Hoppa till innehållet
Familj & barn

Bestämmanderätt och underhållsbidrag

Hej.
Vad gäller enligt följande.
Vår dotter ligger i vårdnadtvist,barnet är hos pappan och han får hela barnbidraget samt underhållsbidrag.
Pappan har skaffat glasögon till barnet och nu kräver han vår dotter på halva kostnaden för dessa.
Han har dessutom inte diskuterat med mamman innan han gått till ögonläkaren,endast talat om att barnet börjat skela.
Är detta riktigt ?
Har vår dotter skyldighet att betala detta ?

Rådgivarens svar

2017-07-21

Hej, och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina fråga! Regler som svarar på dina frågor finns i föräldrabalken (FB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå tillväga.

1. Allmänt om underhållsbidrag:

Den grundläggande bestämmelsen om föräldrars underhållsskyldighet finns i 7:1 FB. Underhållsskyldigheten innebär att föräldrarna ansvarar för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till dels barnets behov, dels föräldrarnas ekonomiska förmåga. Inom skyldigheten ingår underhåll för mat, boende, kläder med mera. En förälder som inte bor med sitt barn ska betala underhållsbidrag till den andra föräldern. På så vis uppfyller föräldern sin underhållsskyldighet enligt 7:2 FB. Hur mycket en förälder ska betala i underhåll beror främst på barnets behov men även på inkomst. Antingen kan föräldrarna komma överens om bidragets belopp genom ett avtal eller så kan bidraget bestämmas av en domstol. När man fastställer barnets behov görs en individuell utredning av det aktuella barnets behov. Rätten brukar utgå från schablonbelopp vid fastställandet av barnets behov. Kostnader som inte ingår i underhållsbidraget ska delas lika mellan föräldrarna. Underhållsbidragets storlek kan behöva ändras utefter barnets behov som också kan förändras. I sådana fall kan föräldrarna avtala om ett högre eller lägre bidrag. Skulle föräldrarna däremot inte komma överens kan de vända sig till domstol för att få ett beslut om bidragets storlek.

Tillämpning i ditt fall och rekommendation:

I detta fall betalar mamman underhållsbidrag till pappan med hänsyn till att barnet bor hos pappan. På så vis uppfyller mamman sin underhållsskyldighet. Frågan i detta fall är om glasögonen ska anses ingå i underhållsbidraget eller inte. Glasögon ingår, enligt schablonbeloppen, vanligtvis inte i underhållsskyldigheten. Detta kan dock variera beroende på barnets behov. När underhållsbidragets storlek bestämdes i ert fall antar jag att barnet inte hade synproblem. I sådana fall togs inte hänsyn till glasögonen och ett mindre belopp fastställdes. Nu har barnet däremot fått synproblem och behöver glasögon. Det är alltså fråga om en kostnad som inte ingår i underhållsbidraget och ska därför delas lika mellan föräldrarna. Pappan kan därför kräva att mamman ska betala halva kostnaden för glasögonen. Jag skulle rekommendera föräldrarna att komma överens om ett nytt (högre) belopp för underhållsbidraget med hänsyn till att barnet nu har behov av glasögon. På så vis slipper även mamman att betala hälften av kostnaden varje gång pappan köper nya glasögon eller andra kostnader som hänförs till detta.

2. Allmänt om föräldrars bestämmanderätt:

Bestämmanderätten, om att fatta olika beslut som rör barnet, varierar beroende på om vårdnaden är enskild eller gemensam. Om vårdnaden är gemensam finns en huvudregel om att det krävs gemensamt beslut av föräldrarna i frågor som rör barnet enligt 6:13 FB. Undantag till huvudregel är beslut som rör den dagliga omsorgen som klädval, sovtider och mat. Sådana beslut ska fattas av den förälder som har barnet vid det tillfället. Ett annat undantag är beslut som inte kan skjutas upp och den andra föräldern är förhindrad att ta del av beslutet. Ett sista undantag är åtgärder inom socialtjänsten. I sådana fall kan socialnämnden besluta att åtgärden får vidtas utan den andra förälderns godkännande enligt 6:13 a FB. Är det istället fråga om en ensam vårdnad tillkommer bestämmanderätten föräldern som har vårdnaden om barnet. Vårdnadshavaren ska nämligen se till att barnets personliga förhållanden och behov blir tillgodosedda enligt 6:1 FB.

Tillämpning i ditt fall och rekommendation:

I detta fall vet jag inte om det är fråga om en gemensam eller ensam vårdad. I den mån det är fråga om en gemensam vårdnad betyder det att beslut ska fattas gemensamt av båda föräldrarna enligt huvudregeln. Pappan behövde alltså ha pratat med mamman om läkarbesöket innan han tog barnet till ögonläkaren. Beslutet skulle nämligen ha fattats gemensamt vilket inte har skett i detta fall. Inget undantag är tillämpligt i fallet; det är inte fråga om den dagliga omsorgen, inte fråga om ett beslut som inte kunde skjutas upp och inte fråga om en åtgärd inom socialtjänsten. Det finns inte så mycket som man kan göra när en förälder ”bryter” mot bestämmanderätten. Det som man däremot kan göra i er situation (med hänsyn till att det finns en vårdnadstvist) är att använda detta i rätten och visa på att samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter talar nämligen för ensam vårdnad och inte gemensam vårdnad. Det är dock osannolikt att rätten endast med hänsyn till denna händelse utesluter gemensam vårdnad men det kan däremot vägas in i bedömningen om flera liknande händelser har förekommit. Skulle det däremot vara fråga om ensam vårdnad har den föräldern som har vårdnaden om barnet rätt att fatta beslut om att ta barnet till läkarbesöket utan andra förälderns samtycke.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor. Om ytterligare funderingar uppkommer är du välkommen att återkomma till oss via kommentarsfältet.

Med vänlig hälsning,

Valentina Challma

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden