” förstås det juridiska ansvaret för barnets person.

    Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda. Med dessa behov förstås barnets rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

    Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

    Barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge.

    2. Brukar vårdnadshavaren också ha ansvaret för det rättsliga representationen av barnet - förvaltning av barnets egendom/ekonomi?

    Svar: Ja, se 9 kap. föräldrabalken och 10 kap. föräldrabalken. Om barnet är 16 år eller äldre har barnet rätt att i viss mån själv ansvara över avtal om anställning eller annat arbete under förutsättningen av vårdnadshavarens samtycke, se 6 kap. 12 § föräldrabalken.

    3. Kan vårdnaden av ett barn skiljas från ansvaret för det rättsliga representationen - förvaltningen av barnets egendom/ekonomi? (Så att personen som har ansvaret för det rättsliga representationen - förvaltningen av barnets egendom/ekonomi inte också är vårdnadshavare för samma barn?). 4. Om ja vid 3, kallas det fortfarande för vårdnad?

    Svar: En vårdnadshavare är även förmyndare. Huvudregeln är att vårdnaden inte kan skiljas från den rättsliga representationen. Är det så att föräldrarna är i en vårdnadstvist förses barnet av en annan rättslig representant än vårdnadshavaren/havarna.

    Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, skall rätten besluta om ändring i vårdnaden.

    Står barnet under båda föräldrarnas vårdnad och om den enda föräldern gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen skall rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Brister också den föräldern i omsorgen om barnet, skall rätten flytta över vårdnaden till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

    Står barnet under endast en förälders vårdnad, skall rätten i fall som avses i första stycket flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

    För ett mer utvecklat svar bör ni kontakta en av Familjens Jurists jurister, se kontaktinformation nedan.

    5. Om ja vid 3, brukar detta vara fallet efter en skilsmässa?

    Svar: Huvudregeln vid skilsmässa är, om föräldrarna hade gemensam vårdnad över barnet under äktenskapet, att den gemensamma vårdnaden förblir om inte en av vårdnadshavaren brister i ansvaret så som sagts under fråga 3 och 4.

    6. Har den gemensamma vårdnaden efter en skilsmässa något med hur mycket barnet bor hos den ena eller den andra föräldern att göra?

    Svar: Står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna barnet skall bo tillsammans med.

    Föräldrarna får även avtala om barnets boende. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det

    Svaret blir därför följande: nej, det har det inte. Det är upp till vårdnadshavarna att komma överens om barnets boende. Huvudsaken är att ett sådant beslut går hand i hand med barnets bästa. Kan föräldrarna inte komma överens blir det en sak för rätten att besluta.

    Viktigt att nämna vid boendefrågor är att barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med, se 6 kap 15 § föräldrabalken.

    Vill ni läsa mer om detta kan ni göra det i föräldrabalken (1949:381).

    Behöver ni vidare hjälp med detta är ni välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära er https://juridiktillalla.se/vara-tjanstereller om ni hjälp med att utreda er juridiska situation via ett telefonsamtal med en jurist kan ni boka Livsbesiktning https://juridiktillalla.se/vara-tjanster.

    Jag hoppas att ni fick svar på er fråga. 

    Med vänliga hälsningar, 

    Maria

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden